Léon Gloden

Firwat kritt den Oste keen Impfzenter a wéi gëtt sécher gestallt dass all Awunner, och, a besonnesch Leit, déi net mobil sinn, ee gudden Accès zu den Zentren hunn?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden. Den Direkter vun der Santé huet haut ugekënnegt datt an enger éischter Phase am Zentrum, am Süden an am Norden jeeweils een Impfzentrum wäert opgoe fir d’Populatioun géint de COVID-19 ze impfen. An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un ...

Weider liesen

Gëtt et eng kloer Regel wien welch Responsabilitéiten huet beim botzen fir d’Ufere vun de Baachen?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung an un d’Madamm Inneminister weider ze leeden. D’Ufere vun de Baachen uechter d’Land ze botzen ass eng wichteg Aufgab fir ze verhënneren datt et zu schlëmmen Iwwerschwemmungen zemol bannent den Uertschaften. Dës kann z.B. geschéie bei ...

Weider liesen

Question urgente iwwert Reserve Sanitäre

Här President, Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden. Am Grand-Duché ginn et fir  d’Professions de Santé Dispositiounen déi festhalen datt wann ee 5 Joer de Beruff net ausgeüübt huet, muss e Cour de Recyclage maache fir zeréck an de Beruff goen ze kënnen. Des weideren ass et esou datt et fir ...

Weider liesen

Bis Enn 2025 muss 50% vum Plastiksoffall recycléiert ginn. Wéi eng konkret Mesurë gesäit d’Regierung ze huele fir d’Verhale vun de Konsumenten ze änneren?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro zum Recyclage vu Verpackungs-Offäll aus Plastik un d’Madamm Ëmweltministesch, weider ze leeden. D’europäesch an d’lëtzebuergesch Gesetzgebunge gesi vir, dass bis Enn 2025 50% vum Plastiksoffall muss recycléiert ginn. Fir dës Quoten ze erreeche kënnt ee laut Experten net dolaanscht ...

Weider liesen

Est ce que le système de la localisation mobile avancée (AML) n’est pas encore activé au sein de la Central des Secours d’Urgence (CSU)?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Madame la Ministre de l’Intérieur au sujet de la localisation mobile avancée (AML). Selon un article paru au journal « Paperjam » en septembre 2019, le Code européen des communications obligerait les États ...

Weider liesen

Faillite vun der Firma Biocardel, wat huet den Staat recuperéiert?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Economie. En 2007, le Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur de l’époque avait signé une convention avec la société Biocardel Luxembourg S.A. portant sur le financement et ...

Weider liesen

Firwat schéckt d’Steierverwaltung de Steierbulletin net per ageschriwwene Bréif?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances. Depuis des années déjà, l’Administration des contributions directes (ACD) envoie les bulletins d’imposition par simple pli fermé à la poste, malgré le fait que la loi générale des ...

Weider liesen

Wéi vill Demanden ginn et vir Bai der Police vun enger Karriär C1 an eng méi héich ze wiesselen ? Wéi eng Konditiounen mussen dës Persounen erfëllen ?

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et au Monsieur le Ministre de la Fonction publique au sujet de la carrière de la Police grand-ducale. En ce qui concerne le recrutement auprès de la Police grand-ducale, il existe, selon mes ...

Weider liesen

Ass den Här Finanzminister der Meenung datt d’Kontrolle vun der Douane ouni legal Grondlag duerchgefouert goufen ?

Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances au sujet des contrôles douaniers à la frontière germano-luxembourgeoise.   Hier, la Douanesgewerkschaft est revenue sur les contrôles douaniers effectués par ses agents sur ...

Weider liesen