Digitalen CSV- Nationalkongress

Den 17. Oktober organiséiert d'CSV hiren digitalen CSV-Nationalkongress.

Aus der Chamber, Léon Gloden

An der Äntwert op eng parlamentaresch Froo vum Ost-Deputéierte Léon Gloden wäicht d’Ëmweltministesch konkreten Äntwerten déi de Leit an der Ëmwelt weiderhëllefe kënnten aus.

An der Äntwert op eng parlamentaresch Froo vum Ost-Deputéierte Léon Gloden wäicht d’Ëmweltministesch konkreten Äntwerten déi de Leit an ...

Weider liesen

Aus der Chamber, Françoise Hetto-Gaasch, Léon Gloden, Octavie Modert

Firwat kritt den Oste keen Impfzenter a wéi gëtt sécher gestallt dass all Awunner, och, a besonnesch Leit, déi net mobil sinn, ee gudden Accès zu den Zentren hunn?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm ...

Weider liesen

Agenda

Keen Evenement enregistréiert.