Aus der Chamber

Am Kontext vun der Digitaliséierung vun der Schoul, envisagéiert de Minister fir och den Enseignantë aus dem Fondamental informatescht Material zur Verfügung ze stelle fir datt si net mussen op hir privat Laptop’en/Ipad mussen zeréck ze gräifen ?

Här President, Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech folgend parlamentaresch Froun den Här Minister fir d’Edukatioun.   D´Schoulenseignants am Fondamental kréien, am Geigesatz zum Personal am Sekondär keen technescht Material wei z.B Ipad oder Laptop zur Verfügung gestallt. D’Enseignant mussen do op hir privat Ipad/Laptop zeréck gräifen. Och wann si am Klassesall e fixe ...

Weider liesen

Wat ass den Hannergrond dass Regierung Invitatioune fir d’Covid-Impfung un Léit scheckt déi och schonns geimpft sinn?

Här President, Esou ewéi den Artikel 81 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un den d’Madamm Minister fir Gesondheet weider ze leeden. An de leschten Deeg hunn eng ganz Rei Leit uechter d’Land Invitatioune fir d’Covid-Impfung kritt, mam Opruff sech impfen ze loosse falls een dat nach net wier. Virun dësem Hannergrond wéilt ech der Madamm Gesondheetsminister ...

Weider liesen

Wat sinn der Regierung hir Pläng fir d’Unzuel vu Studentewunnengen erop ze setzen ?

Här President, Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech folgend parlamentaresch Fro un den Här Minister fir d’Héichschoul, un d’Madamm Kulturministesch an den Minister fir Travaux publics weiderzeleeden. D’Uni.lu zitt all Joers ëmmer méi Jonker un. An de läschte Joren huet sech vill op den eenzele Campusse gedoen, ma et bleiwen awer nach Problemer um Terrain. Sou sinn d Studente ...

Weider liesen

Kann d’Regierung confirméieren, datt verschidde Polizisten déi eng sougenannt „out-in Prozedur“ gemaach hunn nach ëmmer am Grupp de Traitement C1 blockéiert sinn? Wa jo, firwat?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet an un den Här Minister fir den ëffentlechen Déngscht weider ze leeden. Ufank 2021 hat d’Regierung ugekënnegt datt wat de Rekrutement vu Polizisten ugeet, eng Evaluatioun sollt gemaach ginn vum „recrutement interne“ an analyséiert ginn op e „changement ...

Weider liesen

Firwat kréie weder d’Operateure vum CITA , nach déi vum 113 an 112 d’Primmen, déi een als qualifizéierten Operateur zu gutt hätt ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet, un den Här Minister fir Mobilitéit an un den Här Minister fir den ëffentlechen Déngscht weider ze leeden. Laut dem « Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mars 1994 concernant la prime d’informatique » gesäit deen am Artikel 5 ënnert anerem ...

Weider liesen

Aus wéi engem Grond kréien d’Police-Beamte weiderhin d’Unerkennung vun hiren Diplomer refuséiert ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet an un den Här Minister fir den ëffentlechen Déngscht weider ze leeden. Mengen Informatiounen no goufen op den 1. Oktober vun dësem Joer eng Rei Employéë vum Centre d’intervention national (113) an hirer Karriär vum Groupe de Traitement C1 an de B1 ...

Weider liesen

Kann d’Regierung confirméieren datt et och nom 22. Juni 2021 Problemer mam ELS vun der Police gouf ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet an un d’Madamm Inneminister weider ze leeden. Déi zoustänneg Ministeren haten an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro confirméiert datt et den 22. Juni 2021 eng informatesch Pann gouf déi Repercussiounen op den Einsatzleitsystem (ELS) an ...

Weider liesen

Kann d’Regierung matdeelen aus wéi engem Grond een iwwert Doctena méi schnell en RDV kritt vir en IRM am Groupe HRS wéi wann een deen direkt am Sekretariat ufreet ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den d’Madamm Gesondheetsministesch weider ze leeden. Wéi et aus engem Lieserbréif am Luxemburger Wort vum 20. September 2021 ervir geet, misst een Fach- an Informatikswëssen matt bréngen vir sech iwwerhaapt mol kënnen e RDV vir en IRM un ze froen. Esou beschreift d‘ Persoun an hirem Schreiwes ...

Weider liesen

Wéi wäit ass de Projet vum Velodrom ? Wéi eng Grënn ginn et fir de Retard ?

Herr Präsident, gemäß Artikel 80 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer bitten wir Sie, nachfolgende parlamentarische Anfrage an den Herrn Sportminister, an den Herrn Bildungsminister und an den Herrn Finanzminister weiterzuleiten. In einem am 14. September 2021 in der Tageszeitung „Tageblatt“ veröffentlichten Artikel wird über die Finanzierung des Velodroms in Bad Mondorf berichtet. Demnach will der Staat ...

Weider liesen

Wiessel an der Chamber

No iwwer 20 Joer politeschem Engagement fir d’CSV op kommunalem an nationalem Plang, no vill flotten Erfarungen a Responsabilitéit als Conseiller, Buergermeeschtesch, Deputéiert a Ministerin, huet d’ Françoise Hetto-Gaasch decidéiert fir vum Januar 2022 un een neie Liewensprojet un ze goen an aus der Chambre des Députés Grand-Duché de Luxembourg ze demissionéieren. Mat dësem Schrëtt wëll ...

Weider liesen