Stëmmt et dat et am Centre de Formation pour conducteurs zu Colmar-Biergaang laang Waardelëschte ginn an et iwwer 6 Méint dauert, éier een e Rendezvous fir e Cours kritt ? Wa jo, wat sinn d’Grënn heivir? Koum et zu Retarde wéinst der COVID-Pandemie?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro iwwer déi obligatoresch Coursen am Centre de Formation pour conducteurs un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden.

Déi obligatoresch Coursen am Centre de Formation pour conducteurs zu Colmar-Bierg sinn am Kader vum Punkteführerschäin virgesinn fir nees Punkten guttgeschriwwen ze kréien.

Mengen Informatiounen no ass et allerdéngs esou, dat keng Rendezvouse fräi sinn an den nächste Méint, an bis iwwer d’Mëtt vum Joer eraus muss gewaart ginn fir e Cours maachen ze kënnen. Déi betraffe Leit ginn dann op eng Waardelëscht gesat, ouni ze wëssen wéini se mat engem Rendezvous rechne kënnen.

Dës Coursë sinn awer obligatoresch dem Artikel 2bis §4ter vum Gesetz vum 14. Februar 1955 no, fir datt déi betraffe Persounen hire Führerschäin zréck kréien.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte stellen:

 • Kann de Minister bestätegen, dat et laang Waardelëschte ginn an et iwwer 6 Méint dauert, éier een e Rendezvous fir e Cours kritt ? Wa jo, wat sinn d’Grënn heivir? Koum et zu Retarde wéinst der COVID-Pandemie?
 • Fir déi betraffe Leit hänkt vill vun dësen obligatoresche Coursen of. Wann d’Coursen esou iwwerlaf sinn, ass de Minister net der Meenung, dat de Centre de Formation sech reorganiséiert fir senger Missioun an dëser Hisiicht besser nokommen ze kënnen ?
 • Dëst zielt ëmsou méi wou de Centre de Formatioun pour conducteurs hei eng Monopolstellung huet. Oder wëll de Minister hei Ännerunge virhuelen ?
 • Wat gedenkt de Minister ze ënnerhuelen, fir dat d’Gesetz ausgefouert ka ginn an dat an engem tragbaren Zäitraum, den « délai raisonnable » huet jo och juristesch Konsequenzen ?

 

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

Octavie Modert

Deputéiert

Erfëllt de Repreneur vu Biocardel an der Industriezon Wolser d’Konditiounen vum “droit de superficie” ?

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Economie.

Je me réfère à ma question parlementaire n° 2961 du 8 octobre 2020 qui traite du cas de la société Biocardel Luxembourg S.A. Comme Monsieur le Ministre de l’Economie le précise dans sa réponse, cette société s’était vue concéder un terrain industriel dans la zone industrielle Wolser moyennant un contrat de concession d’un droit de superficie par acte du 18 mars 2008. Biocardel Luxembourg S.A., société dont la faillite fut clôturée en avril 2018, avait obtenu une aide d’Etat à l’investissement à hauteur d’environ 240.000 euros – un montant qui d’après les informations transmises par Monsieur le Ministre de l’Economie n’a pu être remboursé dans le cadre de la procédure de faillite.

Dans sa réponse, Monsieur le Ministre de l’Economie explique que « la vente de la masse de la faillite a été opérée par acte notarié du 23 octobre 2017 à une société de droit privé. […] Le droit d’occupation et toutes structures édifiées sur ce terrain sont devenues la propriété de l’acquéreur privé contre payement d’un montant total de 60.000 euros. » Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de l’Economie :

–          Pouvez-vous confirmer que le repreneur s’est vu concéder le terrain industriel dans la zone industrielle Wolser moyennant un contrat de concession d’un droit de superficie ?

–          Dans l’affirmative, le repreneur a-t-il rempli les conditions du droit de superficie ?

–          Si ce n’est pas le cas, quelles en sont les raisons ? Quelles démarches est-ce que l’Etat a entrepris depuis 2017 pour assurer que le repreneur remplisse bien les conditions du droit de superficie ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

 

Léon Gloden

Député

Kréien d’Leit de Choix wou se sech impfe loossen? 

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den d’Madamm Minister fir Gesondheet weider ze leeden.

Gëschter war bekanntlech an der Presse gewuer ze ginn datt den Osten mat Munneref och en Impfzenter wäert kréien, wat begréissenswäert ass a wat mir jo an de leschte Wochen ëfters gefuerdert haten.

Et ass awer eng Realitéit datt Munneref fir d’Awunner aus de Kantone Gréiwemaacher an Iechternach aus dem Bezierk Osten awer relativ wäit ewech ass, an datt do evtl. aner Impfzentere méi no wieren.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Kann d’Regierung eis bestätegen datt et de Leit déi eng Invitatioun fir d’Impfung kréien, fräigestallt ass, a wéi engem Impfzenter si sech impfe loossen?
 2. Wann nee, ass ugeduecht datt en zweeten Impfzenter an den Osten kënnt ?
 3. Wéi eng Impfcapacitéit pro Dag ass fir den Impfzenter Munneref virgesinn ?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto-Gaasch      Octavie Modert        Léon Gloden

Deputéiert                               Deputéiert                Deputéierten

 

Huet Regierung Impfstrategie emgeännert oder klappt eppes net?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, biede ech Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un den d’Madamm Minister fir Gesondheet weider ze leeden.

D’Regierung huet d’lëscht Woch hier Impfstrategie virgestallt. Deemno sollen an der éischter Phase d’Personal aus dem Gesondheetssecteur a Fleegesecteur, ewéi och d’Resident’en vun den Alters- a Fleegeheemer geimpft ginn. An enger zweeter Phase sollen dann d’Persounen vun iwwer 75 Joer, ewéi och Persounen vun 65 bis 75 Joer geimpft ginn. An der drëtter Phase vun der Impfstrategie géif de Fokus dann ob den vulnerabelen Menschen tëschend 50 a 65 Joer leien. Et giff ee sech beim Ausdrock « vulnerabel » op d’Definitioun vum Conseil supérieur pour maladies infectieuses baséieren. An der Phase 4 géingen dann d‘vulnerabel Persounen ënner 50 Joer oder Mënschen déi an Prekaritéit liewen eng Invitatioun kréien vir geimpft ze ginn. An der leschter Phase géingen dann déi ab 50 bis 16 Järeg dru kommen, esou wéi och d’Grenzgänger.

Laut eisen Informatiounen kruten awer elo eng Partie Leit eng Invitatioun vir geimpft ze ginn geschéckt, déi weder vulnerabel, nach an engem héijen Alter sinn. Op Nofro hin, kruten dës Leit gesot de Computer hätt sie nom Zoufallsprinzip erausgesicht.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Kann d’Regierung bestätegen datt Leit déi weder vulnerabel, nach an der Alterskategorie sinn déi d’Regierung mat hirem Phaseplang an der éischter Phase viséiert eng Invitatioun kruten vir sech impfen ze loossen?
 • Wann jo, aus wéi engem Grond bléift d’Regierung net bei hirer Strategie?
 • Stëmmt et datt dës Leit per Zoufallsprinzip eraus gesicht gi sinn?
 • Huet der Regierung hier Impfstrategie geännert?
 • Wann jo aus wéi engem Grond?

 

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

Françoise Hetto-Gaasch

Deputéiert

 

Ass den Här Edukatiounsminister au Courant vum Manktem u Mediateuren fir bei affaires familiales ze intervenéieren?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Edukatiounsminister weider ze leeden.

Laut Aussoe vum Ombuds-Comité fir d’ Rechter vu Kanner a Jugendlecher feelt et u Mediateure fir bei affaires familiales ze intervenéieren. Dobäi ass d‘Mediatioun awer recommandéiert fir a Situatioune wéi zum Beispill Scheedungen ze agéieren. Si spillen an deem Kontext eng wichteg Roll an droen dozou bäi datt d‘ Prozedure méi schnell kenne gereegelt ginn.

Op Grond vun dësen Informatioune wollt ech folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Ass den Här Minister au Courant vun dësem Manktem u Mediateuren?
 • Wa jo, wat gedenkt den Här Minister ze ënnerhuele fir eng méi grouss Unzuel u Mediateuren ze kréien?
 • Ass an dësem Kontext eng gréisser Recrutementsphase geplangt?
 • Wéi eng Formation de Base muss een hunn fir kenne Mediateur ze ginn?

 

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto

Deputéiert

Ass mëttlerweil gewosst ob en Impfzenter an den Osten soll kommen a wa jo wouhin?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden.

Am November hat d’Madamm Minister ugekënnegt en Aarbechtsgrupp géif sech mam Ausschaffe vun der Impfstrategie an der Implantatioun vun den Impfzentre befaassen.

D’Regierung war wuel mat verschiddene Gemengen a Kontakt wéinst engem Impfzenter am Osten, dono hunn déi Gemengenverantwortlech awer näischt méi vun der Regierung héieren, obwuel d’Diskussiounen deelweis ganz villverspriechend waren.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Fro un d‘Gesondheetsministesch stellen:

Ass mëttlerweil gewosst ob en Impfzenter an den Osten soll kommen a wa jo wouhin?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto-Gaasch                 Octavie Modert                    Léon Gloden

Deputéiert                                        Deputéiert                            Deputéierten

Froen zu den Testzentre fir de Large Scale Testing vum COVID-19 un d’Madamm Gesondheetsminister

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden.

Et muss ee feststellen net méi all Testzentre fir de Large Scale Testing vum COVID-19 op sinn. Esou ass jo Schieren säit November zou an duerch eng Statioun um Rouscht ersaat ginn. Am Moment kann een och kee Rendezvous méi fir en Test zu Jonglënster huelen. Dëst bedeit datt am Norden an am Osten jeeweils just nach een Testzentrum ass, zu Housen respektiv zu Meechtem/Gréiwemaacher.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d‘Gesondheetsministesch stellen:

 1. Aus wéi enge Grënn goufe verschidden Teststatiounen zou gemaach?
 2. Fir wat ginn et am Norden an am Osten elo just nach jeeweils eng Teststatioun?
 3. Am November hat d’Madamm Minister ugekënnegt datt virgesi wier am Norden eng weider Large Scale Teststatioun anzeriichten. Wou soll déi hikommen a wéini wäert se opgoen?
 4. Wäert d’Teststatioun zu Jonglënster rëm opgoen? Wa jo, wéini?
 5. Deelt d’Madamm Minister d’Meenung datt dëst net wäert dozou féieren datt méi Leit sech teste loossen?
 6. Wéi séier kritt een am Moment e Rendezvous an de bestoenden Teststatiounen?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Martine Hansen                               Françoise Hetto-Gaasch

Deputéiert                                        Deputéiert

Wéi sinn dem Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten seng Aussoen a punkto Ausbau vun den Tanklageren am Hafen ze verstoen?

 

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten an un den Här Minister fir Energie weider ze leeden.

Nodeems et wärend enger Rei Joren Diskussioune gouf ëm den Ausbau vun den Tanklager am Mäerterter Hafen, war kuerz virun de Parlamentswalen 2018 vum deemolege Wirtschaftsminister ugekënnegt ginn, den Ausbau wier am Moment net néideg. Dës Decisioun gouf am Januar 2019 vun den zoustännege Ministere fir Wirtschaft, Ekonomie, Ëmwelt, Aarbecht an Energie bestätegt, mam Argument datt mir eis europäesch Obligatiounen am Beräich vun enger Pëtrols-Reserve géifen erfëllen.

Rezent huet den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten an enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der honorabeler Deputéiert Octavie Modert drop higedeit datt hien en Faveur vun engem Ausbau vun den Tanklageren am Mäerterter Hafe wier.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Wéi sinn dem Här Minister seng Aussoen a punkto Ausbau vun den Tanklageren am Hafen ze verstoen?
 2. Wat ass d’Positioun vun der Regierung zu dësem Thema?
 3. Gëtt et eng Ännerung par Rapport zu Situatioun vun 2019 wat eis europäesch Obligatiounen ugeet?
 4. Wier esou en Ausbau am Aklang mat der Positioun vun der Regierung par Rapport zu de fossillen Energien?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

              

Léon Gloden

Deputéierten

 

Stëmmt d’Madamm Ëmweltministesch dann elo enger Erweiderung vun der Sammelpalette vum bloe Sack(Valorlux) zou?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro zum Recyclage vu Verpakungsoffäll un d’Madamm Ëmweltministesch, weider ze leeden.

Laut der EU Directive 2018/852 muss Lëtzebuerg bis 2025 65% vun dem gesamte Verpakungsoffäll a 50% vu Verpakungsoffäll aus Plastik recycléieren. Dës Quote ginn 2030 nach méi streng. Fir dës Tauxen ze erreechen huet de Ministère zesumme mat der Valorlux 2019 een éischte Pilotversuch gestart fir Erauszefannen ob duerch eng Erweiderung vun der Sammelpalette vum bloe Sak des Ziler kéinten erreecht ginn, an ob d’Sammelvirschrëften vun de Bierger richteg ugewannt géife ginn an et net zu enger Verschlechterung vun der Qualitéit vun de gesammelte Quantitéiten féiere géif.

Nodeems den éischte Versuch an dräi verschidde Gemengen (ländlech, urban a gemëscht) positiv Resultater geliwwert huet, ass op Verlaange vun der Emweltverwaltung en zweete komplementare Versuch an Zesummenaarbecht mat dem SIDEC an all deem sénge 46 Membersgemenge gestart ginn. Wéi aus dem rezenten Ofschlossbericht eendäiteg ervirgeet, hu sech déi positiv Resultater aus dem éischte Versuch confirméiert, ech zitéieren: „Die Resultate des Pilotprojekts zeigen, dass eine landesweite PMG-Sacköffnung wesentlich zur Realisierung der künftig von der Valorlux a.s.b.l zu erfüllenden und ggü. der Umweltbehördenachzuweisenden Recyclingquoten beitragen kann”. Den Undeel vu Plastiksverpackungen huet sech deem Rapport no erhéicht woubäi sech gläichzäiteg den Undeel vu Reststoffer, déi net doranner gehéieren an net direkt kënnen recycléiert ginn, esou guer reduzéiert (op 8,62 Gewiicht-%) huet. Domadder konnten engersäits méi Plastiksverpaackungen der Recyclingschinn zougefouert ginn an anerersäits ass d’Qualitéit och besser ginn soudass d’Zil  vu maximal 10 % Reststoffundeel, wat duerch d´Emweltverwaltung verlaangt gëtt, erfëllt ass.

Et kann een an deem Kader och nach drun erënneren, datt déi landeswäit Hausoffallanalys 2019 schonn gewisen hat, dass et nach grouss Potenzialer bei de recycléierbare Plastiksverpackungen zu Lëtzebuerg gëtt, well nach ëmmer eng signifikant Quantitéit  dovun an der groer Tonn lant. An där Analys gëtt dann och schon eng landeswäit Erweiderung vum bloe Sak ugeroden fir esou méi a besser ënner aanerem Plastikverpaackungen kënnen ze sammelen an ze recycléieren an déi europäesch Tauxen z´erfëllen.

An enger Äntwert op d’parlamentaresch Fro n°3024 vum 22. Oktober 2020 vum Deputéierten Här Léon Gloden zu dësem selwechten Thema steet, dass nom Enn vum Pilotprojet (1. Dezember 2020) eng „definitiv Decisioun“ géif getraff ginn an, dass wann „d’Resultater positiv sinn, kann dëse System am ganze Land agefouert ginn“.

 

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Opgrond vum Rapport zu dem zweete Pilotprojet vun der Valorlux, gedenkt d’Ministesch dann elo déi ugekënnegt Decisiounen fir eng Erweiderung vun der Sammelpalette vum bloe Sack ze huelen an ze kommunizéieren? Wéini soll dat sinn, nodeems dat schon säit Enn 2018 tëscht der Emweltverwaltung an der Valorlux diskutéiert gëtt?
 2. Confirméiert d’Ministesch, datt dës Strategie een Element ass vun engem méi effiziente Sammel- a Recyclingsystem an och méi käschtegënschteg fir d’Gemengen a virun allem d´Bierger ass, wéi des Wäertstoffer weider mussen iwwert déi gro Tonn der Entsuergung zouzeféieren?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Léon Gloden

Deputéierten

Firwat kënnen elo « Rentenempfänger » an den Usproch vun de Bioprimme kenne kommen ? Riskéiert den Drock op d’Land net nach méi grouss ze ginn wann elo Asbl’en a Stëftungen an de Genoss vun Agrarëmweltprimme kenne kommen ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit biede mir lech, des parlamentaresch Fro Här Landwirtschaftsminister weider ze leeden.

Den 9. Dezember 2020 ass dat neit groussherzoglecht Reglement vum 4. Dezember 2020 iwwert Agrar-ëmwelt- a klimaschutzmossnahme publizéiert ginn. Duerch dëst Reglement ginn eng Rei vun Agrar-ëmwelt- a klimaschutzmossnahmen ergänzt respektiv ofgeännert sou ënnert anerem och bei der Biolandwirtschaft.

Eng vun den Ännerungen an der Biolandwirtschaft besteet doranner dass och elo « Rentenempfänger » (Landwirt iwwer 65 Joer) an den Usproch vun de Bioprimme kenne kommen. Bis elo wären dës Primmen ëmmer dem aktive Bauer, deen nach net Rentenempfänger war, virbehalen ënnert anerem och fir de Generatiounswiessel ze fërderen

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un den Här Landwirtschaftsminister stellen

 • Firwat ass déi uewegenannten Ännerung gemaach ginn ?
 • Firwat ass et déi Ännerung net och fir déi aaner Emweltbäihëllefe getraff ginn ?

Dat néit groussherzoglecht Reglement vum 4. Dezember gesäit och elo vir dass Asbl’en a Stëftungen an de Genoss vun den Agrarëmweltprimme kenne kommen. Am ale groussherzogleche Reglement vum 24 Mee 2017 waren d’Asbl’en a Stëftunge genee wei « personnes morales de droit public » nach vun de Primmen ausgeholl.

An dësem Kontex géife mir gäre folgend Froen un den Här Landwirtschaftsminister stellen

 • Firwat ass déi Ännerung gemaach ginn ?
 • Riskéiert domadder den Drock op d’Land net nach méi grouss ze ginn ?
 • Wéi vill Hektar ginn aktuell vun d’Asbl’en a Stefftunge bewirtschaftet ?
 • Kenne Asbl’en a Stëftungen a Zukunft vun all de Primmen aus dem groussherzogleche Reglement vum 4. Dezember 2020 profitéieren?

 

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Martine Hansen                                  Octavie Modert                        

 Deputéiert