• Bezierkscomité

Summerfest vun der CSV

D'CSV an d'CSV Fraktioun invitéieren Iech ganz häerzlech op d'Summerfest den 11. Juli ab 18.30 Auer am Park "KIOPA" zu Hesper.

Aus der Chamber, Françoise Hetto-Gaasch

Wéi gëtt bei der extremer Hëtzt kontrolléiert, dass Notzdéieren genuch Waasser a Schied hunn ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit bieden ech lech, des parlamentaresch Fro iwwert ...

Weider liesen

Aus der Chamber, Françoise Hetto-Gaasch

Ass den Artikel 8 vum groussherzoglechem Reglement vum 16 November 1998 “fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie” nach ugepasst ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro iwwert Mietwunnenge ...

Weider liesen

Facebook

Agenda

Keen Evenement enregistréiert.