Aus der Chamber

Wéi ass der Regierung hir offiziell Positioun wat déi steierlech Recetten vun de franséische Grenzgänger betrëfft?

Monsieur le Président,   Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’Etat concernant la politique gouvernementale en matière de coopération transfrontalière.   En marge de la visite d’Etat en République française en mars 2018, ...

Weider liesen

Den 11. Oktober 2016 gouf de Congé Parental reforméiert. Wéi evoluéiert d’Regierung no 3 Joer déi verschidde Modeller déi am Congé Parental ugebuede ginn?

Monsieur le Président,   J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Madame le Ministre de la Famille et à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire concernant le congé parental.   Lors des débats parlementaires concernant la réforme du congé parental ...

Weider liesen

Euthanasie : Gëtt genuch informéiert a wéi kann de Wonsch vu betraffene Patiente besser respektéiert ginn ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Gesondheetsminister weider ze leeden. Laut enger TNS Illres Ëmfro am Optrag vun der zoustänneger Kontrollkommissioun, wëssen 10 Joer nodeems d’Euthanasiegesetz zu Lëtzebuerg a Kraaft getrueden ass, nëmme 4 vun 10 Leit datt et esou e Gesetz gëtt. 85% vun de befrote Leit wieren awer fir ...

Weider liesen

Gëtt et e Malaise tëscht Bréissel a Lëtzebuerg wat déi europäesch Institutiounen betrëfft?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser une question parlementaire à Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’État ainsi qu’à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes au sujet de la situation concurrentielle du Luxembourg en tant que siège européen. En effet, force est de ...

Weider liesen

D’Réimecher Post gëtt den 3. Februar 2020 duerch e sougenannte “Point Post” erswat. Wat bedeit dat genee fir d’Kantonalhaaptstad?

Här Chamberspresident, Esou ewéi et am Artikel 83 vum Chambersreglement steet, wëll ech eng parlamentaresch Ufro iwwert de Postbüro zu Réimech un den Här Wirtschaftsminister stellen. En offiziell Informatiounsblat vun EPT-Post Lëtzebuerg ass viru kuerzem vum Bréifdréier an d’Haiser ausgedeelt ginn, mat der Ukënnegung, dat d’Réimecher Post vum 3. Februar 2020 un ersat gëtt duerch e sougenannte „Point POST“ op ...

Weider liesen

Wier eng zousätzlech Begleetpersoun beim Schwammunterrecht am C1 sënnvoll ?

Här President, Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Bildungsminister weider ze leeden.   De Schwammunterrecht ass fir d‘ Kanner e grousse Spaass- fir d‘ Enseignanten allerdéngs oft eng Erausfuerderung besonnesch wann si mat deene klengen aus dem C1 schwamme ginn. Eng Klass vun oft 15-18 Schüler gläichzäiteg ze superviséieren, duschen ...

Weider liesen

Wat huet d’Regierung mat hirem Gebai um Site “Waldhaff” am Gréngewald wëlles ?

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaitons poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances et à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics au sujet de l’avenir du site « Waldhaff ». Après le litige autour de la véranda du café-restaurant « Waldhaff » et ...

Weider liesen

Gëtt et en akute Manktem un Anästhesisten an eise Spideeler?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Santé concernant un nombre insuffisant d’anesthésistes dans les hôpitaux.   Il me revient qu’à l’antenne du Centre Hospitalier, l’hôpital à Eisch, une opération n’a pas pu être effectuée au ...

Weider liesen

Sollt de Bau vun enkadréiertem Logement fir eeler Leit net och subventionéiert ginn ?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP 1624 Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Logement concernant la subvention des logements encadrés pour personnes âgées.   Sur base de la législation actuelle, ...

Weider liesen

29 Stroossen därfe bei Schnéi an Äis net befuer ginn : No wéi enger Kritère sinn déi Stroossen ausgewielt ginn ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden. Den 13. Dezember 2019 gouf e groussherzoglecht Reglement verëffentlecht mat 29 Stroossen, déi bei Schnéi an Äis net dierfe befuer ginn. An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un den Här Minister fir Mobilitéit an ...

Weider liesen