Wéi applizéiert sech d‘Gesetz vum droit de préemption am Kader vun enger Stee ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech dës parlamentaresch Fro iwwert den droit de préemption un d’Madamm Inneminister an un den Här Wunnengsbauminister weiderzeleeden.

Wann een Ensemble vu Parzellen op enger Stee ugebuede gëtt an een eenzege Keefer all ugebuede Parzelle kaaft huet ass et eisen Informatiounen net méiglech dass Gemeng hiren Droit de préemption op enger eenzeger Parzell aus deem Lous kann ausüben.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Ass sech Regierung dëser Problematik bewosst ?
 • Wéi applizéiert sech d‘Gesetz vum droit de préemption am Kader vun enger Stee ?
 • Firwat ass et der Gemeng net méiglech op enger eenzelner Parzell an engem Gesamtlous am Kader vun enger Stee hiren droit de préemption auszeüben?
 • Wat gedenkt Regierung konkret ze ënnerhuelen fir dësen Ëmstand ze behiewen ?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto                                                    Marc Lies

 Deputéiert

Wa keen Contournement wat sinn Pläng vun der Regierung fir den Traffik zu Réimech ze entlaaschten?

Här President,

Esou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, des parlamentaresch Fro zur Verkéierssituatioun am Zentrum vu Réimech un den Här François Bausch, Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, weiderzeleeden.

An engem Artikel am « Luxemburger Wort » vum 3. Februar ass ze liesen, datt op Säite vum Mobilitéitsministère Enn 2020 gesot gouf, et geséich ee keng Noutwendegkeet fir e Contournement ronderëm Réimech – mam Argument, mat der Saarautobunn hätt Réimech schonn eng Umgehungsstrooss. An deem Artikel steet och geschriwwen, datt ganz vill Frontalieren, virun allem där aus dem däitsche Grenzgebitt, awer guer net iwwer d’Saarautobunn fueren, mee direkt de Wee iwwer Réimech huelen, well se sech esou net dem Risiko aussetzen, op der Diddelenger Autobunn an e Stau ze geroden.

Virum Hannergrond, dass op de Wochendeeg (laut enger Etüd am Optrag vum Mobilitéitsministère vu viru véier Joer) 13800 Gefierer den Dag zu Réimech duerch d’Route de l’Europe / Rue Enz / Rue du Pont (N2/E29) – 42 Prozent dovun Duerchgangsverkéier – fueren, erlaben ech mir, folgend Froen un de Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten ze stellen :

 • Wat sinn d’Grënn, déi elo zu der Decisioun gefouert hunn, de Projet vun engem Contournement fir Réimech, deen zanter ronn 20 Joer vun der Réimecher Leit gefuerdert gëtt, ad Acta ze leeën ?
 • Wat sinn d’Alternativen vun der Regierung, fir den Zentrum vu Réimech vum Trafic ze entlaaschten an esou fir méi Liewensqualitéit fir d’Awunner ze suergen ?
 • Wéi soll de Camionstrafic an Zukunft an a ronderëm Réimech geréiert ginn ? Wat ass an deem Kontext virgesinn mat der Autobunnsopfaart Schengen, déi bis elo muss vun de Camionneuren evitéiert ginn, wat de ganze Schwéierverkéier a Richtung Réimech drainéiert ?
 • Wärend geplangt ass, d’Route du Vin zu Réimech bei der Esplanade zréckzebauen an esou méi Raum fir Foussgänger a Mobilité douce ze schafen, stellt sech d’Fro no vergläichbare Mesuren fir d’N2/E29 aus Richtung Bous. Wëssend, datt den Här Minister mengen Informatiounen no de Gemengeresponsabelen an Aussiicht gestallt hat, datt d‘Route de l‘Europe géif zréckgebaut ginn, wann den Echangeur Hellange bis fäerdeg wier.

Här President, ech bieden Iech, mäin déifste Respekt unzehuelen,

Léon Gloden

Députéierten

Am Mellerdall beim Schéissendrnpel mussen di vill Visiteuren laanscht d‘Strooss parken well de Parking selwer als Dépôt vun Beem figureiert. As de Minister der Menung dass dest korrekt gehandhabt get?

Herr Präsident,

 

gemäß Artikel 83 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer bitten wir Sie, nachfolgende parlamentarische Anfrage an den Herrn Tourismusminister weiterzuleiten.

 

Viele Besucher des Schiessentümpels im Müllerthal haben aktuell Schwierigkeiten, einen Parkplatz zu finden: Der in der Nähe liegende Parkplatz wird nämlich als Abstellplatz für gefällte Bäume benutzt. Das hat zur Folge, dass die Besucher des Schiessentümpels entlang der Straße parken müssen.

Vor diesem Hintergrund möchte ich folgende Fragen an den Herrn Tourismusminister stellen:

 • Ist der Minister nicht der Meinung, dass der Parkplatz für die vielen Besucher frei bleiben sollte? Wo könnten die gefällten Bäume gelagert werden?

Mit vorzüglicher Hochachtung

Françoise Hetto-Gaasch

Abgeordnete

Well verbal sexuell Belästegung am ëffentleche Raum a Form vun netubruechte Bemierkungen oder Nopäifen net strofbar ass, huet d’Police rezent recommandéiert datt Fraen Nuets net sollten eleng rausgoen. Deelt d’Regierung d’Meenung datt esou Recommandatiounen eng Abdicatioun vum Rechtsstaat sinn?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet weider ze leeden.

Well am Grand-Duché de sougenannte „Catcalling”, also verbal sexuell Belästegung am ëffentleche Raum a Form vun netubruechte Bemierkungen oder Nopäifen, am Géigesaz zu aneren Europäesche Länner wéi Frankräich, der Belsche oder Portugal, net strofbar ass, huet d’Police rezent recommandéiert datt Fraen Nuets net sollten eleng rausgoen.

Zu Lëtzebuerg mussen d’Täter réischt mat enger Strof rechnen am Fall vu Beleidegungen, Beréierungen oder Gewalt.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • War den zoustännege Minister am Virfeld iwwer dës Recommandatiounen informéiert?
 • Deelt d’Regierung d’Meenung datt esou Recommandatiounen eng Abdicatioun vum Rechtsstaat sinn?
 • Wa jo, wat gedenkt d’Regierung kuerzfristeg ze ënnerhuelen?

 

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Laurent Mosar                                                    Léon Gloden

Deputéierten                                                        Deputéierten

Firwat refuséiert den Edukatiounsministère de Gemengen d’Subsiden fir den Schoultransport am Zesummenhang mat der Organisatioun vun den A/B Gruppen?

Monsieur le Président,

 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse.

 

Selon nos informations, il s’avère qu’un nombre non négligeable de communes se voient refuser le subside prévu par le Ministère de l’Éducation nationale dans le cadre du transport scolaire lié à l’organisation des groupes A et B du 25 mai au 26 juin 2020.

Selon l’argumentation du Ministère, par rapport à la période de fonctionnement normal (le mois de janvier et de février 2020), les communes auraient réalisé des économies pendant les périodes du 25 mai au 26 juin 2020 et suite aux semaines du homeschooling.

Les communes concernées contestent cette conclusion en soulignant qu’il n’est ni raisonnable ni logique de comparer les semaines du homeschooling et la période du 25 mai au 26 juin 2020 à des périodes de fonctionnement normal.

 

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes :

 • Monsieur le Ministre peut-il nous faire part de ses réflexions sur le calcul des remboursements pour le transport scolaire lié à l’organisation des groupes A et B du 25 mai au 26 juin 2020 ?
 • Monsieur le Ministre ne juge-t-il pas le raisonnement du Ministère comme non logique ?
 • Quelles sont les raisons pour lesquelles le Ministère refuse de payer les subsides aux communes ?

 

Je vous prie de bien vouloir croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma très haute considération.

 

 

Françoise Hetto-Gaasch

Députée

Stëmmt et dat et am Centre de Formation pour conducteurs zu Colmar-Biergaang laang Waardelëschte ginn an et iwwer 6 Méint dauert, éier een e Rendezvous fir e Cours kritt ? Wa jo, wat sinn d’Grënn heivir? Koum et zu Retarde wéinst der COVID-Pandemie?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro iwwer déi obligatoresch Coursen am Centre de Formation pour conducteurs un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden.

Déi obligatoresch Coursen am Centre de Formation pour conducteurs zu Colmar-Bierg sinn am Kader vum Punkteführerschäin virgesinn fir nees Punkten guttgeschriwwen ze kréien.

Mengen Informatiounen no ass et allerdéngs esou, dat keng Rendezvouse fräi sinn an den nächste Méint, an bis iwwer d’Mëtt vum Joer eraus muss gewaart ginn fir e Cours maachen ze kënnen. Déi betraffe Leit ginn dann op eng Waardelëscht gesat, ouni ze wëssen wéini se mat engem Rendezvous rechne kënnen.

Dës Coursë sinn awer obligatoresch dem Artikel 2bis §4ter vum Gesetz vum 14. Februar 1955 no, fir datt déi betraffe Persounen hire Führerschäin zréck kréien.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte stellen:

 • Kann de Minister bestätegen, dat et laang Waardelëschte ginn an et iwwer 6 Méint dauert, éier een e Rendezvous fir e Cours kritt ? Wa jo, wat sinn d’Grënn heivir? Koum et zu Retarde wéinst der COVID-Pandemie?
 • Fir déi betraffe Leit hänkt vill vun dësen obligatoresche Coursen of. Wann d’Coursen esou iwwerlaf sinn, ass de Minister net der Meenung, dat de Centre de Formation sech reorganiséiert fir senger Missioun an dëser Hisiicht besser nokommen ze kënnen ?
 • Dëst zielt ëmsou méi wou de Centre de Formatioun pour conducteurs hei eng Monopolstellung huet. Oder wëll de Minister hei Ännerunge virhuelen ?
 • Wat gedenkt de Minister ze ënnerhuelen, fir dat d’Gesetz ausgefouert ka ginn an dat an engem tragbaren Zäitraum, den « délai raisonnable » huet jo och juristesch Konsequenzen ?

 

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

Octavie Modert

Deputéiert

Erfëllt de Repreneur vu Biocardel an der Industriezon Wolser d’Konditiounen vum “droit de superficie” ?

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Economie.

Je me réfère à ma question parlementaire n° 2961 du 8 octobre 2020 qui traite du cas de la société Biocardel Luxembourg S.A. Comme Monsieur le Ministre de l’Economie le précise dans sa réponse, cette société s’était vue concéder un terrain industriel dans la zone industrielle Wolser moyennant un contrat de concession d’un droit de superficie par acte du 18 mars 2008. Biocardel Luxembourg S.A., société dont la faillite fut clôturée en avril 2018, avait obtenu une aide d’Etat à l’investissement à hauteur d’environ 240.000 euros – un montant qui d’après les informations transmises par Monsieur le Ministre de l’Economie n’a pu être remboursé dans le cadre de la procédure de faillite.

Dans sa réponse, Monsieur le Ministre de l’Economie explique que « la vente de la masse de la faillite a été opérée par acte notarié du 23 octobre 2017 à une société de droit privé. […] Le droit d’occupation et toutes structures édifiées sur ce terrain sont devenues la propriété de l’acquéreur privé contre payement d’un montant total de 60.000 euros. » Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de l’Economie :

–          Pouvez-vous confirmer que le repreneur s’est vu concéder le terrain industriel dans la zone industrielle Wolser moyennant un contrat de concession d’un droit de superficie ?

–          Dans l’affirmative, le repreneur a-t-il rempli les conditions du droit de superficie ?

–          Si ce n’est pas le cas, quelles en sont les raisons ? Quelles démarches est-ce que l’Etat a entrepris depuis 2017 pour assurer que le repreneur remplisse bien les conditions du droit de superficie ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

 

Léon Gloden

Député

Kréien d’Leit de Choix wou se sech impfe loossen? 

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den d’Madamm Minister fir Gesondheet weider ze leeden.

Gëschter war bekanntlech an der Presse gewuer ze ginn datt den Osten mat Munneref och en Impfzenter wäert kréien, wat begréissenswäert ass a wat mir jo an de leschte Wochen ëfters gefuerdert haten.

Et ass awer eng Realitéit datt Munneref fir d’Awunner aus de Kantone Gréiwemaacher an Iechternach aus dem Bezierk Osten awer relativ wäit ewech ass, an datt do evtl. aner Impfzentere méi no wieren.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Kann d’Regierung eis bestätegen datt et de Leit déi eng Invitatioun fir d’Impfung kréien, fräigestallt ass, a wéi engem Impfzenter si sech impfe loossen?
 2. Wann nee, ass ugeduecht datt en zweeten Impfzenter an den Osten kënnt ?
 3. Wéi eng Impfcapacitéit pro Dag ass fir den Impfzenter Munneref virgesinn ?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto-Gaasch      Octavie Modert        Léon Gloden

Deputéiert                               Deputéiert                Deputéierten

 

Huet Regierung Impfstrategie emgeännert oder klappt eppes net?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, biede ech Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un den d’Madamm Minister fir Gesondheet weider ze leeden.

D’Regierung huet d’lëscht Woch hier Impfstrategie virgestallt. Deemno sollen an der éischter Phase d’Personal aus dem Gesondheetssecteur a Fleegesecteur, ewéi och d’Resident’en vun den Alters- a Fleegeheemer geimpft ginn. An enger zweeter Phase sollen dann d’Persounen vun iwwer 75 Joer, ewéi och Persounen vun 65 bis 75 Joer geimpft ginn. An der drëtter Phase vun der Impfstrategie géif de Fokus dann ob den vulnerabelen Menschen tëschend 50 a 65 Joer leien. Et giff ee sech beim Ausdrock « vulnerabel » op d’Definitioun vum Conseil supérieur pour maladies infectieuses baséieren. An der Phase 4 géingen dann d‘vulnerabel Persounen ënner 50 Joer oder Mënschen déi an Prekaritéit liewen eng Invitatioun kréien vir geimpft ze ginn. An der leschter Phase géingen dann déi ab 50 bis 16 Järeg dru kommen, esou wéi och d’Grenzgänger.

Laut eisen Informatiounen kruten awer elo eng Partie Leit eng Invitatioun vir geimpft ze ginn geschéckt, déi weder vulnerabel, nach an engem héijen Alter sinn. Op Nofro hin, kruten dës Leit gesot de Computer hätt sie nom Zoufallsprinzip erausgesicht.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Kann d’Regierung bestätegen datt Leit déi weder vulnerabel, nach an der Alterskategorie sinn déi d’Regierung mat hirem Phaseplang an der éischter Phase viséiert eng Invitatioun kruten vir sech impfen ze loossen?
 • Wann jo, aus wéi engem Grond bléift d’Regierung net bei hirer Strategie?
 • Stëmmt et datt dës Leit per Zoufallsprinzip eraus gesicht gi sinn?
 • Huet der Regierung hier Impfstrategie geännert?
 • Wann jo aus wéi engem Grond?

 

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

Françoise Hetto-Gaasch

Deputéiert

 

Ass den Här Edukatiounsminister au Courant vum Manktem u Mediateuren fir bei affaires familiales ze intervenéieren?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Edukatiounsminister weider ze leeden.

Laut Aussoe vum Ombuds-Comité fir d’ Rechter vu Kanner a Jugendlecher feelt et u Mediateure fir bei affaires familiales ze intervenéieren. Dobäi ass d‘Mediatioun awer recommandéiert fir a Situatioune wéi zum Beispill Scheedungen ze agéieren. Si spillen an deem Kontext eng wichteg Roll an droen dozou bäi datt d‘ Prozedure méi schnell kenne gereegelt ginn.

Op Grond vun dësen Informatioune wollt ech folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Ass den Här Minister au Courant vun dësem Manktem u Mediateuren?
 • Wa jo, wat gedenkt den Här Minister ze ënnerhuele fir eng méi grouss Unzuel u Mediateuren ze kréien?
 • Ass an dësem Kontext eng gréisser Recrutementsphase geplangt?
 • Wéi eng Formation de Base muss een hunn fir kenne Mediateur ze ginn?

 

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto

Deputéiert