Am Kontext vun der Digitaliséierung vun der Schoul, envisagéiert de Minister fir och den Enseignantë aus dem Fondamental informatescht Material zur Verfügung ze stelle fir datt si net mussen op hir privat Laptop’en/Ipad mussen zeréck ze gräifen ?

Här President,

Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech folgend parlamentaresch Froun den Här Minister fir d’Edukatioun.

 

D´Schoulenseignants am Fondamental kréien, am Geigesatz zum Personal am Sekondär keen technescht Material wei z.B Ipad oder Laptop zur Verfügung gestallt. D’Enseignant mussen do op hir privat Ipad/Laptop zeréck gräifen.

Och wann si am Klassesall e fixe Computer zur Verfügung hunn, esou preparéieren si awer villes doheem, wat si dee Moment dann op hirem privaten Ipad/Laptop späicheren. Niewend der Fro vum Dateschutz wann dëst Material um private Laptop/Ipad steet, besteet e weidere Probleem doranner datt d’Enseignantë mat hirem private Laptop oft keen Accès op den Wifi vun der Schoul hunn.

Virun dësem Hannergrond wëll ech folgend Froen un de concernéierte Minister stellen:

 • Kann de Minister dëst confirméieren ?
 • Am Kontext vun der Digitaliséierung vun der Schoul, envisagéiert de Minister fir och den Enseignantë aus dem Fondamental informatescht Material zur Verfügung ze stelle fir datt si net mussen op hir privat Laptop’en/Ipad mussen zeréck ze gräifen ?

 

Mat déifstem Respekt,

Françoise Hetto

Deputéiert

Wat ass den Hannergrond dass Regierung Invitatioune fir d’Covid-Impfung un Léit scheckt déi och schonns geimpft sinn?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 81 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un den d’Madamm Minister fir Gesondheet weider ze leeden.

An de leschten Deeg hunn eng ganz Rei Leit uechter d’Land Invitatioune fir d’Covid-Impfung kritt, mam Opruff sech impfen ze loosse falls een dat nach net wier.

Virun dësem Hannergrond wéilt ech der Madamm Gesondheetsminister folgend Froe stellen:

 1. Firwat goufen dës Bréiwer verschéckt ?
 2. Weess d’Regierung net, wien geimpft ass, resp. wien eemol a wien zweemol geimpft ass  a wien mat wéi engem Vaccin geimpft ass ?
 3. Wann nee, op wéi enger Grondlag ginn d’Bréiwer fir déi drëtt Impfung erausgeschéckt resp. fir eng zweet Impfung wann ee mam Johnson&Johnson Vaccin geimpft ass ?
 4. Wann d’Regierung déi Froe virdru mat jo konnt beäntweren, firwat verschéckt de Santésministère dann esou allgemeng an onkloer Invitatiounen déi zu enger enormer Onsécherheet bei ville Leit féiert ?

 

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto-Gaasch

Deputéiert

Wat sinn der Regierung hir Pläng fir d’Unzuel vu Studentewunnengen erop ze setzen ?

Här President,

Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech folgend parlamentaresch Fro un den Här Minister fir d’Héichschoul, un d’Madamm Kulturministesch an den Minister fir Travaux publics weiderzeleeden.

D’Uni.lu zitt all Joers ëmmer méi Jonker un. An de läschte Joren huet sech vill op den eenzele Campusse gedoen, ma et bleiwen awer nach Problemer um Terrain.

Sou sinn d Studente och vum Logementsprobleem hei am Land staark betraff. Den aktuelle Regierungsprogramm gesäit vir, dass zousätzlech Efforte gemaach gi fir d’Zuel vu Studentewunnenge weider erop ze setzen.

Virun dësem Hannergrond wëlle mir folgend Froen un di concernéiert Ministere stellen:

 • Wat sinn der Regierung hir Pläng fir d’Unzuel vu Studentewunnengen erop ze setzen ?
 • Wéi eng Projet’en sollen nach an dëser Legislaturperiod, also kuerzfristeg, ëmgesat ginn ?
 • Em wéi vill zousätzlech Wunnengen handelt et sech do konkret ?

Um Parking vum Fonds Belval bezuelen d’Proffen e manner héijen Parktarif. Dat gëllt awer net fir d’Studenten. Trotz beschtem Wëllen ass et awer dacks net einfach fir exclusiv mam ëffentlechen Transport op Belval ze kommen, an de Mangel u STudentewunnegen an d’Präisser vum Wunnen maachen, dat d’Studenten dacks wäit ewech vun der Uni.lu resp. vu Belval wunnen.

 • Aus wéi engen Ursaachen ginn et ënnerschiddlech Parktariffer a keng Gläichbehandlung fir de Corps enseignant an d’Studenten ? Ass d’Regierung net gewëllt, och de Studenten präisslech entgéint ze kommen fir um Parking ze parken ?

D’Nationalbibliothéik (BNL) um Kirchbierg ass eng wichteg Plaz fir d’Studenten vun der Uni.lu, respektiv fir all d’Studenten, fir sech weiderzebilden a fir ze léieren. Leider sinn d’Ëffnungszäite fir de Moment net ëmmer adaptéiert. Aktuell ass d’BNL souwuel Sonndes wei och Méindes zou, a mécht di aner Deeg  um 19 :00 hir Dieren zou. Universitéitsbibliothéiken, och am Ausland, hu méi laang Ëffnungszäiten fir sech un d’Studenten unzepassen. Fir de Campus Lëtzebuerg vun der Uni.lu erfëllt dee Moment d’Nationalbibliothéik déi Funktioun, och wann si nach aner Missiounen huet.

 

 • Wëssend dat d’BNL dofir méi Personal bräicht, stellt sech d’Fro un d’Regierung, ob virgesi gëtt, datt d’BNL hir Ëffnungszäiten upasst, besonnesch z.B. wärend den Examenswoche wou d’Studente méi dacks a méi laang Zäit an de Bibliothéike verbréngen ?

 

Mat déifstem Respekt,

 

Octavie Modert                                Martine Hansen

Deputéierten

Kann d’Regierung confirméieren, datt verschidde Polizisten déi eng sougenannt „out-in Prozedur“ gemaach hunn nach ëmmer am Grupp de Traitement C1 blockéiert sinn? Wa jo, firwat?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet an un den Här Minister fir den ëffentlechen Déngscht weider ze leeden.

Ufank 2021 hat d’Regierung ugekënnegt datt wat de Rekrutement vu Polizisten ugeet, eng Evaluatioun sollt gemaach ginn vum „recrutement interne“ an analyséiert ginn op e „changement d’administration“ och fir d’Police kéint a Fro kommen.

Laut mengen Informatiounen ass an deem Zesummenhang awer nach näischt geschitt, esou datt et nach ëmmer net méiglech ass fir vereedegt Beamten aus dem ëffentlechen Déngscht iwwert en „changement d’admintration“ an de „cadre policier“ ze wiesselen. Dat obwuel d’Police dréngend nei Poliziste brauch an och do e gewësse Potential u Personal wier deen zum Deel eng qualitativ Erfarung matbrénge géing.

Weiderhin si laut mengen Informatioune verschidde Polizisten déi eng sougenannt „out-in Prozedur“ gemaach hunn nach ëmmer net am Grupp de Traitement B1 reklasséiert ginn. Dës Poliziste waarden op hiren Arrêté an dat obwuel se explizitt de B1 Staatsexame geschriwwen a gepackt hunn. Sou bléiwen déi Léit ouni valabele Grond am Grupp de Traitement C1 blockéiert.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Gëtt beim Rekrutement am „cadre policier“ an Zukunft och de „recrutement interne“ aus dem ëffentlechen Déngscht ëmgesat? Wa jo, wéini? Wann net, wisou net?
 2. Kann d’Regierung confirméieren, datt verschidde Polizisten déi eng sougenannt „out-in Prozedur“ gemaach hunn nach ëmmer am Grupp de Traitement C1 blockéiert sinn? Wa jo, firwat?
 3. Wa jo, wéi vill Polizisten hunn eng sougenannt „out-in Prozedur“ gemaach mee sinn nach net ëmklasséiert ginn obwuel se all d’Konditiounen erfëllen?
 4. Kann d’Regierung confirméieren, datt am Kader vun der „out-in Prozedur“ verschidde Beamte säit iwwer engem Joer op hiert Reklassement am Grupp de Traitement B1 waarden? Wa jo, firwat?
 5. Wéini sollen déi concernéiert Poliziste reklasséiert ginn?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

 

Léon Gloden

Firwat kréie weder d’Operateure vum CITA , nach déi vum 113 an 112 d’Primmen, déi een als qualifizéierten Operateur zu gutt hätt ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet, un den Här Minister fir Mobilitéit an un den Här Minister fir den ëffentlechen Déngscht weider ze leeden.

Laut dem « Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mars 1994 concernant la prime d’informatique » gesäit deen am Artikel 5 ënnert anerem folgendes vir : « La prime d’informatique est fixée à 12 points indiciaires pour les opérateurs détenteurs du diplôme d’opérateur. »

Eisen Informatiounen no kréien awer weder d’Operateure vum CITA (contrôle et information du trafic sur les autoroutes), nach déi vum 113 (a vun de jeeweilege Police Regiounen) an och net déi vum 112 déi genannte Primmen. Dat obwuel se alleguerten eng spezifesch a komplex Ausbildung als Operateur ofgeschloss hunn an hir Aarbecht quasi nëmmen op Informatik berout (ELS, RENITA Funk, Telefon, verschidden Datebanken, spezifesch Programmer asw.).

Dobäi géing eisen Informatiounen no eng einfach administrativ Validatioun vun hirer Qualifikatioun als Operateur zesumme mam CTIE duergoe fir déi genannte Primmen ze bewëllege vu que dass de gesetzleche Kader scho besteet.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Kann d’Regierung déi uewe genannten Informatioune bestätegen, dass kee vun deenen Agenten déi genannte Primme kritt? Wa jo, firwat?
 2. Gedenkt d’Regierung an deem Fall dat ze änneren an déi genannte Primmen ze bewëllegen? Wa nee, firwat?

 

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

 

Léon Gloden                                                    Diane Adehm

Deputéierten                                                  Deputéiert

Aus wéi engem Grond kréien d’Police-Beamte weiderhin d’Unerkennung vun hiren Diplomer refuséiert ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet an un den Här Minister fir den ëffentlechen Déngscht weider ze leeden.

Mengen Informatiounen no goufen op den 1. Oktober vun dësem Joer eng Rei Employéë vum Centre d’intervention national (113) an hirer Karriär vum Groupe de Traitement C1 an de B1 reklasséiert, a kruten niewebäi d‘Méiglechkeet ugebuede fir Fonctionnaire ze ginn. Dëst op Initiativ vun der Police a mam Averständnis vum Minister. Grond heifir ass de concernéierte Leit hiren Diplôme de fin d’études dee si schonn hate wéi se agestallt goufen oder dee si nogeholl wärenddeem se scho bei der Police geschafft hunn.

Anerersäits ass jo gewosst datt e puer honnert Police-Beamten, déi och en Diplôme de fin d’études hunn a scho jorelaang an der Police sinn, an hirer Karriär blockéiert sinn an eben dës Unerkennung vun hiren Diplomer refuséiert kréien.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Kann d’Regierung déi uewe genannten Informatioune bestätegen?
 2. Wéi vill där Fäll gëtt et nach an der Police?
 3. Wa jo, aus wéi engem Grond kréien d’Police-Beamte weiderhin d’Unerkennung vun hiren Diplomer refuséiert (wëssend, dass eng “Voie expresse” keng Valorisatioun vun den Diplomer ass)?
 4. Gedenkt d’Regierung de Police-Beamten elo déi selwecht Unerkennung ze gi wéi den Employéen?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

 

Léon Gloden

Deputéierten

Kann d’Regierung confirméieren datt et och nom 22. Juni 2021 Problemer mam ELS vun der Police gouf ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet an un d’Madamm Inneminister weider ze leeden.

Déi zoustänneg Ministeren haten an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro confirméiert datt et den 22. Juni 2021 eng informatesch Pann gouf déi Repercussiounen op den Einsatzleitsystem (ELS) an d’Noutruffnummer 113 vun der Police hat.

Eisen Informatiounen no funktionéiert d’Software déi benotzt gëtt nach ëmmer net richteg an e gi permanent Problemer. Dee selwechte System géif anscheinend och an den USA benotzt an och do kënnt et wuel des Ëfteren zu Ausfäll.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Gëtt fir den ELS vun der Police d’Software vun Intergraph benotzt ?
 2. Wa jo, ass d’Regierung driwwer informéiert datt et och am Ausland Problemer mat dëser Software gëtt ?
 3. Kann d’Regierung confirméieren datt et och nom 22. Juni 2021 Problemer mam ELS vun der Police gouf ?
 4. Wa jo, war zäitweis déi permanent Disponibilitéit vum ELS nët garantéiert ?
 5. Wat sinn déi konkret Problemer vum besote System a wéi laang brauchen se am Fall vun enger Pann fir erëm operationell ze sinn ?
 6. Wéi ass virgesinn datt all zoustänneg Acteuren handelen am Fall vun enger Pann vum System ?
 7. Fir wat hunn den 112 an den 113 ënnerschiddlech Systemer ?
 8. Ob Basis vu wéi enge Critèrë gouf de System ausgewielt ?
 9. War deemools scho bekannt datt et Probleemer ginn ?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

              

 

Léon Gloden                            Laurent Mosar           Marc Lies

Deputéierten                           Deputéierten               Deputéierten

Kann d’Regierung matdeelen aus wéi engem Grond een iwwert Doctena méi schnell en RDV kritt vir en IRM am Groupe HRS wéi wann een deen direkt am Sekretariat ufreet ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den d’Madamm Gesondheetsministesch weider ze leeden.

Wéi et aus engem Lieserbréif am Luxemburger Wort vum 20. September 2021 ervir geet, misst een Fach- an Informatikswëssen matt bréngen vir sech iwwerhaapt mol kënnen e RDV vir en IRM un ze froen. Esou beschreift d‘ Persoun an hirem Schreiwes wéi se vum Sekretariat „Radiologie“ vum Groupe HRS gesot krut, se misst sech selwer e RDV iwwert Doctena/Internet huelen, vir net grad dee lescht méiglechen Datum ze kréien. Nieft dem Informatikswëssen dat een misst matbréngen, wier et net nëmmen eng medezinesch Erausfuerderung vir emol virdéicht dee richtegen IRM ze fannen, mee et géif een och klinesch Detailer gefrot ginn déi een als Patient oft net wéisst. Nodeems Dokument dann ausgefëllt wier misst een et dann un d’Klinik per E-Mail schécken, wat vir e puer Leit net esou einfach wier wéi vir anerer. An deem Sënn freet d‘Verfaasserinn vum Lieserbréif sech ob net jiddereen déi selwecht Rechter a Méiglechkeet ob medezinesch Hëllef zu Lëtzebuerg hätt.

 

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Kann d’Regierung matdeelen aus wéi engem Grond een iwwert Doctena méi schnell en RDV kritt vir en IRM am Groupe HRS wéi wann een deen direkt am Sekretariat ufreet ?
 • Wëssend datt et Leit ginn déi net esou gutt mat informateschen Mëttelen kënnen em goen wéi anerer oder tout court keng besëtzen, ass d’Regierung der Meenung datt soumat jiddereen d‘Méiglechkeet ob medezinesch Hellef huet zu Lëtzebuerg ?
 • Aus wéi engem Grond muss een beim Ausfëllen vun der Online-Ufro medezinesch Detailer uginn ? Ass d’Regierung sech bewosst datt et Patienten ginn déi dës Detailer net hunn ?
 • Opgrond vun dësen Punkten ass d’Regierung der Meenung datt d’Prozedur misst iwwerschafft ginn vir en IRM-RDV ze kréien ?

 

Här President, ech bieden Iech main déifste Respekt unzehuelen.

Léon Gloden

Deputéierten

Wéi wäit ass de Projet vum Velodrom ? Wéi eng Grënn ginn et fir de Retard ?

Herr Präsident,

gemäß Artikel 80 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer bitten wir Sie, nachfolgende parlamentarische Anfrage an den Herrn Sportminister, an den Herrn Bildungsminister und an den Herrn Finanzminister weiterzuleiten.

In einem am 14. September 2021 in der Tageszeitung „Tageblatt“ veröffentlichten Artikel wird über die Finanzierung des Velodroms in Bad Mondorf berichtet. Demnach will der Staat nun 100 Prozent des Projektes finanzieren, und nicht nur 70 Prozent wie ursprünglich geplant. Damit müsste ein neues Gesetz in der Abgeordnetenkammer verabschiedet werden. Darüber hinaus sollen noch nicht alle Grundstücke, die für den Bau der „Ecole internationale Mondorf-les-bains“ gebraucht werden, im Besitz des Staates sein. Die Schule und der Sportkomplex mit Velodrom sollen in unmittelbarer Nähe voneinander entstehen.

Vor diesem Hintergrund möchten wir folgende Fragen an den Herrn Sportminister, an den Herrn Bildungsminister und an den Herrn Finanzminister stellen:

 • Das Projekt Velodrom zieht sich in die Länge. Wie weit ist das Projekt nun fortgeschritten? Welche Gründe erklären neben der Corona-Pandemie die Verzögerung?
 • Ist eine Gesetzesvorlage, um eine 100-Prozent-Finanzierung des Projektes zu ermöglichen, in Vorbereitung? Wann wird der Text bei der Abgeordnetenkammer eingereicht?
 • Wie viele Grundstücke müssen noch vom Staat erworben werden, um die Bauarbeiten der „Ecole internationale Mondorf-les-Bains“ zu starten? Warum konnten diese Grundstücke bis dato noch nicht erworben werden?

Es zeichnen hochachtungsvoll,

 

Léon Gloden                                        Nancy Kemp-Arendt

Abgeordneter                                              Abgeordnete

Wiessel an der Chamber

No iwwer 20 Joer politeschem Engagement fir d’CSV op kommunalem an nationalem Plang, no vill flotten Erfarungen a Responsabilitéit als Conseiller, Buergermeeschtesch, Deputéiert a Ministerin, huet d’ Françoise Hetto-Gaasch decidéiert fir vum Januar 2022 un een neie Liewensprojet un ze goen an aus der Chambre des Députés Grand-Duché de Luxembourg ze demissionéieren.

Mat dësem Schrëtt wëll d’Françoise awer och d’Erneierung vun der CSV weider dreiwen.

Mam Max Hengel kritt d’Françoise een Nofollger, deen als laangjärege Fraktiouns-Mataarbechter beschtens op seng nei Aufgabe preparéiert ass.

Mir soen dem Françoise ee grousse Merci a wënschen elo schonn dem Max Alles Guddes.