Am Kader vum der Exit-Strategie aus dem COVID-19 Confinement huet d’Regierung annoncéiert datt ab dem 20. Abrëll de Bausecteur an d’Handwierk erëm dierfen hir Aktivitéiten ophuelen, gëllt dat net och fir all Bauschuttdeponien am Land ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un den d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung weider ze leeden.

Am Kader vum der Exit-Strategie aus dem Confinement deen duerch d’COVID-19 Pandemie verursaacht ass, huet d’Regierung annoncéiert datt ab dem 20. Abrëll de Bausecteur an d’Handwierk erëm dierfen hir Aktivitéiten ophuelen.

Mengen Informatiounen no, wäerten awer bis op e Site zu Colmer-Bierg, nach keng Bauschuttdeponien am Land hir Dieren ophunn.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Kann d’Regierung dës Informatioune confirméieren?
 • Wa jo, wat sinn d’Grënn fir dës Decisioun?
 • Wéi sollen d’Bauentreprisen uechter d’Land hire Bauschutt kënnen ofluede wa just eng Deponie am Land o pass?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

Léon Gloden

Deputéierten

Ass et méiglech d’Critèren fir de Marché public ze adaptéieren sou datt een national Konstruktiounsentreprisen an der Zäit no der Coronakris ënnerstëtzen kann ?

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser une question parlementaire concernant les soumissions à Monsieur le Ministre des Travaux publics.

Afin de relancer et de préconiser l´économie nationale dans la période d´après crise, certaines mesures viennent d´être présentées par le Gouvernement. Cependant, en ce qui concerne les dossiers des soumissions pour les travaux de construction organisés par l´État et des Communes, les procédures y applicables sont complexes et peu flexibles.  Pour y remédier, certaines adaptations pourraient être mises en place par le Gouvernement pour la période d´après-crise, tout en respectant les règlementations et directives européenne en la matière.

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes :

 • Une révision des critères d’attribution de marchés –pour soutenir les entreprises nationales paraît-elle possible ? A cette fin et selon Monsieur le Ministre, une modification des critères de pondération semblerait-elle une manière de procéder ?
 • Le Ministre entend-il négocier ces critères sur le niveau européen afin de soutenir les entreprises nationales touchées par la crise ?
 • Le Ministre envisage-t-il d´adapter les différents montants, notamment les plafonds pour les marchés de grès à grès et de la procédure négociée ?

Je vous prie de bien vouloir croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma très haute considération.

Léon Gloden

Député

Wéi sollen d´Leit de ganzen Grünschnittoffall lass ginn ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d´Madamm Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung weider ze leeden.

Bei dem aktuelle gudde Wieder si vill Leit déi doheem de Wues méien a Gréngs schneiden. Doduerch fält vill Grünschnitt un. An der Circulaire N°3801 vum 27. Mäerz 2020 huet d´Madamme Ministesch de Gemengen et awer verbueden, nach weider Grünschnittcontainer fir d´Sammlung vun dësem opzestellen.

Ech wëll an dem Kontext folgend Froen un d´Madamm Ministesch stellen:

 • Gedenkt d´Madamm Ministesch dës Situatioun ze änneren?
 • Wär et net sënnvoll fir, natierlech mam Anhale vun de sanitäre Virschrëften an den allen Distanzen, de Gemenge rëm ze erlabe fir esou Container, den ausschliisslech fir de Grünschnitt geduecht ass, opzestellen?
 • Wéi eng Alternative gesäit d´Madamm Ministesch zu de Grünschnittcontaineren? Wou oder wéi sollen d´Leit de ganzen Offall lass ginn?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

Françoise Hetto-Gaasch

Deputéiert

Wat gedenkt d’Regierung ze ënnerhuelen fir dem Mangel un Saisonsaarbechter entgéint ze kommen?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung  weider ze leeden.

Och, an esouguer grad, an der aktueller „Corona“-Kris ass et wichteg, datt d’Awunner mat gudden an héichwäertege Produkter aus der regionaler Landwirtschaft a -Produktioun versuergt ginn. Fir datt dës Versuergung awer ka funktionéieren ass d’Landwirtschaft, grad ewéi de Wäibausecteur, wärend verschiddene Periode vum Joer op zousätzlech Aarbechtskräften ugewisen. Eisen nationalen Aarbechtsmaart kann dëser Nofro net nokommen, esou datt mir op Saisonsaarbechter aus dem Ausland ugewise sinn.

An anere Länner wéi zum Beispill an Däitschland hunn déi politesch Verantwortlech elo Ausnamereegelunge mat klore Critèrë festgehalen, ënner deene Saisonsaarbechter kënnen areesen a beschäftegt ginn.

Iwwer d’Situatioun fir Lëtzebuerg wollte mir folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Wéi gedenkt d’Regierung de betraffenen Acteuren ze hëllefen an domat ze garantéieren, datt déi national Liewensmëttelversuergung och a Krisenzäite funktionéiert a garantéiert gi kann?
 • Géif d‘Regierung esou eng Léisung generell halen, oder d’Länner limitativ opzielen, wou Saisonsaarbechter hierkomme géifen?
 • Wéi steet d‘Regierung zur Reegelung, déi an Däitschland agefouert ginn ass?
 • Kann d’Regierung Zuelen nennen, wéi vill Mënschen sech op Jobswitch.lu ageschriwwen hunn, an am besonnesche fir an der Landwirtschaft an am Wäibau auszehëllefen? Passen d’Reegele vum „prêt temporaire de main-d’oeuvre“ op dës Fäll ?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Martine Hansen                                                                       Octavie Modert

Deputéierten                                                                             Deputéiert

Allocation Familiale elo och fir d’Kanner vum Conjoint vun engem Frontalier. Wéi ass d’Positioun vun der Regierung dozou?

Monsieur,

 

J’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaitons poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Famille et à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale.

La Cour de Justice de l‘Union européenne (JUE) considère désormais que l‘allocation familiale liée à l‘exercice d‘une activité salariée dans un Etat membre par un travailleur frontalier, constitue un avantage social, donc une prestation de sécurité sociale. En effet, d’après l`arrêt (C- 802/18) rendu en date du 2 avril 2020, la Cour indique que le Luxembourg ne peut refuser de verser une allocation familiale pour l’enfant du conjoint d’un travailleur frontalier sans lien de filiation avec celui-ci, tout en pourvoyant à l‘ entretien de cet enfant.

Dans ce contexte, nous voudrions poser les questions suivantes aux Ministres concernés :

 • Quelle est la position de Madame et Monsieur les Ministres face à l‘ arrêt en question ?
 • Les Ministres disposent-ils d´une estimation sur le nombre de personnes potentiellement concernées ?
 • De quelle manière le gouvernement envisage-t-il en réagir?
 • L`interprétation faite par la Cour serait-elle susceptible d‘entraîner des négociations avec les Etats de résidence des frontaliers ?

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre parfaite considération.

 

Octavie Modert       Marc Spautz

Députés

Firwat kënne Syndikater net genee wéi Gemengen a Staat vun Avantage bei Pachtrecht profitéieren ?

Monsieur le Président,

 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de l’Intérieur et Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.

 

La loi du 2 juillet 2018 portant modification de la loi modifiée du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme et de certaines dispositions du Code civil stipule en son article premier : « Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les baux portant sur les biens ruraux appartenant à l’État et aux communes ». Il paraît que le Ministère de l’Agriculture s’est oralement exprimé qu’étant donné que les syndicats intercommunaux ne sont pas expressément visés par l’article premier de la loi susmentionnée, ceux-ci ne puissent pas bénéficier des dérogations et avantages y prévus. Cette interprétation semble être surprenante alors que les communes puissent expressément en profiter.

 

C’est dans ce contexte que j’aimerais poser les questions suivantes à Madame et Monsieur les Ministres :

 

–          Quelle est la position des Ministres par rapport à ces explications ?

–          Au cas où les Ministres confirment cette constatation orale, est-ce que les Ministres entendent y légiférer afin d’inclure les syndicats intercommunaux dans l’article 1er de la loi susmentionnée ?

 

Je vous prie de bien vouloir croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma très haute considération.

Léon Gloden

Député

Situatioun vun de Flüchtlingen op der kroatesch-bosnescher Grenz : Wéi ass d’Positioun vu Lëtzebuerg ?

Monsieur le Président,

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterons poser une série de questions à Monsieur le Ministre de l’Immigration et de l’Asile au sujet de la situation des réfugiés en Bosnie-Herzégovine.

La « route des Balkans » est théoriquement fermée depuis mars 2016. Pourtant, des milliers de réfugiés continuent d’avancer sur les routes de la région. La situation humanitaire est de plus en plus désespérée, et les gens sur places informent du traitement violent inacceptable à l’encontre de réfugiés et de migrants qui tentent le passage de la Bosnie vers la Croatie. Ces actes violent la Convention de Genève sur la protection des réfugiés et la souveraineté territoriale bosnienne. La législation internationale sur l’asile donne le droit à toute personne de demander protection et lui accorde le droit que cette demande soit analysée de façon impartiale. Malgré un appui financier de 10 millions € de la part de l’Union européenne, la Bosnie-Herzégovine est dépassée face à la capacité de personnes voulant franchir la frontière.

La décision de la Turquie de ne plus retenir les réfugiés risquent d’engendrer un nouvel afflux sur la route de Balkan aggravant la situation humanitaire à la frontière croato-bosniaque.

Face à un traitement aussi atroce à une frontière de l’Union Européenne au 21ème siècle, et ce de façon continue et systématique de la part de forces publiques d’un Etat membre de l’UE, nous souhaitons poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de l’Immigration et de l’Asile :

–          Quelle est la position du Luxembourg face à la situation à la frontière croato-bosniaque et également en ce qui concerne les violences ainsi rapportées ?

–          Monsieur le Ministre prévoit-il d’adresser ces problématiques lors du prochain Conseil des Ministres JAI (Justice et affaires intérieures) pour trouver une solution dans les meilleurs délais ?

–          Quelles mesures concrètes sont envisagées aux niveaux compétents de l’Union européenne mais aussi vis-à-vis de la Croatie pour i) mettre fin à ces pratiques indignes et ii) parvenir en aide aux autorités bosniaques ?

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération.

 

Octavie Modert                                                                                          Paul Galles

Députés

Am Kampf géint de Coronavirus stelle mer fest dass déi däitsch Regierung méi streng Preventiounsmoossnamen hëlt par Rapport zu der Lëtzebuerger Regierung. Mer stellen och fest dass Lëtzebuerg am Ranking vum “Global Health Security Index” 2019 nëmmen op der Plaz 67/197 leit. Wat seet d’Gesondheetsministesch dozou?

D’Äntwert op des parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP 1956

Monsieur le Président,

 

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 84 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaite poser une question urgente à Madame la Ministre de la Santé au sujet de la prévention du Luxembourg contre l’épidémie du coronavirus 2019-nCoV (Covid-19).

 

En effet, force est de constater que les mesures de prévention annoncées par le gouvernement ne correspondent pas aux mesures d’urgence proposées par exemple par le gouvernement allemand. Selon la presse internationale (spiegel.de, 27.02.2020), les mesures suivantes seraient e.a. envisagées:

 

« Was plant die Bundesregierung konkret? Die Maßnahmen im Überblick: – Die Minister wollen die Bevölkerung aufklären. (…) Sie wollen sie mit Informationsmaterial versorgen und darüber aufklären, wie mit Verdachtsfällen umzugehen ist. – Der Krisenstab hat die Aufgabe, die Infektionsketten in Deutschland zu unterbinden und nach Deutschland zu unterbrechen. So müssen Flug- und Schiffsreisende künftig sogenannte Aussteigerkarten ausfüllen, sich so registrieren, wenn sie aus besonders betroffenen Gebieten einreisen. (…) – Der Pandemieplan, der eigentlich ein Influenza-Pandemieplan sei, werde nun aktualisiert und auf das Coronavirus angepasst. (…) Am Freitag will sich der Krisenstab unter anderem mit dem Umgang von Großveranstaltungen, etwa Konzerten, Sportereignissen oder Messen befassen. Zum Beispiel soll es eine Empfehlung geben, ob die Internationale Tourismusbörse ITB in Berlin abgesagt werden sollte. Auch der Güterverkehr soll noch einmal genauer betrachtet werden. »

 

Nous constatons en outre que le Luxembourg ne figure qu’en position 67/197 au ranking du « Global Health Security Index » de 2019 avec un score de seulement 43,8/100. Selon nos informations, il y aurait également une rupture de stock en ce qui concerne les masques de protection contre le coronavirus.

 

Au vu de ce qui précède, nous aimerions poser les questions suivantes à Madame la Ministre de la Santé :

 

 1. Madame la Ministre peut-elle nous assurer que les mesures actuelles envisagées par le gouvernement contre le coronavirus correspondent à la menace réelle ? Est-ce que le gouvernement envisage en l’occurrence les mêmes mesures que le gouvernement allemand ?
 2. Madame la Ministre peut-elle nous expliquer le ranking décevant du Luxembourg au « Global Health Security Index » de 2019 ? Quelles sont les pistes concrètes proposées par le gouvernement pour améliorer notre score au GHSI ?
 3. Madame la Ministre peut-elle enfin confirmer la précitée rupture de stock en ce qui concerne les masques de protection ? Dans l’affirmative, comment le gouvernement entend-il y remédier ?

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre parfaite considération.

Françoise Hetto-Gaasch

Députée

Laurent Mosar

Député

Gëtt et schonn ee Konzept, wat d’Legaliséierung vum Cannabis ugeet ?

D’Äntwert op des parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 1930

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden.

Informatioune vum Radio 100,7 no, läit e provisorescht Konzept vum Gesondheetsministère um Dësch, wat awer nach net vum Regierungsrot ugeholl gouf. Hei wiere verschidde Mesure virgesinn, wéi z.B. datt eng Persoun 30 Gramm Cannabis pro Mount ka kafen, 14 Verkafspunkten uechter d’Land virgesi wieren etc. Et wier awer nach onkloer wéi d’Legaliséierung mam internationale Recht kann an Aklang bruecht ginn.

An dësem Kontext géife gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

Stëmmt et datt esou e provisorescht Konzept existéiert?
Wa jo, kann d’Regierung d’Informatioune vum Radio 100,7 confirméieren?
Ass et méiglech datt d’Deputéiert dat provisoresch Konzept kréien?
Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto-Gaasch                             Claude Wiseler

Deputéiert                                                    Deputéierten

Postbüro Réimech: Wéi positionéiert sech den Här Wirtschaftsminister Fayot zu der Äntwert vu sengem Virgänger Schneider, déi der Gemeng Réimech no d’Realitéit net rëmspigelt ?

Här Chamberspresident,

Esou ewéi et am Artikel 83 vum Chambersreglement steet, wëll ech eng Zousazfro iwwert d‘Postwiesen un den Här Wirtschaftsminister Franz Fayot stellen.

A senger Äntwert op meng parlamentaresch Ufro Nr. 1728 iwwer de Postbüro zu Réimech huet de viregte Wirtschaftsminister Etienne Schneider geschriwwen, d’Ännerungen am Ugebuet vun den Zerwisser wäre mat de lokale Gemengenautoritéiten ofgestëmmt: “all dës Ännerunge sinn an Zesummenaarbecht mat der Réimecher Gemeng op de Wee bruecht ginn”.

Dëst bestreit de Schäfferot vun der Stad Réimech formell. An enger offizieller Stellungnam distanzéiert en sech vun dëser Äntwert a seet: “Dëst ass absolut net de Fall. An enger Entrevue mat dem Schäfferot Enn vum Joer hunn déi Responsabel vun der Post hir Pläng (iwwer d’Plënnere vum Postbüro an der Reduktioun vun den Zerwisser) matgedeelt. De Schäfferot war absolut net frou driwwer, besonnesch net iwwert de Fait Accompli (…). Et ass sech iwwer méiglech Verbesserungsvirschléi (…) auserneegesat ginn. (…) D’Vertrieder vun der Post hunn dës Doleancen an Informatioune mat op de Wee geholl, allerdéngs ouni datt des weder kommentéiert nach schlussendlech gehéiert goufen”.

De Schäfferot huet “dës Ännerung als kontraproduktiv fir d’Liewen am Zentrum vu Réimech charakteriséiert. Et ass sech iwwer méiglech Verbesserungsvirschléi, ewéi beispillsweis e “Point Post” an enger gewëssener Unzuel vu “Boîtes postales” ënnen a Réimech auserneegesat ginn (esou wéi iwwert den) Defizit um Niveau vun den Telecommunicatiounsservicer”.

Ech wëll dowéinst folgend Froen un den Wirtschaftsminister Franz Fayot stellen:

– Wéi positionéiert sech den Här Wirtschaftsminister Fayot zu der Äntwert vu sengem Virgänger Schneider, déi der Gemeng Réimech no d’Realitéit net rëmspigelt ?

– Wéi steet den Här Minister Fayot zu de Verbesserungsvirschléi vun de Gemengeverantwortleche vu Réimech?

– Wéi steet den haitege Wirtschaftsminister dozou, dat d’Post Lëtzebuerg mat hirem Postscheck (CCP) ëmmer manner Finanzdéngschter ubitt, an dat op ëmmer manner Plazen am Land?

– Confirméiert de Wirtschaftsminister Fayot d’Politik vu sengem Virgänger Schneider am Beräich vum Postwiesen sou gutt wéi wat d’”Entreprise des Postes et Télécommunications” POST ugeet?
Oder wéi gesäit seng Alternativpositioun aus?

Mat déifstem Respekt,

Octavie Modert

Deputéiert