Aus der Chamber

Kann den Här Minister vir bannenzeg Sécherheet mir soen, wéini hien envisagéiert de Projet fir d‘Kompensatioun vun der Aarbechtszäit fir Polizisten déi op Schichte schaffen ?

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure concernant l’accord relatif au temps de travail et de repos dans la Police grand-ducale. L’accord du 17 juin 2019 entre les Ministres de la Fonction publique et de la Sécurité intérieure, d’un côté, ...

Weider liesen

Kann d’Madamm Familljeministesch confirméieren datt eeler Leit aus de Maisons de soins, ënner der Responsabilitéit vun de jeeweilegen Direkteren, hier Famillje fir e puer Stonne besiche goen ouni datt si dono a Quarantän musse gesat ginn ? Wa jo, sinn déi betraffe Strukture schrëftlech doriwwer informéiert ginn ?

Monsieur,   J’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaitons poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Famille. En date du 20 mai 2020, Madame la Ministre de la Famille a informé la Chambre des députés que désormais les centres de soins pour personnes âgées n‘auront plus besoin de mettre leurs habitants sous quarantaine ...

Weider liesen

Den Ament leeft eng juristesch Prozedur géint en Direkter vun der Police grand-ducale. Ass dësen Direkter suspendéiert ginn ? Wa jo, wéi huet sech dës Suspendéierung ofgespillt ?

Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure au sujet d’une instruction judiciaire diligentée contre un cadre dirigeant de la Police grand-ducale.   Dans un communiqué du parquet de Diekirch de ce jour, on ...

Weider liesen

Firwat gesäit de Landwirtschaftsminister keng direkt Bäihëllefen fir pedagogesch Bauerebetriber vir? Wéini an ënnert wéi engen Konditiounen kënnen d’pedagogesch Bauerebetriber erëm mat hiren Aktivitéiten ufänken?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro zu Bäihëllefen fir pedagogesch Bauerebetriber un den Här Landwirtschaftsminister weider ze leeden. Fir d’Rentabilitéit vun den Bauerebetriber och an Zukunft sécherzestellen ass et wichteg dass si hir Aktivitéiten diversifizéieren. Dofir versichen ëmmer méi Baueren sech en zweet Standbeen niewent ...

Weider liesen

Ab de 25. Mee sollen d’Aktivitéiten um Niveau vum Cycle 1 vun der Spillschoul bis hin zu de Kompetenzzenteren nees opgeholl ginn. D’Reprise stellt esouwuel fir d’Léierpersonal, wéi och fir d’Kanner a fir d’Elteren eng grouss Erausfuerderung . Dës Erausfuerderung ass ëmsou méi grouss wann Kanner betraffe sinn, déi speziell Besoinen hunn. An deem Kontext stellen sech awer nach eng Partie Froen.

Här President, Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës dréngend parlamentaresch Fro un den Här Edukatiounsminister iwwert Kanner mat spezifesche Besoinë virun ze leeden. Ab de 25. Mee sollen d’Aktivitéiten um Niveau vum Cycle 1 vun der Spillschoul bis hin zu de Kompetenzzenteren nees opgeholl ginn. D’Reprise stellt esouwuel fir d’Léierpersonal, wéi och fir d’Kanner a fir ...

Weider liesen

Am Kontext vun der Coronakris hunn divers Regierungsvertrieder de Leit erkläert si kéinten aplaz Schutzmasken och e Buff oder änleches droen. Dofir krut oder kritt all Schüler vun der Regierung 2 Buffen zur Verfügung gestalt. Wéi fiabel sinn déi Buffen, a ginn se de Schüler déi néideg Protectioun?

Här President, Esou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir lech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Gesondheet weiderzeleeden. Am Kontext vun der Coronakris hunn divers Regierungsvertrieder de Leit erkläert si kéinten aplaz Schutzmasken och e Buff oder änleches droen. Dozou sief och bemierkt, dass all Schüler 2 Buffen vun der Regierung zur Verfügung gestalt krut oder ...

Weider liesen

Et ass an der Vergaangenheet widderhuelt zu Manipulatiounen vun den elektronesche Foussfesselen bäi Prisonéier komm. Wéi kënne sou Manipulatiounen verhënnert ginn?

Här President, Esou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Justiz weiderzeleeden. An engem „Land“-Artikel vu leschter Woch heescht et am Kontext vu haislecher Gewalt: „Die Justiz hatte (…) geprüft, ob Inhaftierte durch den verstärkten Einsatz elektronischer Fußfesseln während des Covid-19 Lockdown hätten nach Hause geschickt werden ...

Weider liesen

Verschidde Froen betreffend de Vëloswee vun Stadbriedemes op d’Hëttermillen

Monsieur le Président, Je voudrais poser la question parlementaire suivante, conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre, à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics : L’utilisation et l’aménagement de la piste ou voie cyclable sur la Route du Vin N10 entre le lieu-dit « Hëttermillen » et Bech-Kleinmacher suscite régulièrement et depuis longtemps de nombreux commentaires et questions. ...

Weider liesen

War d’Regierung am Virfeld informéiert ginn dass D‘CHAFEA (European Commission’s Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) op Bréissel plënnert?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Ausseminister weider ze leeden. D‘CHAFEA (European Commission’s Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency), eng europäesch Institutioun mat Sëtz op der Cloche d’Or, huet ugekënnegt datt Ufank 2021 hir ronn 80 Employéë sollen op Bréissel plënnere fir do an der nei ...

Weider liesen

Funktionéiert de Bewässerungssystem um Tram-Tracé momentan net oder aus wéi enge Grënn ass de Gréngsträife plazeweis verdréchent?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro iwwer den ëffentlechen Transport un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden. Et kann ee feststellen datt op verschiddenen Deeler vum Tram-Tracé, notamment um Lampertsbierg, de Gréngsträifen an deem d’Gleiser leien, komplett verdréchent ass, dat obwuel ...

Weider liesen