Wéi vill Persoune sëtzen zu Lëtzebuerg aktuell an Untersuchungshaft?

Här President,

 

Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Froen un d’Madamm Justizministesch weiderzeleeden.

Zu Lëtzebuerg ginn et gewësse Konditiounen déi mussen erfëllt sinn, fir dass eng Persoun an Untersuchungshaft komme ka bis zur Condamnatioun. Dëst bréngt mat sech, dass mir zu Lëtzebuerg eng héisch Unzuel u Leit an der Untersuchungshaft hunn. Eng Alternativ zur Untersuchungshaft kéint d‘elektronesch Foussfessel duerstellen.

Aus der Äntwert op d’Question parlementaire n°2198 vun der CSV geet ervir, dass den Untersuchungsriichter bis dato den Artikel 107, leschten Alinea vum Code de procedure penale nach net applizéiert huet. Dësen Artikel erméiglecht dem Untersuchungsriichter eng Persoun, déi ënnert d’Obligatioune vum Artikel 107, Alinea 2, Punkt 1, 2 an 3 fält, iwwert eng Foussfessel z’iwwerwaachen. De Bilan aus der “Legislatioun” vun der elektronescher Iwwerwaachung am Kader vu Condamnatioune war laut Regierung tëscht 2015 an 2020 duerchaus positiv. An verschiddene Fäll hunn déi Condamnéiert duerch dës Mesure net missen an de Prisong goen oder konnten éischter erauskommen.

An deem Kontext wéilte mir folgend Froen un d’Madamm Justizministesch stellen:

 • Wéi vill Persoune sëtzen zu Lëtzebuerg aktuell an Untersuchungshaft?
 • Wisou applizéieren d’Untersuchungsriichter den Artikel 107, leschten Alinea vum Code de procédure pénale an der Praxis net?
 • Ass d’Regierung gewëllt, déi entspriechend Gesetzer ze adaptéiere, fir den Untersuchungsriichter méi Moyen’en am Kader vun Alternativen zur Untersuchungshaft ze ginn?
  • Wa jo, wéi a wéini?

 

Här President, mir bieden Iech dës Froen, mat eisem déifste Respekt unzehuelen.

 

Léon Gloden                                Laurent Mosar                                     Gilles Roth

Deputéierten                                Deputéierten                                        Co-Fraktiounspresident

Kann een zu Lëtzebuerg och eng Hausse vun den Prescriptiounen vun psychotropeschen, antipsychoteschen an hypnoteschen Medikamenter an och vun Psychostimulanten bei Kanner a Jugendlechen feststellen ?

Här President,

Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d‘Madamm Gesondheetsministesch weiderzeleeden.

An engem Rapport vum franséischen Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) warnt dësen virun enger Hausse vun psychotropeschen Medikamenter (Medikamenter déi d’Aktivitéit vum Gehier veränneren) bei Kanner tëscht 6-17 Joer. Vill ze vill Medikamenter géingen verschriwwe ginn an dës wieren och nach dobäi oft ze vill staark doséiert. An deem Sënn hätt d’Consommatioun vun esou Medikamenter bei Kanner sech verduebelt an deene leschten 10 Joer. 5% vun der franséischer pediatrescher Bevëlkerung wier betraff, also 1 Kand vun 20.

Laut der franséischer Assurance maladie, wier tëscht 2010 an 2021, de Konsum vun psychotropeschen Medikamenter wéi Antidepresseuren bei Kanner em 179% eropgaangen, bei Psychostimulanten géing een bei 148% leien, bei antipsychoteschen bei 114% an hyponoteschen Medikamenter bei 35%. En kennt een zur Konklusioun datt d’Medikamenter ëmmer méi fréi verschriwwen ginn.

Desweideren géif een am Rapport vum HCFEA zur Konklusioun kommen dass eng grouss Partie vu Kanner a Jonker, déi schonns Unzeechen vun enger psychescher Krankheet uweisen, an eng fréi Betreiung bräichten, net prioritär behandelt géing ginn, mam Resultat datt hiren Zoustand sech verschlechtert.

De Rapport vum HCFEA kennt weiderhin op d‘Resultat datt e groussen Deel vun de Prescriptiounen vun de Medikamenter net vir Kanner bestëmmt wieren.

An deem Kontext wéilt ech folgend Froen un d’Madamm Ministesch stellen:

 • Kann een zu Lëtzebuerg och eng Hausse vun den Prescriptiounen vun psychotropeschen, antipsychoteschen an hypnoteschen Medikamenter an och vun Psychostimulanten bei Kanner a Jugendlechen feststellen ? Wa jo, em wéi vill Prozent sinn dës an d’Luucht gaangen ?
 • Kann een desweideren feststellen datt Dosen vun dësen Medikamenter oft ze héich sinn vir d’Kanner ?
 • Kann d‘ Regierung Zuelen nennen, wéi vill Kanner a Jugendlech esou Medikamenter verschriwwen kréien/kruten ?
 • Wéi ginn Cas’en vun Kanner a Jugendlecher, déi Zeechen vun enger psychescher Krankheet opweisen, geréiert ? Wat sinn d’Waardezäiten vir eng Behandlung an der Moyenne ?
 • Kann een hei zu Lëtzebuerg och feststellen datt Medikamenter u Kanner a Jugendlecher verschriwwe ginn, déi net vir dës bestëmmt sinn ? Wa jo, wat sinn hei d’Zuelen ? Wat well d’Regierung ënnerhuelen vir eis Kanner a Jugendlecher viru Medikamenter, déi net vir si bestëmmt sinn, ze schützen ?

 

Max Hengel

Deputéierten

Wat sinn aktuell d’Delaien, fir eng Autorisatioun vun der CNS fir een dréngenden operativen Agrëff am Ausland ze kréien?

Här President,

 

Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir sozial Sécherheet ze stellen.

Am Januar 2022 hate mir Iech an enger mëndlecher Fro op ee Fall vun engem Patient higewisen, deen d’Urgence misst am Ausland operéiert ginn, d’Suen fir des Operatioun awer selwer huet misse virstrecken, well d’Autorisatioun vun der CNS net mat Zäit virlouch. Den Här Minister fir sozial Sécherheet dat deemools geäntwert, dass et sech an dësem Fall em eng Urgence handelt an esou eng Demande an deem Fall misst méi séier traitéiert ginn. An de soziale Medien ass ze liesen, dass deen nämmlechte Patient wéinst enger Komplikatioun nees muss dréngend am Ausland operéiert ginn, an nees an der Situatioun ass, Geld am Beräich vun Dausenden Euroen musse vir ze strecken, fir dass dës dréngend noutwendeg Operatioun stattfënnt. Dëse konkrete Fall werft eiser Meenung no vill Froen op, wéi d’Autorisatioun fir een dréngenden operativen Agrëff am Ausland vun der CNS gehandhaabt gëtt. Dëst zemools fir Patienten, déi d’Moyen net hunn, d’Suen fir eng Operatioun vir ze strecken.

Dowéinst wollte mir folgend Froen un den Här Minister fir sozial Sécherheet stellen:

 • Kann de Minister bestätegen dass dëse konkrete Fall keen Eenzelfall ass?
 • Kann den Här Minister eis soen, op schonns Operatiounen ofgesot goufen, well déi néideg Autorisatioun net virlouch?
 • Wat sinn aktuell d’Delaien, fir eng Autorisatioun vun der CNS fir een dréngenden operativen Agrëff am Ausland ze kréien?
 • Wat soll gemaach ginn, fir am Fall vun Urgencen d’Autorisatioun méi séier kënnen ze ginn?
 • Ass den Här Minister der Meenung, dass de System vun den Autorisatiounen fir dréngend Operatiounen am Ausland muss iwwerschafft ginn?
 • Ass den Här Minister der Meenung, den zoustännege Service op der CNS misst personell opgestockt ginn?

 

Här President mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Martine Hansen                                            Max Hengel

Deputéiert                                                      Deputéierten

Kënne fir speziell Eventer (fir e gudden Zweck oder fir eng ëffentlech Institutioun) d´Taxen, wéi beispillsweis déi vun de Parkingen erlooss ginn?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Inneministesch an den Här Minister fir Mobilitéit weider ze leeden.

Aktuell befaasst sech d´Bezierksgeriicht zu Dikrech mat enger Affär, wou eng Infrastrukturtaxe fir eng Baugeneemegung an der Gemeng Wäiswampech net verrechent ginn ass. Eng Derogatioun zum Taxereglement hätt missten am Gemengerot guttgeheescht ginn. An Zweschenzäit ass d´Taxe verrechent ginn.

Dëst Urteel kéint och nach Auswierkungen op aner Taxen an anere Gemengen hunn. All Gemeng huet eng ganz Panoplie un Taxen fir déi verschiddenste Volet´en, wou och ëmmer rëm Exceptioune gefrot ginn. Beispillsweis ginn et Taxen fir Parkinge – fir speziell Eventer fir e gudden Zweck kéinten dës ausnamsweis vun enger Gemeng erlooss ginn.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Madamm Ministesch an den Här Minister stellen:

 • Wéi eng Auswierkungen kann dës Affär op déi generell Taxen am Gemengesecteur hunn?
 • Kënne fir speziell Eventer (fir e gudden Zweck oder fir eng ëffentlech Institutioun) d´Taxen, wéi beispillsweis déi vun de Parkingen erlooss ginn? Oder muss dofir all Kéiers de Gemengerot sollicitéiert ginn, wann sou eng Exceptioun net explizitt am Reglement virgesinn ass?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

 

Léon Gloden

Deputéierten

Bei wichtege medezineschen Traitementer déi wärend enger Zäit musse widderholl ginn, huet eng verséchert Persoun en Taxitransport zu Gutt. Firwat kommen hei oft nach Fraisen op de Patient duer déi dëse selwer droe muss ?

Här President,

 

Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir sozial Sécherheet weiderzeleeden.

 

Eng verséchert Persoun huet am Fall vun engem Traitement dat wärend enger Zäit muss widderholl ginn (wéi zB. Chimiotherapie, Radiotherapie an Dialyse) en Taxitransport zu Gutt, deen vun der CNS iwwerholl gëtt, ënnert der Viraussetzung datt dës Persoun eng ordonnance médicale vum Dokter, deen en charge vum Traitement ass, virweisen kann.

Esou wéi een um Site vun der Gesondheetskeess kann noliesen géing d’Prise en Charge vun de Käschten baséieren op:

 • engem Mindestbetrag vun 6,56 € pro Trajet,
 • engem Kilometerbetrag vun 1,64 € pro Kilometer fir Eenzeltrajeten
 • 0,82 € pro Kilometer fir een Trajet wou och en Retour vun der transportéierter Persoun abegraff ass
 • 0,28 € pro Minutt vir d’Waardezäit

 

Desweideren kann een awer och liesen dass um Enn oft nach Frais’en ob de Patient duerkommen, déi dësen muss selwer droen:

« Pour les transports en taxi, il reste souvent des frais à charge de l’assuré. Renseignez-vous à l’avance des tarifs appliqués par l’entreprise de transport. »

Vu datt et hei em essentiel Traitementer am Kader vun der Gesondheetsversuergung geet, wéilt ech folgend Froen un den Här Minister fir sozial Sécherheet stellen:

 • Deelt den Här Minister d’Opfaassung datt et hei em wichteg Traitementer am Kader vun der Gesondheetsversuergung geet an datt et evident ass dat an esou Fäll egal wéi de ganze Montant vun der CNS muss iwwerholl ginn, an esou keng zousätzlech Frais’en vum Patienten mussen iwwerholl ginn ?
 • Wëssend datt besonnesch Patienten aus dem ländlechen Raum dacks méi e wäiten Wee hunn vir an e Spidol ze kommen, oder einfach gewëssen Patienten méi ob en Taxitransport ugewisen sinn wéi anerer, mengt den Här Minister net och, datt een keen dierf bei der Gesondheetsversuergung benodeelegen ?

 

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen

 

Max Hengel

Deputéierten

Sollen um Site zu Dräibuer an Zukunft weiderhin CSEE an UNISEC bestoen, oder awer just d‘UNISEC?

Här President,

Esou wéi den Artikel 81 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Drénglechkeetsfro un den d’Madamm Justizministesch an un den Här Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend weiderzeleeden.

 

Den 29. Mäerz 2022 ass, an enger gemeinsamer Reunioun vun der Justizkommissioun an der Educatiounskommissioun zu de Gesetzprojeten zum Jugendschutz an dem Jugendstrofrecht, iwwert ee méiglechen Ausbau vum Centre socio-éducatif de l’Etat (CSEE) diskutéiert ginn. An deem Kader hunn déi zoustänneg Ministeren erkläert, d’Strukture wëllen ze verklengeren an ze dezentraliséieren, fir sou ee besseren Encadrement vun de Jonken ze garantéieren. Aktuell ass de CSEE opgedeelt op dräi Sitten (Dräibuer, Schraasseg a Buerglënster) déi alleguer quasi ausgelaascht sinn. De 6. Mäerz 2023 huet den Direkter vum CSEE dann an engem RTL-Interview confirméiert, dass d‘Sitten zu Schraasseg oder Dräibuer kéinten ausgebaut ginn. Wéi den Direkter och sot, kënnt et ëmmer nach vir, datt duerch de Plazmangel an der UNISEC, Jonker op Schraasseg an de Prisong kommen. Dofir ass an der zoustänneger Kommissiounssëtzung am Mäerz 2022 gesot ginn, d‘UNISEC zu Dräibuer soll ausgebaut ginn.

 

An deem Kontext wéilte mir folgend Froen un d’Madamm Justizministesch an un den Här Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend stellen:

 

 • Huet d’Regierung déi am Mäerz virgestallte Strategie vu méi klengen, dezentrale Sitte vum CSEE opginn?
  • Wa jo, firwat?
 • Sollen um Site zu Dräibuer an Zukunft weiderhin CSEE an UNISEC bestoen, oder awer just d‘UNISEC?

 

 

Här President, mir bieden Iech, eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Octavie Modert                              Leon Gloden                                Max Hengel

Deputéiert

Wéi kéint d’Kooperatioun vu potentielle jonke Stroftäter mat der Police encouragéiert ginn?

Här President,

 

Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Justizministesch weiderzeleeden.

 

De Jugendschutz an d’Jugendstrofrecht zu Lëtzebuerg gesäit, am Kader vun eventuelle Strofdoten, eng rei Schutzmesure fir Jonker vir. Sou zum Beispill wann de genauen Alter vun engem Jonken, deen net zu Lëtzebuerg registréiert ass, muss gekläert ginn. Am Fall vu berechtegten Zweiwel un der Ausso zum eegenen Alter, kann d’Police eng Röntgen vum Handgelenk virgesinn, fir dat ze iwwerpréiwen. An der Praxis, gesäit d’Gesetz vum 10. August 1992 zur protection de la jeunesse vir, dass de Jonken dat ka refuséieren. D’Police muss dann op eng eventuell Ordonnance vum Parquet waarden, vir dës Röntgen ze maachen. Falls et sech net ëm e Mineur handelt, spillt eng aner gesetzlech Basis am Kader vum Strofrecht. Doriwwer eraus, feelt et an der UNISEC zu Dräibuer un néidege Platze fir jugendlech Stroftäter ënnerzebréngen, wouropshin dës dann oftmools an eng vun den oppene Strukture vum CSEE placéiert ginn.

 

An deem Kontext wéilte mir folgend Froen un d’Madamm Justizministesch stellen:

 

 • Wéi kéint d’Kooperatioun vu potentielle jonke Stroftäter mat der Police encouragéiert ginn?
 • Wéi kéint d‘Police am Zweiwelsfall méi séier den Alter vun engem Jonken iwwerpréiwen?
 • Wéi oft kënnt et vir, dass Jonker aus den oppene Strukture vum CSEE, wou se placéiert gi sinn, fortlafen?
  • Wéi oft handelt et sech dobäi ëm Jonker déi eigentlech an der UNISEC hätte solle placéiert ginn?
  • Wat ënnerhëlt d’Regierung fir dat ze verhënneren?

 

Här President, mir bieden Iech des Froen, mat eisem déifste Respekt unzehuelen.

 

 

Léon Gloden                              Octavie Modert

Deputéierten                                   Deputéiert

FIRWAT INFORMÉIERT D’REGIERUNG D’LEIT NET KONSEQUENT DRIWWER, DASS D’STROOSS TËSCHT ONSDORF AN TAWER, NO LAANGEN AARBECHTEN RËM OP ASS, AN ALS AUSWÄICHMÉIGLECHKEET DÉNGE KANN?

Här President,

Esou wéi den Artikel 81 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Drénglechkeetsfro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weiderzeleeden.

 

D’Wuermerbréck tëscht Wëncher a Wuermer a Richtung Lëtzebuerg ass zënter leschtem Mëttwoch gespaart. Dofir wäiche vill Frontalieren op d’Wellenerbréck aus, oder probéieren iwwert d‘Josef-Schnuch Strooss vu Wellen op Gréiwemaacher ze fueren. Dëst féiert zu onmoossege Réckstauen a Richtung Gréiwemaacher. Och d’Schoulbusse vun Temmels a Wellen a Richtung Nëttel an aner Linnebussen si betraff, a musse pro Faart mat iwwer 30 Minutte Verspéidung rechnen.

 

An deem Kontext wéilte mir folgend Froen un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte stellen:

 

 • Wéi gedenkt d’Regierung d’Kooperatioun an d’Koordinatioun mat eisen däitschen Noperen ze verbesseren?
 • Wat ënnerhëlt d’Regierung fir dësem Stau entgéintzewierken? Kéinten do och Hiweis Schëlder op Lëtzebuerger Säit opgestallt ginn?
 • Firwat informéiert d’Regierung d’Leit net konsequent driwwer, dass d’Strooss tëscht Onsdorf an Tawer, no laangen Aarbechten rëm op ass, an als Auswäichméiglechkeet dénge kann?

 

 

Här President, mir bieden Iech, eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Octavie Modert                                 Leon Gloden                                Max Hengel

Deputéiert

Huet d’Regierung geplangt, d’Käschtestruktur vun de Biogasanlagen ze analyséieren an d’Tarifikatioun vun der Gasasepisung unzepassen?

Här President,

 

Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Energie ze stellen.

Am Kader vun den Diskussiounen iwwert d’Zukunft vun de Biogasanlagen zu Lëtzebuerg maachen sech besonnesch d’Bedreiwer vun den Anlagen, déi Biomethan an d’Netz aspeisen, Suergen. Wéi Am Artikel vum Lëtzebuerger Wort vum 25. Februar 2023 nozeliesen ass, hunn déi Anlagen Schwieregkeeten, hir Käschten ze decken, well hir Matière Première an hir Energiekäschten méi deier goufen, awer de Präis, deen si fir de Biogas kréien, net ugepasst gouf.

Well d’Regierung sech d’Zil gesat huet, d’Produktioun vun nohaltegem Biogas an Zukunft nach auszebauen a well eng national Produktioun an Zäite vun Energiekris besonnesch wichteg ass, wéilt ech folgend Fro un den Här Minister fir Energie stellen:

Huet d’Regierung geplangt, d’Käschtestruktur vun de Biogasanlagen ze analyséieren an d’Tarifikatioun vun der Gasasepisung unzepassen?

Här President ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Martine Hansen                    Léon Gloden                          Max Hengel

Deputéiert                              Deputéierten                         Députéierten

Wéi vill Fäll vu Verspéidungen duerch den Adapto-Service sinn et am Joer 2022 ginn?

Här President,

 

Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Mobilitéit an Ëffentlech Aarbechten weiderzeleeden.

Eisen Informatiounen no kënnt et beim Adapto-Service fir Leit mat ageschränkter Mobilitéit ëfters zu diverse Problemer. Déi Leit, déi an hirem Alldag op dës spezifesch Transport-Offer op Demande ugewise sinn, kommen zum Beispill oft ze spéit op hier Rendez-vous’en, well nach aner Client‘en ofgeholl musse ginn. Bedéngt duerch dës Verspéidunge kënnen déi Concernéiert hier Rendez-vous’en net wouerhuele, respektiv mussen se annuléieren an den Adapto-Service erfëllt säin Déngscht net. Dann besteet eng grouss Fluktuatioun vum Fuerpersonal um Adapto-Service, an d’Chauffeure kennen sech oft net gutt aus. Desweidere kréie Leit am Rollstull net ëmmer gehollef fir aus dem Bus eraus ze klammen. Wann een an der Zentral vum Adapto-Service urifft, geet oft keen drop an et kritt ee weder Hëllef, nach Renseignementer ugebueden.

An dësem Kontext wéilt ech folgend Froen un de Minister fir Mobilitéit an Ëffentlech Aarbechten stellen:

 • Wéi vill Fäll vu Verspéidungen duerch den Adapto-Service sinn et am Joer 2022 ginn?
  • Wéi eng Méiglechkeeten hunn déi Concernéiert an esou Fäll?
 • Ass virgesinn, dass de Chauffeur vum Adapto-Bus, de Leit am Rollstull oder deenen déi net gutt ze Fouss sinn, aus dem Bus eraushëlleft?
 • Gëtt den Adapto-Service reegelméisseg vum zoustännege Ministère evoluéiert?
  • Wa jo, wéi?
 • Wéi garantéiert de Minister, dass déi concernéierte Leit, an der Zentral vum Adapto-Service de néidege Support ugebuede kréien?

 

Här President, ech bieden Iech, mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

 Léon Gloden                   

Deputéierten