Gëtt et eng kloer Consigne wéini Patienten déi COVID positiv getest sinn sech dierfen impfe loossen?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un den d’Madamm Minister fir Gesondheet weider ze leeden.

Mengen Informatiounen no kréie Patienten déi Covid positiv sinn an dann eng Invitatioun fir hir Covid-Impfung kréien, oft ënnerschiddlech Informatioune vun hiren Doktere wéi op der Santé-Hotline. Esou kënnt et wuel ëfters vir datt d’Patiente vun hirem Hausdokter gerode kréien si sollten sech réischt 3 Méint no der Infektioun impfe loossen, op der Hotline kréien se dann awer gesot si kéinte resp. missten sech direkt impfe loossen. Aner Doktere schwätze vu 6 Woche Waardezäit, nach anerer roden éier 6 Méint no enger Infektioun ze waarden.

Virun dësem Hannergrond wéilt ech der Madamm Gesondheetsminister folgend Froe stellen:

 1. Huet de Ministère fir esou Fäll kloer Consignen un d’Generaliste rausgi resp. och un d’Leit déi op der Hotline de Patiente Ried an Äntwert stinn?
 2. Wa jo, wéi sinn déi beschriwwe Fäll vu widderspréchlechen Informatiounen ze erklären?
 3. Wien huet an esou engem Fall vun ënnerschiddleche Rotschléi fir d’Patienten dat leschte Wuert?
 4. Deelt d’Madamm Minister d’Meenung datt et immens wichteg ass datt hei all déi implizéiert Acteuren déi selwecht Consignë kréien an dës och un d’Patiente weiderginn?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto-Gaasch

Deputéiert

Wat sinn d’Grënn dofir datt eng grouss Majoritéit vun de Prisonéier refuséiert sech impfen ze loossen ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Gesondheet an un d’Madamm Justizminister weider ze leeden.

Rezent goufen et eng Rei Covid-Infektiounen am Prisong zu Schraasseg an et goufen Informatiounen dozou datt eng grousse Majoritéit vun de Prisonéier refuséiert sech impfen ze loossen.

Aus dëse Grënn wollt ech folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Wéi eng Grënn gi fir en eventuelle Refus sech impfen ze loosse genannt?
 2. Wéi gesäit dat sanitär Konzept am Prisong aus? Halen d’Prisonéier sech drun fir sech an déi aner ze schützen, wëssend datt d‘Personal virum Virus geschützt muss gi fir kënnen hir Missioun ze assuréieren?
 3. Ass virgesinn och d’Personal aus dem Prisong ze impfen, fir souzesoen e Cordon sanitär ronderëm d’Prisonéier ze leeën?
 4. Wéi ass d’Prozedur am Fall vu schwéiere Krankheetsverleef vu Prisonéier a wou a wéi gëtt eng evtl. Hospitalisatioun organiséiert an encadréiert?

 

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto-Gaasch

Deputéiert

Virum Hannergrond vun der aktueller sanitärer Kris, mengt d’Regierung net datt et evident ass vir d’réserve sanitaire, zu där d’médécins-vétérinaires gehéieren, zu all Moment asazbereet ze halen, an dës an deem Sënn prioritär ze impfen ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsministesch weider ze leeden.

 

D’ médecins-vétérinaires sinn zanter Enn Mäerz 2020 obligatoresch en tant que professionnels de santé  Deel vun der réserve sanitaire, An deem Kontext sinn d’médecins-vétérinaires 2020 och an de centres avancés deployéiert ginn.

De médecins-vétérinaires gouf vun der Madamm Gesondheetsministesch, duerch een Breif vum 17. Dezember 2020 un den Collège Vétérinaire an un d’AMVL  matgedeelt datt se en tant que professionnels de santé och Deel vun der réserve sanitaire wieren, genausou wei dei aaner medizinesch Beruffer a professionnels de santé. Se géingen deemno och prioritär Accès zu den Impfungen kréien, genausou wei déi aner medezinesch Beruffer a professionnels de santé . Am Artikel 9 vum Règlement Grand-Ducal vum 15. Dezember 2020 ass och festgehalen datt

«En cas de circonstances exceptionnelles, telles que des épidémies, des faits de guerre ou des catastrophes, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut […] accorder l’autorisation temporaire d’exercer pendant une période ne pouvant excéder douze mois les activités de : 1°médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins-dentistes et aux médecins vétérinaires ».

Elo gouf de Vétérinairen awer den 5. Mäerz 2021, erëm duerch een Bréif vun der Madamm Gesondheetsministesch matgedeelt ,datt d’réserve sanitaire reorganiséiert gi wier an datt bis dato elo awer net virgesinn wier op d’médecins-vétérinaires zeréckzegräifen an datt dës och keen prioritären Accès zu der Impfung hätten.

D’médecins-vétérinaires wieren zwar nach ëmmer an der réserve sanitaire mee se wieren aus dem cordon sanitaire erausgeholl ginn.

An Däitschland, souwuel ewéi an Frankräich gehéieren d’Vétérinairen zu de Gruppen mat prioritärem Accès zur Impfung.

 

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Aus wéi engem Grond sinn d’médecins-vétérinaires ausgeluede ginn ?
 • Virum Hannergrond vun der aktueller sanitärer Kris, mengt d’Regierung net datt et evident ass vir d’réserve sanitaire, zu där d’médécins-vétérinaires gehéieren, zu all Moment asazbereet ze halen, an dës an deem Sënn prioritär ze impfen ?
 • Wëssend datt d’médecins-vétérinaires, duerch hier berufflech Presenz op diversen Niveau’en – chaîne alimentaire, santé et bien-être animal, Epidemiesurveillance, santé publique, laboratoires, Plan National Antibiotiques-One Health- een intensiven, souwuel quantitativ wéi qualitativ, Kontakt zu villen, dachs vulnerabelen Leit hunn, wou d’Anhale vun de gestes barrières dachs net méiglech ass duerch d’Interventioun u sech, aus wéi engem Grond ginn si net méi zum cordon sanitaire gezielt ?
 • Niewent de médecins-vétérinaires, wéi eng medezinesch Professiounen an professionnels de santé, sinn nach exclus vum cordon sanitaire, an domadder vun der prioritärer Impfung ?

 

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

 

Françoise Hetto-Gaasch

Deputéiert

Huet d’CNPD, déi fir den Dateschutz zu Lëtzebuerg zoustänneg ass, konkret Demarchen ënnerholl wat d’Donnéeën vun den 188.00 Lëtzebuergesche Facebook Notzer déi geklaut goufen ugeet ? Wa jo, wéi eng sinn dat ?

Monsieur le Président,

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 84 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question urgente à Monsieur le Ministre des Communications et des Médias.

Il a été révélé récemment dans les médias que les données personnelles de plus de 188.000 comptes Facebook luxembourgeois ont été mises à disposition gratuitement sur un forum de piratage informatique. Ce leak intervient dans le cadre de la fuite de données personnelles de plus de 500 millions d’utilisateurs à travers le monde. Outre le nom complet, le lieu de résidence, la date de naissance, les données désormais disponibles comprennent dans certains cas le numéro de téléphone et l’adresse électronique des utilisateurs.

Dans ce contexte, nous voudrions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre des Communications et des Médias :

 • Monsieur le Ministre est-il informé de cette fuite de données personnelles ? Quelle est son appréciation globale ?
 • Est-ce que l’autorité luxembourgeoise chargée de contrôler l’application de la législation relative à la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (CNPD), a entrepris des démarches spécifiques ? Si oui, lesquelles ?
 • Est-ce que la CNPD a l’intention de communiquer sur le sujet, notamment en expliquant aux utilisateurs concernés par la fuite de leurs données personnelles quelles démarches sont à entreprendre ?
 • Est-ce que d’autres organismes luxembourgeois sont chargés de réagir à ce genre de situation ?
 • Nonobstant le fait que les données concernées ont à priori été collectées avant l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD), Monsieur le Ministre n’est-il pas d’avis que la responsabilité de la plateforme est tout de même engagée ?
 • Compte-tenu du fait que Facebook se situe sous la juridiction de l’autorité irlandaise chargée de la protection des données personnelles, la « Data Protection Commission » (DPC), Monsieur le Ministre est-il d’avis que ladite DPC effectue son travail de manière à assurer la sécurité des données personnelles de tous les utilisateurs de Facebook en Europe ?
 • Comment s’organise la coopération entre la CNPD et son pendant irlandais ?

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération.

 

Viviane Reding                                                       Octavie Modert

Députée                                                                  Députée

Wéi vill Demanden fir Openthaltsgeneemegungen opgrond vun haislecher Gewalt komme pro Joer beim Ministère eran ?

Gemäß Artikel 83 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer bitten wir Sie, die parlamentarische Anfrage an den Herrn Minister für Immigration und Asyl weiterzuleiten.

In einem rezent erschienen Artikel von reporter.lu wurde die Umsetzung der Istanbuler Konvention im luxemburgischen Immigrations-und Asylrecht anaylisiert.

Durch die Ratifizierung der Istanbuler Konvention am 18. Juli 2018 wurde das Immigrationsgesetz durch einen zusätzlichen Absatz ergänzt, der ausschließlich die Situation von Opfern häuslicher Gewalt behandelt. Wenn die persönliche Situation, ihre Gesundheit, ihr mentaler Zustand, ihre Familiensituation oder auch die Bedrohung ihrer Sicherheit im Herkunftsland dies rechtfertigen, können Opfer eine Aufenthaltsgenehmigung „aus privaten Gründen“ anfragen und im besten Fall auch erhalten.

 

Vor diesem Hintergrund möchten wir folgende Fragen an den Herrn Minister stellen:

 • Wie viele Anträge aufgrund von häuslicher Gewalt werden jährlich beim Ministerium gestellt?
 • Wie viele solcher Anträge wurden in den letzten 3 Jahren genehmigt bzw. abgelehnt?
 • Auf welche Kriterien basiert sich das Ministerium um seine Entscheidung zu fällen?
 • Basiert sich das Ministerium auf eine wissenschaftlich basierte Risikoevaluation? Wenn ja welche?

 

Es zeichnen hochachtungsvoll,

Francoise Hetto                                            Paul Galles

Abgeordnete

Kann den Här Minister eis eng Lëscht vu weideren Déngschtwunnenge vun der Police uechter d’Land virleeën, déi och eidel stinn? Zanter wéini an aus wéi engem Grond?

är President,

Esou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Bauteminister an un den Här Finanzminister weiderzeleeden.

Eisen Informatiounen no gëtt et zu Colmer-Bierg Déngschtwunnengen vun der Police, déi zanter Joren eidel stinn. Wéinst der Penurie u sozialem Wunnraum am Beräich vum Logement locatif am Besonneschen an am Kontext vu Wunnraum am Besëtz vum Staat am Allgemengen géife mir gäre folgend Froen un déi zoustänneg Ministere fir ëffentlech Aarbechten respektiv Finanze stellen:

 • Kann den Här Minister confirméieren, dass déi ugeschwaten Déngschtwunnengen zu Colmer-Bierg eidel stinn? A wa jo, zanter wéini an aus wéi engem Grond?
 • Kann den Här Minister eis eng Lëscht vu weideren Déngschtwunnenge vun der Police uechter d’Land virleeën, déi och eidel stinn? Zanter wéini an aus wéi engem Grond?
 • Gëtt et doriwwer eraus nach Haiser oder Wunnengen am Besëtz vum Staat, déi zanter längerer Zäit eidel stinn? Wa jo, wéi vill sinn et der a wou befanne sech dës Immobilien?
 • De Staat ass och Propriétaire vum Café-Restaurant um Waldhaff. Wat soll mat deem Komplex geschéien? Wéini sollen d’Renovatiounsaarbechten ufänken? Ass de Staat gewëllt, dee ganze Komplex un eng Gemeng ze verkafen? Wann net, aus wéi engem Grond?

Här President, mir bieden Iech, eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

 

Marc Lies                                            Françoise Hetto-Gaasch                     Paul Galles

Deputéierten                                      Deputéiert                                          Deputéierten

Kann d’Regierung eis informéieren, ob d’Danzschoulen mussen zou hunn oder ob dës ënnert deenen am Gesetz virgesinnen Oplagen dierfen Presenzkueren organiséieren ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsministesch wéi och un den Här Sportsminister weider ze leeden.

Danzschoulen organiséieren momentan Danzkueren per Videokonferenz. D’Kapitel 2, Artikel 4bis. vum Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 gesäit folgend Oplagen fir d’Sportsaktivitéiten fir :

« Un maximum de dix personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité sportive ou de culture physique à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d’au moins deux mètres entre les différents acteurs sportifs.

Les installations sportives doivent disposer d’une superficie minimale de quinze mètres carrés pour les activités sportives exercées individuellement, d’au moins cinquante mètres carrés pour les activités exercées par deux personnes au maximum et d’au moins trente mètres carrés par personne pour les activités exercées par trois à dix personnes au maximum. »

An deem Kontext hat den Här Sportsminister am Februar 2021 an engem Communiqué informéiert datt d’Danzen oder all anere Sport Dobannen ausgeübt kann ginn, een eben just déi am Gesetz verankert Mesuren misst respektéieren. Et géif een awer recommandéieren keen Sport Dobannen ze maachen mee dësen no baussen ze verlageren, an dëst vir en ligne ze sinn mat de Mesuren déi an der Educatioun an an der Santé virgesi sinn.

Ausserdeem hätt de Conservatoire dierfen Danzkueren organiséieren, mat der Begrënnung datt dëst ënner „éducation physique“ géing falen, wärend d’Kueren an den Danzschoulen ënnert „culture physique“ géinge falen, obschonn dës Kueren an der Realitéit d’selwecht géingen oflafen.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Kann d’Regierung mech informéieren, ob d’Danzschoulen mussen zou hunn oder ob dës ënnert deenen am Gesetz virgesinnen Oplagen dierfen Presenzkueren organiséieren ?
 • Gëllen d’Recommandatiounen vum Här Sportsminister, datt all Sportskueren dobaussen sollen oflafen, nach ëmmer ?
 • Ass dat momentan och nach ëmmer esou datt en Ënnerscheed tëschent den Danzkueren am Conservatoire an deenen a de privaten Danzschoulen gemaach gëtt ?
 • Wa jo, aus wéi engem Grond, wëssend datt déi privat Danzschoulen finanziell extrem leiden an datt se duerchaus capabel sinn d’Kueren ënnert deene selwechte Konditiounen ofzehalen, mam Respekt vu sämtleche Hygiensmesuren ?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

 

Françoise Hetto-Gaasch

Deputéiert

 

Kënnen d’Ministeren eis soen, wéi vill Persounen, déi déi lescht Joren aus dem Prisong vu Schraasseg entlooss goufen, eng Iwwernuechtungsoffer gemaach kritt hunn?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un d’Madamm Justizministesch, d’Madamm Familljeministesch an den Här Immigratiounsminister weiderzeleeden.

Den 23. Mäerz 2021 goung an engem RTL Reportage rieds vu Persounen, déi zanter Juni 2020 aus dem Prisong entlooss goufen, ouni dass si ee feste Wunnsëtz haten. Et heescht an deem Reportage weider, dass vun deenen 30 Persounen, sech der 11, illegal hei am Land opgehalen hunn an déi aner hätten d’Iwwernuechtungsofferen vum Service central d’assistance sociale respektiv dem Service psycho-éducatif vun der Prisongsverwaltung net acceptéiert.

D’Madamm Justizministesch huet erkläert, dass geplangt wier, de Schraasseger Ex-Detenuen d’Méiglechkeet ze ginn iwwergangsweis op Giwenech ze goen. Och géif um Projet vun de sougenannten Transitiounswunnengen geschafft ginn. An enger rezenter Äntwert op d’parlamentaresch Fro n°3698 hunn d’Madamm Ministeren nach geäntwert, dass, entgéint dem Koalitiounsaccord vun 2018, 2019 decidéiert gi wier zu Lëtzebuerg keng Transitiounshaiser ze schafen.

Mir wéilten duerfir folgend Froen u virgenannt Ministere stellen :

 • Kënnen d’Ministeren eis soen, wéi vill Persounen, déi déi lescht Joren aus dem Prisong vu Schraasseg entlooss goufen, eng Iwwernuechtungsoffer gemaach kritt hunn?

 

 • Wéi vill Persounen hunn dës Offeren refuséiert?
 • Wat waren d’Grënn vun deenen Ofsoen (den Detenu hat schonn eng Méiglechkeet fir ze logéieren, etc.) ?
 • Wier et méiglech dës Informatiounen opgelëscht op déi lescht 5 Joren ze kréien?

 

 • Kënnen eis d’Ministeren erklären, ob dann elo Transitiounshaiser geplangt sinn oder net, wëssend dass ni gefuerdert gouf, dass sou Strukturen nëmmen Ex-Detenuen solle reservéiert bleiwen?

 

 • Wéi gëtt am allgemengen de Suivi vun den Ex-Detenue gemaach? Wie mécht dee Suivi? Wéi leeft dee Suivi of?

 

 • Kënnen d’Ministeren bestätegen, dass et an de leschte Joren just zu där enger, am Reportage beschriwwener, onvirbereeter Entloossung aus dem Prisong vu Schraasseg komm ass? Wéi konnt et dozou kommen?

 

 • Wat déi 11 Persounen, déi illegal am Land waren, ubelaangt, kënnen d’Ministeren eis soen, ob et sech hei exklusiv ëm Persounen aus Drëttlänner handelt?

 

 • Kënnene d’Ministeren eis erklären, wéi d’Prise en charge vun dëse Persounen konkret no hirer Entloossung ofleeft?

 

 • Ginn dës Persounen, no hirer Entloossung, direkt am Centre de rétention ënnerbruecht, wou jo och en psychosozialen Encadrement séchergestallt ass, fir duerno ausgewisen / ausgeflunn ze ginn ?
  • Wann net, wéi gëtt hir Ausweisung konkret duerchgezunn?
  • Ginn et do Prozeduren? Wa jo, kënnen d’Ministeren, déi am Detail beschreiwen?

 

 • Wann net, ginn déi Leit an deem Fall sech selwer iwwerlooss?
  • Sollt dat de Fall sinn, sinn d’Ministeren net der Meenung, dass de néidege Kader feelt fir ze verhënneren, dass se an de kriminelle Milieu nees erofrutschen? Hunn d’Ministeren dozou statistescht Material?
  • Sinn d’Ministeren der Meenung, dass Ännerungen un de gesetzleche / prozedurale Bestëmmungen néideg sinn?

Här President, mir bieden Iech, eisen déifste Respekt unzehuelen.

Françoise Hetto-Gaasch
Deputéiert
Paul Galles
Deputéierten

Wéi vill Prozent vum Äerdgasbedarf vun ArcelorMittal soll zu Rodange duerch de Biogas an enger éischter Phas ersat ginn? Wat fir eng Zort vu Biomass soll an der Biogasanlag verbrannt ginn? Soll och Mais benotzt ginn?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro zu enger Biogasanlag am Walzwierk vun ArcelorMittal zu Rodange un den Här Energieminister weider ze leeden.

Wéi ee rezent aus de Medie konnt liesen, huet ArcelorMittal mat Vow eng Ofsichtserklärung ënnerschriwwe fir eng Biogasanlag am Walzwierk zu Rodange ze installéieren, déi dann am industrielle Moossstab Äerdgas soll ersetzen. Dëst soll een éischte Schrëtt hin zu der Produktioun vu „gréngem“ Stol duerstellen. Fir d’Biogasanlag ze bedreiwen, gëtt dat sougenannte Biomass-Pyrolyse Verfare benotzt, wou un sech all Zort vun Holzproduit, mee awer och Feldfriichten oder Iwwerreschter dovunner zum Asaz kënne kommen. Bei dësem Prozess gëtt engersäits Biogas produzéiert, anerersäits bleift awer och Kuel als Nieweprodukt iwwreg.

An deem Kontext wéilte mir folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Wéi vill Prozent vum Äerdgasbedarf vun ArcelorMittal soll zu Rodange duerch de Biogas an enger éischter Phas ersat ginn? Wéi gesäit den Zäitplang an di successiv Steigerung vun der Biogasproduktioun fir d’Walzwierk aus?
 2. Wat fir eng Zort vu Biomass (z.B. Holz, Mais, Stréi) soll an der Biogasanlag verbrannt ginn? Soll och Mais benotzt ginn? Schléisst d’Pyrolyse aus, dass Gülle oder aner Iessensreschter, wéi z.B. Offäll aus Kantinnen oder Restaurante, benotzt ginn?
 3. Wou sollen di néideg Quantitéite vun dëser Biomass hierkommen?
 4. Ginn et och Pläng fir d’Kuel weider ze benotzen an doduerch den Asaz vu Kuel fossillen Ursprongs ze ersetzen?

Här President, mir bieden Iech onsen déifste Respekt unzehuelen.

 

Martine Hansen                                                                      Octavie Modert

Deputéierten                                                                           Deputéierten

Huet de System ECOBOX sech gutt zu Lëtzebuerg etabléiert ? Wéi ass den Impakt a wéi vill sou Boxe sinn am Ëmlaf ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro zur ECOBOX  un d’Madamm Ëmweltministesch weider ze leeden.

D’ECOBOX gouf vum Ëmweltministère an d’Liewe geruff fir den Einwegplastik ze reduzéieren an de Restauranten, wéi och de Verbraucher, eng nohalteg Léisung ze offréiere fir hir Muehlzëschten ze transportéieren. Géint eng Pfandgebühr vu 5€ kritt een säin Iessen an der ECOBOX geliwwert. D’ECOBOX kann nom Benotzen da rëm an de Betriber di mat maachen zréck bruecht gi bzw. géint eng aner agetosch ginn. All ECOBOX gëtt vun dëse Betriber professionell gebotzt a bei engem Defekt kritt een eng nei ECOBOX. Onsen Informatiounen no ass de Projet ronderëm d’ECOBOX awer kee wierkleche Succès.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Gouf de Projet ECOBOX ëffentlech ausgeschriwwen? Wann nee, firwat net? An un wien ass de Projet gaangen?
 • Wat ass den Impakt vum Projet ECOBOX? Wéi vill sou Boxe sinn am Ëmlaf? Wéi vill Boxen hunn missten no engem Defekt ausgetosch ginn? Wéi oft ass d’ECOBOX bei engem Akaf zum Asaz komm, bzw. wéi vill Einwegplastik konnt duerch d’ECOBOX agespuert ginn? Wéi vill Betriber maache bei dësem Projet mat?
 • Stëmmt et, dass d’Betriber deelweis eng extra Spullmaschinn mussen uschafen, an dëst op eege Käschten, fir d’professionell Botze vun der ECOBOX ze garantéieren? Wann jo, wat sinn d’Grënn hei fir? Gëtt et keng aner Optioun?
 • Géif d’Ministesch soen, dass de System ECOBOX sech gutt zu Lëtzebuerg etabléiert huet oder op een eppes un dem Modell misst änneren? Gouf oder gëtt de Projet ECOBOX evaluéiert?
 • Onsen Informatiounen no sollen an Zukunft och nohalteg Iessgeschier, wéi Forschetten a Läffelen, mat sou engem Pfandsystem promovéiert ginn. Stëmmen dës Informatiounen? Wann jo, gouf och en anere System a betruecht gezunn dee villäicht besser wéi de bestoende System funktionéiere géif? Wann jo, wäert dësen neie Projet ausgeschriwwe ginn?

 

Här President mir bieden Iech onsen déifste Respekt unzehuelen.

 

 

Paul Galles                               Léon Gloden                            Jean-Paul Schaaf

Deputéierten                           Deputéierten                           Deputéierten