Aus der Chamber

Misst d’UNI Lëtzebuerg beim Ophuele vu Studenten net och an alle Fäll déi extrascolaire Aktivitéiten, Bénévolat a Beruffsexperienz mat a Betruecht zéien ?

Par la présente, j’ai l’honneur de vous Informer que, conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour être admis à un programme d’étude à l’Université du Luxembourg, le futur étudiant doit soumettre son diplôme de fin d’études, les relevés de notes de lycée ainsi qu’un ...

Weider liesen

Wéi eng Gedenkzeremonien a Manifestatioune gi vun der Regierung fir de 75te Joresdag vum Ufank vun der Ardennenoffensiv organiséiert ?

Här Chamberspresident, esou ewéi et am Artikel 83 vum Chambersreglement steet, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro iwwert de 75. Joresdag vun der Ardennenoffensiv un den Här Staatsminister weider ze leeden. De 16. Dezember 2019 ass de 75. Joresdag vum Ufank vun der Ardennenoffensiv, e lescht grousst Opbeemen vum Nazi-Regim, bis an de Januar 1945 eran, wou den Norden an den Nordosten vum Lëtzebuerger Land ...

Weider liesen

Wéi ass déi aktuell Situatioun, wat d’Aschreiwen am RBE ugeet ?

Monsieur le Président, Conformément à l’article 84 du Règlement de la Chambre des Députés, je voudrais poser une question urgente à Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’Etat et à Monsieur le Ministre de la Justice concernant le registre des bénéficiaires effectifs. D’après l’article 27 de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (RBE), les entités immatriculées auprès du ...

Weider liesen

WIER ET NET INTERESSANT ENG HOP-ON-HOP-OFF-TOURBUSLINN „MOSELLE&WINE“ OP BEEN ZE STELLEN FIR DEN OENOTOURISMUS OP DER MUSEL ZE FËRDEREN?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir den Tourismus an de Mëttelstand weider ze leeden. Säit Juni fiert eng nei Hop-on-Hop-off-Tourbuslinn „Nature&Castle Line“ duerch den Norden an Osten vum Land. Den Tour geet vu Beefort iwwer Veianen op Iechternach an zréck a bleift op deem Trajet op enge sëllechen ...

Weider liesen

Huet de Justizminister d’Engagementer vis à vis vum Personal vum Prisong net agehalen ?

Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Justice au sujet des agents pénitentiaires.   Dans un article paru le 16 août 2019 dans le Luxemburger Wort, le président du syndicat des agents pénitentiaires affirme que Monsieur ...

Weider liesen

Il résulte du résumé des travaux du 5 juillet 2019 que le gouvernement réuni en conseil a approuvé le rapport du Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence de l’année 2018. Pourtant, et sauf erreur de ma part, ledit rapport n’a pas encore été rendu public. C’est pourquoi j’aimerais poser les questions suivantes.

Monsieur le Président,   J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Madame la Ministre de l’Egalité entre Femmes et Hommes, à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et à Monsieur le Ministre de la Justice au sujet de la violence domestique.   Il résulte du résumé des travaux du 5 ...

Weider liesen

D’après un article paru sur reporter.lu, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aurait créé en mai 2019, ensemble avec une entreprise française spécialisée dans des solutions IT, un groupement d’intérêt économique dénommé « Agence luxembourgeoise pour la promotion de systèmes d’information dans le domaine de la sécurité », en vue de la mise en place d’une plateforme de collecte des données de passagers pour les besoins de la Police grand-ducale

Monsieur le Président,   Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure, à Monsieur le Ministre des Communications et des Médias, à, à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, à Monsieur le Ministre de ...

Weider liesen

Déi leschten Wochen hunn sech allerlee Evenementer ronderëm den Cannabidiol (CBD) multiplizéiert. Vun Perquisitiounen vun Geschäfter am Grand-Duché bis zu Onkloerheeten am Zesummenhang mat Produiten, déi op der Hemp-Expo zu Diddeleng vum 6. An 7. Juli 2019 verkaf goufen.

Här President,   Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesait, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un den Här Gesondheetsminister an un d’Madamm Minister fir de Konsumenteschutz weider ze leeden.   Déi leschten Wochen hunn sech allerlee Evenementer ronderëm den Cannabidiol (CBD) multiplizéiert. Vun Perquisitiounen vun Geschäfter am Grand-Duché bis zu Onkloerheeten am Zesummenhang ...

Weider liesen

Stëmmt et dass d’Firma, déi vu Lëtzebuerg den Optrag krut fir d’Direktive fir d’Späichere vu Fluchpassagéierdaten ëmzesetzen, géint den Dateschutz verstéisst?

Monsieur le Président   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Communications et des Médias et à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics au sujet de la mise en œuvre de la directive européenne relative au traitement des données des ...

Weider liesen

Wéi gëtt bei der extremer Hëtzt kontrolléiert, dass Notzdéieren genuch Waasser a Schied hunn ?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP 951 Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit bieden ech lech, des parlamentaresch Fro iwwert Repercussioune vun der grousser Hetzt op Déierewelt un den Här Landwirtschaftsminister an un Madamm Ëmweltminister weider ze leeden. Mat der grousser Hëtzt hunn fir de Moment net nëmme Mënschen ze kämpfen, och Déiere ...

Weider liesen