Aus der Chamber

Est ce que le système de la localisation mobile avancée (AML) n’est pas encore activé au sein de la Central des Secours d’Urgence (CSU)?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Madame la Ministre de l’Intérieur au sujet de la localisation mobile avancée (AML). Selon un article paru au journal « Paperjam » en septembre 2019, le Code européen des communications obligerait les États ...

Weider liesen

Stëmmt et datt fräiwëlleg Vertrieder vum CGDIS keen automatescht Recht op extraordinaire Congé hunn, wann se an der Nuecht virdru Permanence an hirem jeeweilege CIS haten an aus dem Grond vill Fraen a Männer den Dag no der Permanence iwwermidd op d’Aarbecht goen mussen ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro zum CGDIS un d’Madamm Inneministesch wieder ze leeden. Laut mengen Informatiounen hunn déi fräiwëlleg Vertrieder vum CGDIS keen automatescht Recht op extraordinaire Congé, wann se an der Nuecht virdru Permanence an hirem jeeweilege CIS haten. Aus dem Grond géinge vill Fraen a Männer den Dag no der ...

Weider liesen

Faillite vun der Firma Biocardel, wat huet den Staat recuperéiert?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Economie. En 2007, le Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur de l’époque avait signé une convention avec la société Biocardel Luxembourg S.A. portant sur le financement et ...

Weider liesen

Stëmmt et dass säit d’Diskussiounen iwwer d’Legaliséierung vum Cannabis lafen de Konsum bei deene méi Jonken tëscht 13 a 15 Joer vu 4-6% op elo 14% geklommen ass?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d‘Madamm Gesondheetsminister, d’Madamm Justizminister an den Här Educatiounsminister weider ze leeden. Zur Geleeënheet vun der Aweiung vum 3. Impuls-Haus vun der asbl. Solidarité Jeunes zu Esch fir jonk Drogesüchteger, hunn déi Responsabel doriwwer informéiert datt si festgestallt hunn datt säit ...

Weider liesen

Wéi eng Uebstzorte ginn am meeschten an d’Schoule geliwwert a gëtt et vill Gaspillage alimentaire beim Schouluebst ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dësparlamentaresch Fro iwwer d‘Schouluebst un den Här Landwirtschaftsminister an den Här Educatiounsminister weider ze leeden. • Wéi eng Uebstzorte ginn am meeschten an d’Schoule geliwwert? • Wéi eng Uebstzorte ginn am meeschte giess a wéi eng am mannsten? • Gëtt et vill Gaspillage alimentaire beim Schouluebst ? • Wa jo, ...

Weider liesen

Firwat schéckt d’Steierverwaltung de Steierbulletin net per ageschriwwene Bréif?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances. Depuis des années déjà, l’Administration des contributions directes (ACD) envoie les bulletins d’imposition par simple pli fermé à la poste, malgré le fait que la loi générale des ...

Weider liesen

Wéi vill Demanden ginn et vir Bai der Police vun enger Karriär C1 an eng méi héich ze wiesselen ? Wéi eng Konditiounen mussen dës Persounen erfëllen ?

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et au Monsieur le Ministre de la Fonction publique au sujet de la carrière de la Police grand-ducale. En ce qui concerne le recrutement auprès de la Police grand-ducale, il existe, selon mes ...

Weider liesen

Welch Méiglechkeeten hunn Verainer fir Evenementer ze organiséieren am Respekt vun allen noutwendegen a gültege sanitäre Mesuren?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dësparlamentaresch Fro un d’Madamm Inneminister, d’Madamm Gesondheetsminister, d’Madamm Kulturminister an den Här Sportminister weider ze leeden.  Momentan ginn d’Gemenge vun de benevolle Responsabele vun de Veräinerkontaktéiert fir ze froe wat fir eng Méiglechkeeten si hunn fir, am Respekt vun allen noutwendegen ...

Weider liesen

Wéi vill Kanner hunn, am Kader vun der Summer School 2020, un den Appuiskueren deelgeholl? Fir déi Kanner déi schoulesch Retarden opweisen, accordéiert d’Regierung zousätzlecht Personal vir zousätzlech Appuiskueren ze organiséieren?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend weiderzeleeden. Um Enn vun der grousser Vakanz hunn dëst Joer op Grond vun der Corona Pandemie net nëmmen Appuiskueren vir d’Schüler aus dem Enseignement Secondaire statt fonnt mee och  vir déi aus dem Fondamental. D’Summer School 2020 soll déi ...

Weider liesen

Ass den Här Finanzminister der Meenung datt d’Kontrolle vun der Douane ouni legal Grondlag duerchgefouert goufen ?

Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances au sujet des contrôles douaniers à la frontière germano-luxembourgeoise.   Hier, la Douanesgewerkschaft est revenue sur les contrôles douaniers effectués par ses agents sur ...

Weider liesen