Léon Gloden

No Uerteel vum Verfassungsgeriicht : Wéini a wou kënnen IRM’en a private Cabinet’en vun Dokteren installéiert ginn?

Monsieur le Président,   Conformément à l’article 84 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir noter que j’aimerais poser une question urgente à Monsieur le Ministre de la Santé concernant le récent arrêt de la Cour Constitutionnelle concernant la possibilité pour un médecin d’acquérir certains équipements dont du matériel d’imagerie de résonance magnétique (IRM) pour un cabinet ou centre ...

Weider liesen

Wéi funktionéiert de gratis ëffentlechen Transport fir Frontalieren ? Gëlt deen och an der Grenzregioun a wéi kënnen d’Verbindunge verbessert ginn ?

Herr Präsident,   Gemäß Artikel 80 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitten wir Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage bezüglich des grenzüberschreitenden öffentlichen Transports an den Herrn Minister für Mobilität und öffentliche Bauten weiterzuleiten. Jeden Tag pendeln rund 50.000 Grenzgänger aus Deutschland nach Luxemburg zu ihrem Arbeitsplatz. Während der rezenten deutsch-luxemburger ...

Weider liesen

E Gesamtkonzept fir den ëffentlechen Transport

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro iwwer den ëffentlechen Transport un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden. Leider muss ee feststellen datt et am ländleche Raum nach ëmmer un enger adequater Offer am ëffentlechen Transport feelt. Dagsiwwer sinn d’Verbindungen, leider meeschtens awer just a ...

Weider liesen

Changement de carrière au sein de la Police grand-ducale

Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure concernant le changement de carrière au sein de la Police grand-ducale. Dans sa réponse à ma question parlementaire n° 703 du 16 mai 2019 concernant le changement de ...

Weider liesen

An der geschriwwener Presse war en Artikel iwwer d’Hotellerie zu Lëtzebuerg an d’Tatsaach datt eng sëllechen Hoteller, notamment am Raum Mëllerdall-Iechternach hir Diere mussen zou maachen, well de Generatiounswiessel ganz schwiereg ass a kaum een do ass deen de Betrib nach wëll weiderféieren.

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir den Tourismus an de Mëttelstand weider ze leeden. An der geschriwwener Presse vun haut war en Artikel iwwer d’Hotellerie zu Lëtzebuerg an d’Tatsaach datt eng sëllechen Hoteller, notamment am Raum Mëllerdall-Iechternach hir Diere mussen zou maachen, well de ...

Weider liesen

Dans sa réponse à notre question parlementaire n° 706 du 16 mai 2019 concernant le refus du Ministre en matière de promotion d’un policier hors cadre, Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure a précisé que six policiers sont concernés par une telle décision de refus, annulée par la suite par la Cour administrative. Or, selon nos informations, il s’agirait au total de plus de cent policiers concernés par cette décision de refus.

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure au sujet d’un jugement de la Cour administrative relatif à un refus du Ministre en matière de promotion de policiers hors cadre. Dans sa réponse à notre question ...

Weider liesen

Chaque année, lors de la fête nationale, des distinctions honorifiques sont décernées aux citoyens méritants.D’après mes informations, de nombreuses demandes respectivement propositions en vue de l’obtention d’une distinction honorifique ont été refusées, alors que les personnes concernées remplissent les critères requis. Selon les mêmes informations, le critère de l’ancienneté de service aurait été abandonné.

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP792 Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’État, au sujet des distinctions honorifiques décernées à l’occasion de la fête nationale. Chaque année, ...

Weider liesen

Neuer Osten, neue Zukunft

Für eine neue Regionalpolitik mit Lösungen für den Alltag der Leute „Im Osten nichts Neues“, schrieb einst Carl A. G. Otto. Ganz anders im Osten Luxemburgs, der einen tief greifenden Wandel vollzogen hat. Es ist ein neuer Osten mit einer neuen Zukunft. Nicht so sehr als Raum, sondern als regionale Gemeinschaft mit einer regionalen, kommunalen, ja lokalen Identität. Eine positive, inklusive, offene Identität, die ...

Weider liesen

Projet de radar tronçon au Luxembourg

Monsieur le Président,   Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et à Monsieur le Ministre de la Justice au sujet des contrôles routiers « radar tronçon ». Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, également Ministre ...

Weider liesen

Incident en prison et amélioration de la sécurité des gardiens de prison et des forces de l’ordre

Monsieur le Président,   Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des députés, nous souhaiterions poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et à Monsieur le Ministre de la Justice au sujet des pistolets à impulsions électriques. Un prisonnier extrêmement agressif en détention provisoire au centre ...

Weider liesen