Octavie Modert

Wat sinn der Regierung hir Pläng fir d’Unzuel vu Studentewunnengen erop ze setzen ?

Här President, Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech folgend parlamentaresch Fro un den Här Minister fir d’Héichschoul, un d’Madamm Kulturministesch an den Minister fir Travaux publics weiderzeleeden. D’Uni.lu zitt all Joers ëmmer méi Jonker un. An de läschte Joren huet sech vill op den eenzele Campusse gedoen, ma et bleiwen awer nach Problemer um Terrain. Sou sinn d Studente ...

Weider liesen

Gesäit de Kulturministère oder de Fonds pour les momuments historiques speziell finanziell Bäihëllefe vir, zousätzlech zu den allgemengen Bäihëllefe vun der Regierung fir héichwaassergeschiedegt Haiser?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Kulturminister weider ze leeden. Déi rezent Iwwerschwemmungen hu besonnesch eis Duerf- a Stadkären a vill historesch Haiser a Baute getraff. Grad dës historesch an eeler Haiser prägen dacks entscheedend de Cachet vun eisen Uertschaften. Si sinn e wichtegen Deel vun eisem kulturelle ...

Weider liesen

No de rezenten Iwwerschwemmunge stelle vill Privatleit a landwirtschaftlech Betrieber sech Froen iwwert den Ëmgang mam Reschtschlamm

Här President, Esou ewéi den Artikel 81 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un d’Madamm Inneministesch an un den Här Minister vun der Landwirtschaft, dem Wäibau an der ländlecher Entwécklung weider ze leeden. No de rezenten Iwwerschwemmunge stelle vill Privatleit sech Froen iwwert den Ëmgang mam Reschtschlamm an hire Privatgäert. An déi selwecht Froe stellen sech ...

Weider liesen

Sinn d´Amortissementer a Récklagen an den Offallsyndikater nach zäitgeméiss? Wa jo, firwat?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d´Madamm Inneministesch weider ze leeden. D’ Offallsyndikater am Land musse finanziell Récklage an Amortissementer maachen, och wann d’Anlagen net mussen erneiert ginn. Doriwwer eraus mussen all eenzel Gebaier, Gefierer etc och amortiséiert ginn. Grad a Krisenzäiten, wéi mir se aktuell hunn, ...

Weider liesen

Duerch wei eng Moossname solle Methangas-Emissiounen an der Landwirtschaft reduzéiert ginn ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro iwwert den nationale Klima- an Energieplang un den Här Landwirtschaftsminister an un Madamm Ëmweltminister weider ze leeden. Am Dezember 2020 si Klimaschutzgesetz an den nationalen Energie- a Klimaplang (PNEC) ugeholl ginn. Am Kader vum PNEC ass am Beräich vun der Landwirtschaft virgesinn ënnert ...

Weider liesen

Wat ass d’Positioun vun der Lëtzebuerger Regierung par Rapport zu enger signifikanter Reduktioun vun der Offer vu Kuerzstreckeflich ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Mobilitéitsminister weiderzeleeden. Den EU-Klimakommissär Frans Timmermans huet sech dëser Deeg géint Kuerzstreckeflich ausgeschwat. Bei Strecken vun ënner 600 a bis 800 Kilometer soll et net méi sënnvoll sinn, de Fliger ze huelen, well et méi laang géif daueren. D’Kuerzstreckeflich ...

Weider liesen

Wat huet Regierung wëlles mat den Investmenter an de Sektor vun der Recherche?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et à Monsieur le Ministre des Finances. Jusqu’à présent les Gouvernements successifs poursuivaient une politique faisant évoluer de façon ...

Weider liesen

Op de CCP vun der POST waren 2020 3 Milliarden Euro. Dat ass problematesch fir d’POST déi dorop negativ Interêten bezuele muss. Wat gedenkt d’Regierung hei ze ënnerhuelen fir der POST ze hëllefen ?

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Economie. Lors de la présentation de ses résultats le mardi 18 mai 2021, POST Luxembourg a évoqué la situation de ses services financiers postaux, dont les comptes CCP. D’après les ...

Weider liesen

Wéi ass der Regierung hier Positioun géigeniwwer dem Aktiounsplang deen d’EU ugekënnegt huet an deen virgesäit, datt Wënzer den Alkoholgehalt vun hirem Wäin mat Waasser verréngeren däerfen ?

Gemäß Artikel 83 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer bitten wir Sie, die nachfolgende parlamentarische Anfrage an den Herrn Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten sowie an den Herrn Minister für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung weiterzuleiten.     Der Aktionsplan der EU zur „Verbesserung der Gesundheit der europäischen Bürger“ sieht vor, dass der Alkoholgehalt ...

Weider liesen

Huet d’CNPD, déi fir den Dateschutz zu Lëtzebuerg zoustänneg ass, konkret Demarchen ënnerholl wat d’Donnéeën vun den 188.00 Lëtzebuergesche Facebook Notzer déi geklaut goufen ugeet ? Wa jo, wéi eng sinn dat ?

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 84 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question urgente à Monsieur le Ministre des Communications et des Médias. Il a été révélé récemment dans les médias que les données personnelles de plus de 188.000 comptes Facebook luxembourgeois ont été mises à disposition ...

Weider liesen