Digitalen CSV- Nationalkongress

Den 17. Oktober organiséiert d'CSV hiren digitalen CSV-Nationalkongress.

Aus der Chamber, Françoise Hetto-Gaasch

Ginn et Ännerungen bei den neien RGTR Horairen vum 13 September zu den virgestallten RGTR Pläng vum Februar?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här ...

Weider liesen

Aus der Chamber, Léon Gloden

STEMMT ET DASS AN DER AFFÄRE VUN DER UNITÉ SPÉCIALE DE LA POLICE („USP“) VUM JUNI 2015 ENG ONGEWËSSHEET VUN TRANSPARENZ GËTT?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här ...

Weider liesen