Ass de Besoin un Psychotherapeuten an der Kris méi grouss ginn a wéini gëtt de Remboursement Realitéit ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir sozial Sécherheet weider ze leeden.

Am Joer 2015 huet d‘Chamber d’Gesetz gestëmmt dat de Beruff vum Psychotherapeut zu Lëtzebuerg unerkennt a reegelt. Am selwechte Gesetzestext ass virgesinn datt Psychotherapie-Akten an der Nomenclature ageschriwwe ginn an domat vun der CNS rembourséiert ginn.

Am Januar 2018 hat d’«Fédération des associations resprésentant des psychothérapeutes au Grand-Duché de Luxembourg » (FAPSYLUX) Gespréicher mat der CNS ugefaange fir eng Konventioun iwwer d’Modalitéite vum Remboursement auszehandelen. No 6 Méint konnt keen Accord fonnt ginn an och an der Mediatioun ass een sech net eens ginn, esou datt d’Gespréicher ofgebrach goufen.

Den 29. November 2019 huet de Sozialminister dem Staatsrot e groussherzoglecht Reglement fir Avis zoukomme gelooss an dem hien déi Punkten déi eigentlech duerch Konventioun sollte festgehale ginn, reegele wollt. An hirem rezenten Avis huet déi héich Kierperschaft dësen Text vum Minister allerdéngs als contraire zur Verfassung zréckgewisen. Ënner anerem gesäit den Text vum Gesetz nämlech fir datt d’Psychotherapeuten hire Beruff kënnen autonom an ouni Aschränkungen ausüben. Am proposéierte groussherzogleche Reglement wëll de Minister awer virschreiwen datt de Patient eng Psychotherapie vun engem Dokter muss verschriwwe kréien an och e Behandlungsplang vun der CNS muss geneemegt ginn.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d‘Regierung stellen:

Wat gedenkt de Minister elo ze ënnerhuele fir datt de Remboursement vu Psychotherapien zäitno Realitéit gëtt?
Deelt de Minister d’Feststellung datt duerch déi aktuell Pandemie de Besoin fir e Remboursement vu Psychotherapië méi grouss ginn ass, well vill Leit ënnert der aktueller Situatioun psychesch leiden? Wa jo, wéi gedenkt de Minister dëse Leit séier an efficass hëllefen?
Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Martine Hansen                                              Françoise Hetto-Gaasch

Deputéiert                                                         Deputéiert

 

Kann d’Regierung eis Detailer ginn zu den ofgeschlossene Kontrakten tëscht der ëffentlecher Hand a private Sécherheetsfirmaen ?

Monsieur le Président,

 

Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous aimerions poser une question parlementaire à Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’Etat, à Madame le Ministre de la Justice, à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure au sujet des activités de gardiennage et de surveillance exercées par des entreprises privées au profit de l’Etat.

 

La loi modifiée du 12 novembre 2002 soumet à agrément les activités privées de gardiennage et de surveillance.

 

Son article 2 définit le champ d’application des activités en question dont il y a lieu de citer plus particulièrement (i) la surveillance de biens mobiliers et immobiliers et (ii) la protection des personnes.

 

C’est dans ce contexte que nous aimerions poser les questions suivantes à Madame et Messieurs les Ministres :

 

 • Combien de sociétés disposent actuellement de l’agrément ministériel pour l’exercice des activités en question ?

 

 • Combien de services, administrations, établissements publics étatiques et autres personnes investies par l’Etat d’une mission de service public ont actuellement conclu des contrats avec ces sociétés ?

 

 • Combien de ces contrats permettent aux agents de gardiennage et de surveillance des contrôles d’accès à l’enceinte voire aux bâtiments publics tout court ?

 

 • Combien de ces contrats permettent aux agents des sociétés en question d’exercer l’activité de protection des personnes ?

 

 • Serait-il possible d’obtenir une liste complète de ces contrats avec la précision du cocontractant « étatique », des activités couvertes par lesdits contrats et des prestations accessoires éventuellement prévues ?

 

 • Quel est le budget total projeté par les acteurs étatiques pour les activités de gardiennage et de surveillance respectivement pour la protection des personnes ?

 

 • A quelles données ces sociétés privées de gardiennage ont-elles accès pour accomplir leurs missions ? Madame et Messieurs les Ministres peuvent-ils nous fournir des précisions à cet égard pour chaque type de contrat de prestation concerné et l’intégrer dans la liste mentionnée supra ? La législation sur la protection des données est-elle respectée dans ce contexte ?

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Laurent Mosar        Gilles Roth      Léon Gloden

Députés

 

 

 

 

Firwat kritt den Oste keen Impfzenter a wéi gëtt sécher gestallt dass all Awunner, och, a besonnesch Leit, déi net mobil sinn, ee gudden Accès zu den Zentren hunn?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden.

Den Direkter vun der Santé huet haut ugekënnegt datt an enger éischter Phase am Zentrum, am Süden an am Norden jeeweils een Impfzentrum wäert opgoe fir d’Populatioun géint de COVID-19 ze impfen.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d‘Gesondheetsministesch stellen:

 1. No wéi enge Critèren ass de Choix getraff gi fir just an 3 Bezierker vum Grand-Duché Zentren anzeriichten?
 2. Aus wéi engem Grond ass net virgesinn och am Osten en Impfzentrum anzeriichten?
 3. Wéi wëll d’Regierung garantéieren datt all Awunner am Land e gudden Accès zu den Impfzentren hunn? Ass virgesinn, nët mobile Leit eng Hëllef unzebidden?

 

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto-Gaasch                  Octavie Modert                     Léon Gloden

Gëtt et eng kloer Regel wien welch Responsabilitéiten huet beim botzen fir d’Ufere vun de Baachen?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung an un d’Madamm Inneminister weider ze leeden.

D’Ufere vun de Baachen uechter d’Land ze botzen ass eng wichteg Aufgab fir ze verhënneren datt et zu schlëmmen Iwwerschwemmungen zemol bannent den Uertschaften. Dës kann z.B. geschéie bei schwéiere Reefäll wou vill doudegt Holz, Steng a Bulli matgeschwemmt ginn. Des weideren, wa laang net gebotzt gëtt, wiisst vill Onkraut aus de Baachbetter, wat och erëm d’Waasser staut.

Allerdéngs gëtt et hei Onkloerheete wat d’Kompetenzen ugeet, well engersäits d’Administration de la Gestion de l’Eau (AGE) eng Kompetenz hunn, anerersäits awer och d’Gemengen hir Responsabilitéit mussen huelen. Aussoe vu Responsabele vun der AGE no géifen et hei scho  jorelaang Diskussioune well et kee legalen Text gëtt deen d’Aufgabe kloer definéiert.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Kann d’Regierung dës Aussoe confirméieren?
 • Wa jo, gedenkt d’Regierung eng legal Basis auszeschaffe fir d’Kompetenzopdeelung kloer ze reegelen? Wann nee, aus wéi enge Grënn?
 • Wann dës Aussoen net stëmmen, kann d’Regierung d’Gemengen driwwer informéiere wéi dës Situatioun an Zukunft ze handhaben ass?

 

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

Léon Gloden

Deputéierten

 

Wann e PCR-Test e schwaacht positiivt Resultat uweist, muss ee virsiichteg si wéi een dat Resultat interpretéiert well et keng harmoniséiert Approche fir d’Resultater vun deenen Tester tëscht de Laboratoire gëtt. Fir wat ginn et bis elo keng kloer Recommandatiounen zur Interpretatioun vun den Test-Resultater?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden.

Gëschter war vun engem vun de Responsabele vun engem Lëtzebuerger Laboratoire dee Coronatester virhëlt gewuer ze ginn datt et keng harmoniséiert Approche gëtt fir d’Resultater vun deenen Tester. Verschidde Laboe géifen d’Resultater op verschidde Manéiere liwweren. Wann z.B. e PCR-Test e schwaacht positiivt Resultat uweist, misst ee virsiichteg si wéi een dat Resultat interpretéiert.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d‘Gesondheetsministesch stellen:

 1. Ass d’Regierung sech dëser Problematik bewosst?
 2. Fir wat ginn et bis elo keng esou kloer Recommandatiounen zur Interpretatioun vun den Test-Resultater?
 3. Deelt d’Madamm Minister d’Meenung datt esou eng Recommandatioun mat kloren Instruktioune wéi d’Testresultater ze interpretéiere sinn, noutwendeg an hëllefräich wieren?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Octavie Modert                                           Marc Spautz

         Deputéiert                                                Deputéierten

Question urgente iwwert Reserve Sanitäre

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden.

Am Grand-Duché ginn et fir  d’Professions de Santé Dispositiounen déi festhalen datt wann ee 5 Joer de Beruff net ausgeüübt huet, muss e Cour de Recyclage maache fir zeréck an de Beruff goen ze kënnen.

Des weideren ass et esou datt et fir Leit an der Pensioun Anticumulbestëmmunge gëtt wann si nach eppes zousätzlech verdéngen. Änlech Bestëmmung gëlle fir d’Preretraite an d’Retraite anticipée.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

Gëllen des Mesuren och fir d’Reserve Sanitäre, oder sinn do aner Moossname geplangt?

 

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

 

Marc Spautz                                                      Léon Gloden

Deputéierten                                                   Deputéierten

De Minister fir Immigratioun an Asyl huet op eng parlamentaresch Fro geäntwert, datt de Centre de rétention nëmmen nach Männer empfänkt. Wisou ass dann kierzlech eng italienesch Mamm mat hirem 3 järege Kand do placéiert ginn ?

Monsieur le Président,

 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’immigration et de l’Asile au sujet du Centre de rétention.

 

D’après un article paru hier dans le journal « Le Quotidien », une mère aurait été placée ensemble avec son fils de 3 ans au centre de rétention en vue d’un éventuel transfert vers l’Italie.

 

Toujours selon l’article précité, la mère et son fils auraient été arrêtés le 30 octobre 2020 et escortés par la police jusqu’au centre de rétention en vue de leur transfert vers l’Italie, alors qu’ils se rendaient à une convocation à la direction de l’Immigration.

 

D’après l’avocate des requérants, la direction de l’Immigration n’aurait pas pris en compte la Convention des droits de l’enfant qui protège l’intérêt de l’enfant de toute décision administrative aux termes de l’article 3 : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale

 

Selon l’avocate : « Placer un enfant de 3 ans au centre de rétention, c’est inadmissible. Depuis janvier et son arrivée au Luxembourg, l’enfant était devenu plus apaisé, mais ce placement au centre de rétention est une nouvelle rupture brutale qui va le bouleverser. C’est un nouveau traumatisme. Je ne peux pas imaginer dans quel état, il se trouve. On aurait pu éviter tout ça…»

 

Elle souligne ensuite que le Luxembourg aurait par ailleurs dû «s’assurer que la mère et l’enfant aient un logement en Italie» sans oublier que «la crise sanitaire liée au Covid-19 est toujours très forte en Italie». La Commission consultative des droits de l’homme (CCDH) critique depuis plusieurs années déjà le fait qu’on puisse placer un enfant en centre de rétention jusqu’à 7 jours.

 

Il me revient désormais que la mère et son fils en question auraient pu sortir le 2 novembre 2020 du centre de rétention et n’auraient pas été transférés vers l’Italie mais placés dans un foyer d’accueil au Luxembourg.

 

C’est dans ce contexte, que j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

 • Monsieur le Ministre considère-t-il normal qu’une mère soit placée au centre de rétention avec son enfant ?

 

 • En réponse à une question parlementaire n°2229, Monsieur le Ministre arguait que le Centre de rétention n’accueillait plus que des hommes. Au vu de cette affirmation, le choix de placer une mère avec son enfant au centre de rétention n’est-il pas en porte-à-faux avec ses affirmations ? D’autres femmes, voire familles avec enfants ont-elles été placées au Centre de rétention depuis début mars 2020 et dans l’affirmative, pour quelle durée ?

 

 • Puisque la famille en question s’est vue libérée du centre de rétention et n’a pas été transférée en Italie, le Gouvernement peut-il me dire qu’est-ce que cela signifie pour la famille en termes de demande de protection internationale ?

 

 • Considérant que le nouveau pacte de migration abolit le texte Dublin III, en abrogeant la responsabilité intégrale du pays de l’arrivée du réfugié d’assurer l’examen et l’enregistrement de la demande de protection internationale, le Luxembourg est-il chargé du traitement de la demande de la famille en question ?

 

 • Dans une réponse à la question parlementaire n°908, Monsieur le Ministre indique que « la Direction de l’Immigration (…) et l’Administration du Centre de rétention explorent les possibilités pour mettre en œuvre les objectifs fixés par le programme gouvernemental en matière de rétention et en matière d’alternatives à la rétention ». Il serait par ailleurs prévu de « remplacer la Structure d’hébergement d’urgence Kirchberg, de nature temporaire, par une nouvelle structure semi-ouverte permanente, pour servir d’alternative au centre de rétention, qui devrait tenir compte des besoins des différents groupes de personnes ».

La recherche d’un terrain a-t-elle entretemps été fructueuse ? Endéans quel délai la nouvelle structure d’accueil pourra-t-elle être aménagée ?

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération.

 

Françoise Hetto-Gaasch

Députée

Ginn et Retarde beim Iwwerweise vun de steierleche Kompensatiounen un d’Gemengen an de belsche Nopesch-Regiounen?

Monsieur le Président,

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous aimerions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances.

Comme relaté par voie de presse, les compensations fiscales 2019 du Grand-Duché, généralement versées au plus tard à la fin du mois de mars, n’auraient toujours pas été versées aux communes limitrophes belges. La solidarité qui s’est exprimée au sein de la Grande Région durant ces derniers mois dans le cadre de la crise sanitaire se doit d’être préservée à l’avenir dans tous les domaines. Nous estimons dès lors qu’il est essentiel que tout soit mis en œuvre pour résoudre le problème susmentionné si ce n’est déjà fait.

C’est dans ce contexte que nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre des Finances.

Monsieur le Ministre peut-il nous confirmer les faits relatés ci-dessus ?
Quelle est la somme que l’Etat luxembourgeois doit verser aux communes limitrophes belges ?
Quand le gouvernement envisage-t-il de verser lesdites compensations fiscales ?

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.

Octavie Modert         Gilles Roth

Députés

Bis Enn 2025 muss 50% vum Plastiksoffall recycléiert ginn. Wéi eng konkret Mesurë gesäit d’Regierung ze huele fir d’Verhale vun de Konsumenten ze änneren?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro zum Recyclage vu Verpackungs-Offäll aus Plastik un d’Madamm Ëmweltministesch, weider ze leeden.

D’europäesch an d’lëtzebuergesch Gesetzgebunge gesi vir, dass bis Enn 2025 50% vum Plastiksoffall muss recycléiert ginn. Fir dës Quoten ze erreeche kënnt ee laut Experten net dolaanscht fir méi verschidde Plastiksproduiten ze sammelen an ze recycléieren. Sou kéint een zum Beispill zousätzlech zu dem schonns gesammelte Verpackungs-Offäll aus Plastik och weider Produite wéi Barquetten, Folien, Tuten oder Plastiksbechere mëttels der bloer Tut sammelen a bei de Stéit doheem ewech huelen.

Schonns am Januar 2019 huet Valorlux dofir eng nei Sortéieranlag hei am Land beoptragt, di justement kann all déi betraffe Verpackungs-Offäll aus Plastik propper trennen, wat och an zwee Pilotprojeten an zesumme mëttlerweil 48 Gemenge bestätegt ginn ass, a wat wichteg fir de weidere Recyclage ass. Domadder huet sech Valorlux d’Kapazitéit gi fir bal all déi verschidde Verpackungs-Offäll aus Plastik (PET, PS, PE, PP, PE-HD) aus ganz Lëtzebuerg ze sammelen an ze sortéieren, fir dat se och kënne recycléiert ginn.

An der Äntwert op d’parlamentaresch Fro N° 2355 ass d’Madamm Ministesch op puer Froen dozou agaangen an se huet z.B. gesot, dass den Haapt-Fokus  aus der Siicht vun der Regierung weider op der Vermeidung vu Plastik géif leien an ee wëllt  an deem Zesummenhang och besonnesch Recyclingszentere weider stäerken. An engem rezente Reportage op RTL Télé huet d’Ministesch déi Aussoen nach eemol confirméiert.

Aussoe vun Experten an deem selwechte Reportage no kann deen an de Recyclingszentere gesammelte Verpackungs-Offall awer zu engem groussen Deel net direkt recycléiert gi, well ze vill Zorte matenee vermëscht sinn a weder vun de Leit, déi et selwer mussen uliwweren, nach vum Personal vun de Recyclingszenteren ausernee gehale kënne ginn. Dat kann nëmme maschinell gemaach ginn. Déi Quantitéite mussen also dono opwänneg nosortéiert ginn oder, wann dat net méi geet, verbrannt ginn.

Dat alles stéing am Géigesaz zu de Verpackungs-Offäll aus der bloer Tut, déi direkt maschinell sortéiert ginn a wou déi ganz Logistik bedeitend méi einfach a performant wier. Domadder wär d’Haus zu Haus Sammlung vill méi effikass a bëlleg, sinn ass souwisou och fir d´Leit doheem vill méi kamoud. Och hätten d’Recyclingszenteren net néidegerweis  di Kapazitéite fir déi grouss Quantitéiten déi vun de Leit eenzel ugeliwwert ginn an déi mussen zesumme komme fir d´Quoten z´erfëllen, ze bewältegen.

Weider ginn d’Experten op Basis vun de Resultater vun der landeswäiter Rescht-Offall-Analys vun 2019, déi vun der Ëmweltverwaltung beoptragt ginn ass, dovunner aus, dass doduerch dass net all déi ugeschwate Verpackungs-Offäll iwwert d´blo Tut däerfe gesammelt ginn, een net klengen Deel dovun dann an der groer Poubelle lant a verbrannt gëtt, wat zu zousätzlechen, héije  Käschte  pro Joer féiert, déi vun de Leit mussen iwwert hier Offall-Taxe bezuelt ginn.

Och wann d’Vermeidung vun Offall laangfristeg onbedéngt di richteg Approche ass, sou sollt een, mengen ech, awer och versiche méi kuerzfristeg ökologesch a wirtschaftlech sënnvoll Entscheedungen am Sënn vu Mënsch an Ëmwelt ze treffen an dat ze notzen, wat et souwisou scho gëtt a wou mir wëssen, dat et fonctionéiert.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Kann d’Ministesch di positiv Tëscheresultater di vun den Experte bezüglech dem zweete Pilotprojet (deen zanter Dezember 2019 leeft) kommunizéiert goufen, bestätegen?
 2. Huet d’Ministesch Kenntnis iwwert d‘Resultater vun enger Etüd am Optrag vu Valorlux, wouno 84% vun de Verpackungs-Offäll aus der bloer Tut no der automatescher Zortéierung an der Anlag kënne recycléiert ginn, datt awer nëmmen 22% vun de Verpackungs-Offäll aus der Sammlung aus z.B. engem Recyclingspark direkt recycléiert kënne ginn?
 3. Wann jo, wéi a wéini gedenkt d’Ministesch op des Erkenntnisser ze reagéieren? Sollt een net zum Beispill an Zukunft bei de Verpackungs-Offäll méi staark op di noweislech méi effikass Haus-zu-Haus Sammlung, a Form vun der bloer Tut setzen anstatt weiderhin d´Leit mat all deene klenge Verpackungen onbedéngt op d´Recyclingsparken, wou dann och nach dacks di neidesch Kapazitéit feelt, z´orientéieren?
 4. Kann d’Ministesch di zousätzlech Käschten also déi Duebel-Belaaschtung fir d´Leit confirméieren, di duerch Verpackungs-Offäll déi an der groer Poubelle  landen awer potenziell kéinte getrennt gesammelt a  recycléiert ginn, entstinn?
 5. Wéi eng konkret Mesurë gesäit d’Regierung ze huele fir d’Verhale vun de Konsumenten ze änneren?
 6. Gesäit d’Regierung an deem Zesummenhang fir,  laangfristeg och weider Materialien, wéi d´Kaffiskapselen, därer, der landeswäiter Rescht-Offall-Analys vun 2019 no, ëmmer méi am Offall sinn, dem Recycling zouzeféieren?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Léon Gloden

Deputéierten