Maßnahmen zur Verringung von Krankenhauskeim-Erkrankungen (MSRA-Strategie) in Luxemburg

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP 671

Herr Präsident,

 

Gemäß Artikel 83 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitten wir Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage an den Gesundheitsminister sowie den Minister für soziale Sicherheit weiterzuleiten.

Jährlich sterben in der EU mehr als 33.000 Menschen an Infektionen mit antibiotikaresistenten Keimen (Methicillin resistenter Staphylococcus aureus – MRSA) sowie anderen Krankenhauskeimen. Experten sind sich einig, dass Infektionen mit antibiotikaresistenten Bakterien eine Bedrohung für die moderne Gesundheitsversorgung darstellen. Besonders gefährdet sind Kleinkinder und ältere Menschen. Die meisten Ansteckungen mit besagten Keimen erfolgen in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen. Experten zu Folge sei die Hälfte der Fälle vermeidbar durch verbesserte Maßnahmen zur Infektionsvermeidung und -kontrolle.

Während Italien von allen EU-Ländern am stärksten betroffen ist, werden in den Niederlanden vergleichsweise geringe Fallzahlen verzeichnet. Dies ist unter anderem damit zu erklären, dass man in den Niederlanden bereits in den 1980er Jahren mit einer speziellen MRSA-Strategie begonnen hat, die darin besteht MRSA aktiv aufzuspüren, betroffene Patienten isoliert zu versorgen und zu behandeln.

Vor diesem Hintergrund möchten wir folgende Fragen an die Regierung stellen:

 • Ist in Luxemburg ein Anstieg an Infektionen mit solchen Krankenhauskeimen zu verzeichnen?
 • Können die Minister uns über die Statistiken der Infektionen pro Krankenhaus informieren?
 • Angesichts der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse:
  • Reichen die Richtlinien bezüglich der Krankenhauskeim-Vermeidung, die momentan in unseren Krankenhäusern gelten noch aus?
  • Gedenkt die Regierung, eine nationale Strategie auszuarbeiten, ähnlich der MSRA-Strategie in den Niederlanden?
 • Sollen betroffene Patienten zukünftig durch den im Regierungsprogramm vorgesehenen „Fonds d’indemnisation de l’aléa thérapeutique“ entschädigt werden?

 

Es zeichnen hochachtungsvoll,

 

Martine Hansen                              Octavie Modert                     Jean-Marie Halsdorf

Abgeordnete                                     Abgeordnete                          Abgeordneter

Ass et normal, dass de Minister Bausch sech an eng lafend strofrechtlech Prozedur amëscht ? Ass dat net een Ugrëff op d’Onofhängegkeet vun der Justiz ?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 616

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit bieden mir lech dës dringend parlamentaresch Fro un den Här Staatsminister an den Här Justizminister weiderzeleeden.

Um Internetsite guykaiser.lu huet de fréieren RTL-Chefredakter haut e Meenungsartikel mat folgendem Titel publizéiert: „Amëschung vum François Bausch an d’Justiz?“

An deem Artikel geet et ëm e Bréif, deen den deemolege Infrastrukturminister un d’Madamm Procureur général d’Etat adresséiert huet. Dora schreift den Infrastrukturminister ofschléissend :

« Permettez-moi de vous faire part de mon étonnement quant […] à la façon de procéder de M. le Premier Substitut dans cette affaire. »

Am Meenungsartikel heescht et doropshin :

„Wat sauer eropstéisst, ass, datt e Minister higeet a sech an eng laafend Prozedur vun der Justiz amëscht.“

Opgrond vun de beschriwwene Virgäng, wéilte mir folgend Froen un d’Häre Ministere stellen:

 • Sinn déi Häre Ministeren der Meenung, dass et normal ass, dass e Minister sech an eng lafend Affär amëscht oder huet e Minister sech an engem funktionéierende Rechtsstaat net aus enger lafender strofrechtlecher Prozedur erauszehalen?

 

 • Sinn déi Häre Minister net der Meenung, dass den Infrastrukturminister domat en Ugrëff op de Prinzip vun der Onofhängegkeet vun der Justiz begaangen huet respektiv Drock op d’Justiz gemaach huet ?

 

 • Ass d’Regierung net der Meenung, dass den Infrastrukturminister géint den Deontologieskodex vun de Regierungsmemberen verstouss huet?

 

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

Gilles Roth Martine Hansen Léon Gloden
Deputéierten Deputéiert Deputéierten

 

 

 

Aménagement le long des autoroutes d’arrêt de bus avec Park&Ride et accès direct et réservé

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP 482

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics.

Au vu du trafic accru transfrontalier, notamment dans la région Est, et dans une perspective d’éviter un afflux croissant de véhicules sur les autoroutes, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

 • Est-ce que Monsieur le Ministre est en train d’étudier des possibilités pour aménager le long des autoroutes des arrêts de bus avec Park & Ride qui permettraient aux bus de quitter l’autoroute par une voie la desservant et ensuite d’y accéder de nouveau directement ? Un exemple concret de cette possibilité est l’autoroute TF-5 Tenerife (source Radio Europa 2019).
 • En cas de réponse négative, Monsieur le Ministre peut-il en indiquer les raisons ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération.

Léon Gloden

Député

Ratifizéieren vun der internationaler Conventioun MEDICRIME

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 483

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Santé, à Monsieur le Ministre de la Justice et à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes.

La convention internationale MEDICRIME, élaborée par le Conseil de l’Europe, constitue un instrument juridique contraignant dans le domaine du droit pénal en criminalisant la contrefaçon mais aussi la fabrication et la distribution de produits médicaux mis sur le marché sans autorisation ou en violation des normes de sécurité.

La contrefaçon de produits médicaux et la criminalité y associée menacent le droit à la vie inscrit dans la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH). Elles ont pour incidence l’ébranlement de la confiance du public dans les systèmes de santé et dans leurs autorités de surveillance. La criminalité liée à la contrefaçon de produits médicaux se propage au niveau mondial et n’épargne aucun pays.

Le Grand-Duché a signé la Convention MEDICRIME en octobre 2011, mais ne l’a pas encore ratifiée. Sachant que les deux pays via lesquels le Luxembourg s’approvisionne principalement en médicaments, la France et la Belgique ont déjà ratifié la convention, une ratification par le Grand-Duché pourrait renforcer davantage la lutte contre cette criminalité, ceci dans l’intérêt des patients.

Au vu de ce qui précède j’aimerais poser les questions suivantes aux ministres concernés :

 • Pour quelles raisons ladite convention n’a-t-elle pas encore été ratifiée ?
 • Le gouvernement entend-il accorder une priorité à la ratification de cette importante convention ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération

 

 

Françoise Hetto-Gaasch

Députée

Q.P. vum Léon Gloden iwwert déi extreme Präis-Haussë bei den ëffentlechen Ausschreiwungen fir Kläranlagen

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP 458

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten an un d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung weider ze leeden.

D’ Resultater vun de leschte Soumissiounen hu gewisen, dass et zu extreme Präis-Haussë bei den ëffentlechen Ausschreiwungen am Domaine vun der Ofwaasserrengegung komm ass, besonnesch an den Elektro-mechaneschen Ausrüstungsaarbechten. Dës Hausse léisst sech ënner anerem duerch eng Surchauffe vum Marché erklären, déi och doduerch bedéngt ass datt just e puer Firmen a Fro komme fir Kläranlagen ze bauen.  D’ Präisser, déi vun den Entrepreneuren eragereecht ginn, leie systematesch wäit iwwert den Devis estimatifs, déi sech hirersäits op reell Präisser vu virun dëser Surchauffe baséieren an oft esouguer dat duebelt vum geschate Montant erreechen.

D’ Subsiden si par Konter berechent op Basis vun den ale Präisser an op ee Forfait plafonnéiert an droen der aktueller Situatioun um Marché net Rechnung.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen: 1) Gesäit d‘Regierung eng Revisioun vum Plafong vun de Subside vir, fir sech der aktueller Konjunktur unzepassen ?

2) Gedenkt d’Regierung fir zousätzlech Aarbechten, déi net previsibel waren, an am Laf vun engem Projet ufalen, en zousätzlechen Engagement vun engem Subsiden ze engagéieren, fir d’ Käschte fir d’ Bierger an engem raisonnabele Mooss ze behalen ?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

Léon Gloden

Deputéierten

Eng Q.P. vun den CSV Ost Deputéiert iwwert de Plastiksofall

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link:  QP 470

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung wieder ze leeden.

D’Regierung huet an hirem Programm ugekënnegt de sougenannte „Plastikmüll“ wëllen ze reduzéieren. Konkret steet Folgendes am Koalitiounsaccord:

« A l’instar de l’initiative de la Commission européenne concernant les plastiques à usage unique, des mesures ciblées seront prises pour réduire les emballages en plastique et interdire à moyen terme les plastiques à usage unique. Des alternatives seront élaborées en associant davantage le secteur du commerce. Un accent particulier sera mis sur la responsabilisation des acteurs étatiques, notamment dans les écoles, les cantines publiques et les administrations publiques. »

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d‘Regierung stellen:

 • Wat fir eng konkret Mesuren si bis elo geholl gi fir de Plastiksoffall ze reduzéieren?
 • Ginn et „Incentives“ fir d’Gemengen ze motivéieren de Plastiksoffall ze reduzéieren?
 • Waat fir eng Mesurë gesäit d’Regierung fir an der Lutte géint déi vill Plastiksverpackungen z.B. beim frëschen Uebst a Geméis?
 • Wëssend datt a gutt 3 Méint, um Virowend vum Nationalfeierdag, mat dat gréisste Volleksfest am Land stattfënnt, gesäit d’Regierung konkret Mesurë vir, fir ob dësem groussen a wichtege Fest, de Plastiksoffall ze reduzéieren?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto-Gaasch                 Octavie Modert                                Léon Gloden

Deputéiert                                               Deputéiert                                   Deputéierten

 

Prise en charge des élèves à besoins particuliers ou spécifiques dans l’enseignement fondamental

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP 454

Monsieur le Président,

 

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterons poser une série de questions à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale au sujet du recrutement d’instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins spécifiques (I-EBS) pour les besoins de l’enseignement fondamental.

Selon les annonces du Ministère de l’Éducation nationale, 150 instituteurs spécialisés dans la prise en charge des élèves à besoins particuliers ou spécifiques seront recrutés sur quatre ans. Directement affectés aux écoles, ils interviennent dans la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques et assistent les élèves en classe.

Dans ce contexte, nous voudrons poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale :

 • Combien d’élèves à besoins spécifiques sont actuellement pris en charge dans les écoles fondamentales ?
 • Combien de postes d’I-EBS ont été créés ?
 • Le nombre de postes crées couvre-t-il le besoin ?
 • Combien de ces postes sont occupés à plein-temps ?
 • De la demande de l’instituteur jusqu’à la prise en charge concrète de l’enfant, quel est le délai d’attente ?
 • La commission d’inclusion fait élaborer un plan de prise en charge individuel. Quel est le rôle des parents dans ce contexte ?
 • Le personnel enseignant est-il suffisamment formé pour constater quand un élève a des besoins particuliers ou spécifiques ?
 • Combien d’élèves sont enseignés à domicile au Luxembourg ? Y a-t-il une tendance croissante du « homeschooling » ?
 • Dans l’affirmative, quelles en sont les raisons ?

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération.

 

Françoise Hetto                                                                                              Léon Gloden

                                                                  Députés

Wéini geet la «La Roseraie » zu Mondorf ërem op

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP 448

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je voudrais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures et à Monsieur le Ministre du Tourisme concernant la Cafétéria « La Roseraie » au parc thermal à Mondorf-les-Bains.

Début 2017, Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Economie avaient fait savoir en réponse à la question parlementaire n°2682 de l’honorable Député Lex Delles que la cafétéria « La Roseraie » ne pourrait pas ouvrir ses portes en été 2017, mais que des travaux d’envergure seraient en voie de planification.

Or il faut savoir que le nouveau Parc de la Roseraie a été inauguré en juin 2016, et que la cafétéria « La Roseraie » est inoccupée.

Deux ans plus tard, des travaux ne sont toujours pas engagés. Messieurs les Ministres avaient pourtant fait savoir en 2017 que des travaux de transformation et d’extension seraient en cours de planification. Ils avaient évoqué des projets de mise en place d’un restaurant type « brasserie » et « salon de thé », couplé à l’exploitation de la terrasse en période estivale.

Sauf erreur de ma part, les travaux de planification ne semblent pas encore en voie de finalisation.

Entretemps l’état du bâtiment inoccupé continue de se dégrader.

 

C’est ainsi que je voudrais poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres :

– Messieurs les Ministres peuvent-ils me confirmer que «La Roseraie » rouvrira enfin ses portes au printemps, respectivement en été 2019 ?

– A défaut, Messieurs les Ministres peuvent-ils m’indiquer quand ledit site pourra à nouveau être exploité ?

– Messieurs les Ministres peuvent-ils me renseigner si les plans de rénovation et de remises en état énergétique et technique ont connu des adaptations depuis février 2017 ?

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, aux assurances de ma très haute considération.

 

Octavie MODERT

Députée