Wéi ass et méiglech, dass dee concernéierte Beamten nach bis haut President vum SEBES ass, wou hien de Statuten no den Inneministère vertrëtt, bei dem hien awer scho länger Zäit net méi schafft?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro zu engem politesche Beamten un d´Madamm Inneministesch an den Här Sportminister weiderzeleeden.

An engem Artikel am Lëtzebuerger Wort vum 22. November 2022 gëtt ënnert der Iwwerschrëft „Das Schicksal eines politischen Schützlings“ d´berufflech Karriär vun engem héije Beamten, dee fréier am Inneministère war, ënnert d´Lupp geholl. An der Karriär ginn et dësem Artikel no eng ganz Partie Ongereimtheeten. Weiderhin hätten et och vill Problemer an de Relatiounen tëschent dem Beamten a verschiddenen Acteuren (e.a. dem COSL a verschiddene Federatiounen) aus der Sportswelt ginn.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Madamm Ministesch an den Här Minister riichten:

 • Wéi ass et méiglech, dass dee concernéierte Beamten nach bis haut President vum SEBES ass, wou hien de Statuten no den Inneministère vertrëtt, bei dem hien awer scho länger Zäit net méi schafft?
 • Aus wéi enge Grënn ass dee selwechte Beamten 2020 zum President vun der Coque ernannt ginn, obwuel et dem Gesetz vun der Coque no eng Incompatibilitéit gëtt?
 • Kënnen d´Madamm an den Här Minister d´Informatioune confirméieren, dass et tëschent dem besote Beamten an Acteuren aus der Sportswelt Problemer gi sinn ? Wéi hunn sech dës Relatiounen ënnert der Nofollgerin entwéckelt? Ginn dës Acteure proaktiv kontaktéiert, fir erëm eng besser Relatioun hierzestellen?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Max Hengel

Jean-Marie Halsdorf

Georges Mischo

Stëmmt et, dass nach keng Congésufroe fir 2023 beim CGDIS accordéiert goufen? Wa jo, aus wéi enge Grënn?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro zum CGDIS un d’Madamm Inneministesch weider ze leeden.

D’Madamm Ministesch huet rezent erkläert, dass zënter Ufank des Jores zwou Persounen d’Noutruffzentral 112 verlooss hunn. Weiderhin hätt eng weider Persoun wësse gedoen, datt se wéilt den 112 verloossen.

Eisen Informatiounen no hätten awer zanter Ufank des Joers op mannst sechs Leit den 112 verlooss an eng weider Persoun wësse gedoen, dass se den 112 wéilt verloossen. Méi genau géif d’Situatioun sech folgendermoossen duerstellen:

 • zwee Agenten hätten den 112 an de CGDIS berufflech komplett verlooss;
 • een Agent wier intern am CGDIS gewiesselt a wier elo bei der DCO ; (Direction de la Coordination Opérationnelle)
 • een Agent wier intern am CGDIS gewiesselt a wier elo Chef de service adjoint ginn;
 • een Agent wier intern am CGDIS gewiesselt a wier elo am CIS Findel;
 • een Agent wier intern am CGDIS gewiesselt a wier elo am CSL Lintgen; (Centre de soutien logistique)
 • een Agent géif den 112 an de CGDIS berufflech komplett verloosse fir Ufank 2023.

Weiderhi wieren dräi Agente fir 2023 nëmmen nach deelweis disponibel. Ausserdeem hätt ee weideren Agent (Stagiaire) den Noexame vu sengem Sportstest net gepackt a misst warscheinlech och den 112 verloossen. Donieft wiere sechs weider Agente vum 112 aktiv op der Sich no enger anerer Plaz.

Eisem Wëssen no hätt en Responsabel vum 112 engem Operateur eng «Chef de salle» Plaz proposéiert respektiv versprach, obwuel keng esou Plaz ausgeschriwwe ginn ass.

Vill Agente vum 112 kloen iwwer massiv Iwwerstonnen.  Schlussendlech soll nach keen Agent vum 112 eng Äntwert kritt hunn fir Congésufroen fir 2023.

An deem Kontext wollte mir der Madamm Inneministesch folgend Froe stellen:

 • Kann d’Madamm Ministesch déi uewe genannten Departen beim 112 confirméieren?
 • Wat ass d’Zomme vun all den Iwwerstonnen (CET) vun all den Agente vum 112 zesummen?
 • Stëmmt et, dass nach keng Congésufroe fir 2023 accordéiert goufen? Wa jo, aus wéi enge Grënn?
 • Kann d’Madamm Ministesch bestätegen datt eng «Chef de salle» Plaz versprach gouf, déi nët ausgeschriwwe ginn ass?
 • Wéi vill Plaze goufe bei der leschter Rekrutementssessioun (cadre de base) vum CGDIS ausgeschriwwen?
 • Wéi vill Stagiäre sinn aktuell nach Deel vun dëser Sessioun?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

Max Hengel

Léon Gloden

Geseit d’Regierung vir, ob Grond vun der Inflatioun, den steigenden Liewenserhalungskäschten, déi finanziell Hëllef vum ONE no uewen un ze passen ?

Här President,

Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Ministesch fir Famill an Integratioun weiderzeleeden.

 

Virun e puer Joer ass de SLEMO (Suivi Logement en Milieu Ouvert) vun verschidden Acteuren am soziale Beräich an d’Liewe geruff ginn. Dës Strukturen hunn et als Ziel Inclusioun duerch Logementer vir Kanner, Jugendlecher a jonk Erwuessener mat familiären an/oder psychosozialen Schwieregkeeten ze schafen an dës Persounen bei enger eegestänneger Liewensféierung ze ënnerstëtzen.

Eisen Informatiounen no ass déi finanziell Hëllef déi dës Jugendlech tëschent 17 a 27 Joer vum Office national de l’Enfance (ONE) kréien zanter opmannst 5 Joer net méi ugepasst ginn.

 

An deem Kontext wéilte mir folgend Froen un d‘Regierung stellen :

 • Geseit d’Regierung vir, ob Grond vun der Inflatioun, den steigenden Liewenserhalungskäschten, dësen Betrag no uewen un ze passen ?
 • Wann jo – wéini a wéi héich soll des Aide eropgesat ginn ?
 • Wann nee – wat ass de Grond dofir ?
 • Wéi vill Jugendlecher profitéieren bis dato vun dëser Hëllef ?

 

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Martine Hansen

Octavie Modert

Marc Spautz

Missten Dokteren net grondsätzlech alleguer informéiert ginn, dat si kënnen eng individuell Demande maachen, wann si der Iwwerzeegung sinn, dat en innovatiivt Medikament beim Traitement vun engem Patient sënnvoll ass?

Här President,

 

Esou wéi et am Artikel 80 vum Chambersreglement virgesinn ass, géingen mir Iech bieden, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsministesch an un den Här Sozialminister weiderzeleeden.

Aus Berichter an de Medien geet ervir, dat et Retarden vu bis zu 9 Méint gëtt, ier innovativ Medikamenter hei zu Lëtzebuerg um Marché disponibel sinn. Schold un dem Mëssstand wier eng Ëmstellung vum System an der Belsch. Betraff sinn an éischter Linn Kriibspatienten a Patienten, déi eng rar Krankheet hunn.   Aus de Berichter geet och ervir, dat Dokteren kënnen eng individuell Demande maachen, wann e Medikament um Lëtzebuerger Marché nach net offiziell disponibel ass. An dem Zesummenhang wollte mir folgend Froen un d’Madamm Gesondheetsministesch an un den Här Sozialminister stellen:

 • Missten Dokteren net grondsätzlech alleguer informéiert ginn, dat si kënnen eng individuell Demande maachen, wann si der Iwwerzeegung sinn, dat en innovatiivt Medikament beim Traitement vun engem Patient sënnvoll ass?
 • Wéi laang dauert et, bis esou eng Demande accordéiert gëtt?
 • Wéi vill a watfir Medikamenter sinn vun de Retarden betraff?
 • Wéi kann en verhënneren, dat  Lëtzebuerg a Fäll, wou et ëm Liewen an Doud kann goen, vun der Belsch ofhängeg ass?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Max Hengel

Jean-Marie Halsdorf

Ass d’Regierung op Grond vun de villen Suergen a Reklamatiounen vun de Bierger an de betraffenen Gemengen bereet, Upassungen bei der geplangter Naturschutzzone virzehuelen?

Här President,

 

Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Ëmweltministesch an un den Här Landwirtschaftsminister weiderzeleeden.

 

D’Naturschutzgesetz gesäit am Artikel 41 vir, dat am nationalen Interessi Naturschutzzonen kënnen iwwert e groussherzoglech Reglement ausgewise ginn, nodeems de Staatsrot säin Avis ofginn huet. An deem Fall ginn des Zonen als „utilité publique“ erkläert. Am Zesummenhang mat der geplangter Naturschutzzon am Trëntengerdall mat enger immenser Fläch vun 1.700 Hektar koum et an de leschten Deeg zu deels hefteger Kritik, well gefaart gëtt, dat eng Bewirtschaftung vum Agrarland, de Wéngerten an dem Bësch net méi méiglech wier, an esou z.B. d’Wéngerten verschwannen géifen.  An deem Kontext wollte mir folgend Froen un d’Madamm Ëmweltministesch an un den Här Landwirtschaftsminister stellen.

 

 • Ass d’Regierung op Grond vun de villen Suergen a Reklamatiounen vun de Bierger an de betraffenen Gemengen bereet, Upassungen bei der geplangter Naturschutzzone virzehuelen, ier d‘Reglement an d’Prozedur geet, fir de betraffenen Leit, virun allem awer de Baueren, Wënzer a Gäertner, nach Zukunftsperspektiven ze ginn?
 • Sinn déi 1.700 Hektar Deel vun der Fläch, déi am nationaler Naturschutzplang virgesinn ass, fir d’Zil vun 30 Prozent vun der Landesfläch als Schutzzon auszeweisen?
 • Riskéieren déi betraffe Leit ënner Ëmstänn enteegent ze ginn, wann d’Zil vun den 30 Prozent net erreecht ginn?
 • Wéi enge Reegelen gëtt d’Bewirtschaftung vun de betraffenen klasséierten Flächen an Zukunft ënnerluecht?

 

Här President, mir bieden Iech, eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Martine Hansen

Octavie Modert

Léon Gloden

Max Hengel

Wat bedeit den CO2-Accord tëschent dem Europaparlament an dem Ministerrot konkret fir Lëtzebuerg?

Här President,

Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Landwirtschaftsminister weiderzeleeden.

Den 10. November sinn sech d’Europaparlament an de Ministerrot virleefeg eens ginn, fir den Netto-Ofbau vun CO2 duerch natierlech Senken (puits naturels) bis 2030 op 310 Milliounen Tonnen CO2-Equivalenter eropzesetzen, dat virum Hannergrond vum Ziel vun der Klimaneutralitéit an der EU bis 2050. Wéi d’EU-Kommissioun an hirem Kommunikee vum 11. November matdeelt, sinn d’EU-Länner dowéinst elo ugehalen, hir national Strategiepläng am Kader vun der Gemeinsamer Agrarpolitik unzepassen. An deem Kontext wollte mir folgend Froen un den Här Landwirtschaftsminister stellen.

 • Wat bedeit dësen Accord tëschent dem Europaparlament an dem Ministerrot konkret fir Lëtzebuerg?
 • Muss de nationalen Strategieplang wéinst dem Accord elo ugepasst ginn?
  • Wa jo, wat wäert sech änneren?
  • Wa jo, huet dat och Auswierkungen op dat neit Agrargesetz, dat am Moment ausgeschafft gëtt?

 

Här President, mir bieden Iech, eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Octavie Modert

Martine Hansen

Sinn déi schrëftlech Premièresexamen dëst Schouljoer virun der Péngschtvakanz ? Hunn d’Schüler deemno manner Zäit fir sech ze preparéieren ?

Här President,
Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend weiderzeleeden.
Laut eisen Informatiounen sollen dëst Joer, am Géigesaz zu de Jore virdrun, all schrëftlech Exame vun de Premières-Schüler am “Secondaire classique” an am “Secondaire général” virun der Péngschtvakanz ofgehale ginn. Am Konkreten heescht dat, dass 2 Woche virun der Vakanz wärend 7 Deeg déi schrëftlech Exame sinn, an no der Vakanz da just nach déi mëndlech.
Déi Jore virdru war et ëmmer esou, dass eng Woch schrëftlech Exame waren, dann 1 Woch Vakanz – déi d’Studente konnten notze fir ze léieren -, an uschléissend de Rescht vun de schrëftlechen Examen an dono d’Oralen.
An deem Kontext wéilte mir folgend Froen un den Här Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend riichten:
Kann den Här Minister dës Informatioune confirméieren?
Wa jo, ass den Här Minister net der Meenung, dass dës Reegelung am Verglach mat de Jore virdrun eng Benodelegung fir d’Schüler duerstellt?
Ass den Här Minister nach gewëllt, dës Datumer unzepassen – am Sënn vu gläiche Chance fir all Schüler a wuelwësend, dass et fir vill zukünfteg Studenten net nëmme wichteg ass, d’Joer ze packen, mee och eng gewëss Moyenne ze kréien, fir kënnen op d’Uni vun hirem Choix ze goen?
Här President, mir bieden Iech, eisen déifste Respekt unzehuelen.

Martine Hansen Max Hengel
Co-Fraktiounspresidentin Deputéierten

Huet d’Regierung Mesure virgesinn fir de Fall, wou d’Gemengen als Bedreiwer vu Betreiungsstrukturen an de Schoulvakanze en Iwwerschoss u Personal hätten ?

Här President,

Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Familljeminister an un den Här Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend weiderzeleeden.

Mat der Rentrée 2022/2023 gouf d’Kannerbetreiung an de Strukturen, déi dem Chèques-Services-Accueil-System (CSA) ugehéieren, wärend de Schoulwoche gratis. Gläichzäiteg gouf de Plaffong vun 100 Euro pro Kand a Woch ausserhalb vun de Schoulwochen ofgeschaaft. De Präis, dee fir d’Betreiung an de Vakanze muss bezuelt ginn, gëtt elo en Fonctioun vum Revenu vun der Famill, vum Rang vum Kand (Rang de l’enfant) a vun der Unzuel vu Stonnen an der Struktur berechent.

An deem Kontext wéilt ech folgend Froen un d’Madamm Familljeminister an un den Här Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend riichten:

 • Huet d’Ofschafe vun dësem Plaffong sech bei der Unzuel vun den Aschreiwunge vu Kanner wärend der Allerhellegevakanz bemierkbar gemaach ?
  • Wa jo, ëm wéi vill Prozent sinn d’Aschreiwunge wärend der Vakanz an der Moyenne erofgaangen ?
 • Huet d’Regierung Mesure virgesinn fir de Fall, wou d’Gemengen als Bedreiwer vu Betreiungsstrukturen an de Schoulvakanze en Iwwerschoss u Personal hätten ?
  • Wa jo, wéi eng Moossname sinn dat ?
  • Wann net, firwat net ?

Här President, ech bieden Iech, mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

 

 

Max Hengel

Deputéierten

Ass di nei Covid-19 Variant BQ.1.1 och schonn hei zu Lëtzebuerg nogewise ginn ?

Här President,

Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsministesch weiderzeleeden.

Ëmmer méi international Virologe warne virun enger neier Covid 19 Variant, der BQ.1.1. Dës Variant verbreet sech däitlech nach méi schnell wéi d’Omikron Variant am Fréijoer 2022.

D’Virologe gi mat enger grousser Warscheinlechkeet dovunner aus datt d’Variant BQ.1.1 nach virun Enn November eng nächst gréisser Covid- Wëll wäert mat sech bréngen.

 

An dem Kontext wollt ech folgend Froen un d’Madamm Ministesch stellen.

 • Madamm Ministesch ass d’Variant BQ.1.1 och schonn hei zu Lëtzebuerg nogewise ginn ?
 • Wa jo, wéi vill Infektioune mat dëser Variant goufe bis haut identifizéiert ?
 • Wa nee, wéi eng Variante vu Covid-19 sinn aktuell nach am dominantsten hei zu Lëtzebuerg

 

Här President, ech bieden Iech, mäin déifste Respekt unzehuelen.

Max Hengel

Wéi vill Kanner resp. Puppelcher hunn säit Uganks Oktober missten hospitaliséiert gi wéinst dem RS-Virus?

Här President,

Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsministesch weiderzeleeden.

Laut Aussoe vun de Pediatere schléit een an der Kannerklinik de Moment Alarm, well et scho ganz vill Fäll vu Bronchiolitte gëtt, déi mussen am Spidol traitéiert ginn, deels och op der Intensivstatioun. De Grond ass den RS-Virus, eng viral Infektiounskrankheet, déi d’Otemweeër ugräift a virun allem fir Kanner ënner 2 Joer ka geféierlech ginn.

 

Well et keng Impfung géint den RS-Virus gëtt, wollt ech folgend Froen un d’Madamm Ministesch stellen.

 • Wéi vill Kanner resp. Puppelcher hunn säit Uganks Oktober missten hospitaliséiert gi wéinst dem Virus?
 • Wéi vill Capacitéit huet d’Kannerklinik fir Kanner resp. Puppelcher mam RS-Virus kënnen ze hospitaliséieren ?
 • Vu datt dëse Virus all Joers em di nämlech Zäit sech verstäerkt verbreet an d’Hygiènesmossnahmen mat dat wichtegst si fir de Virus net ze kréien, gedenkt d’Madamm Ministesch eng generell Sensibiliséierungscampagne ze lancéiere fir d’Leit méi op dëse Virus an seng dach oft geféierlech Konsequenzen opmierksam ze maachen?

 

Här President, ech bieden Iech, mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Max Hengel