Octavie Modert

Firwat gesäit de Landwirtschaftsminister keng direkt Bäihëllefen fir pedagogesch Bauerebetriber vir? Wéini an ënnert wéi engen Konditiounen kënnen d’pedagogesch Bauerebetriber erëm mat hiren Aktivitéiten ufänken?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro zu Bäihëllefen fir pedagogesch Bauerebetriber un den Här Landwirtschaftsminister weider ze leeden. Fir d’Rentabilitéit vun den Bauerebetriber och an Zukunft sécherzestellen ass et wichteg dass si hir Aktivitéiten diversifizéieren. Dofir versichen ëmmer méi Baueren sech en zweet Standbeen niewent ...

Weider liesen

Verschidde Froen betreffend de Vëloswee vun Stadbriedemes op d’Hëttermillen

Monsieur le Président, Je voudrais poser la question parlementaire suivante, conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre, à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics : L’utilisation et l’aménagement de la piste ou voie cyclable sur la Route du Vin N10 entre le lieu-dit « Hëttermillen » et Bech-Kleinmacher suscite régulièrement et depuis longtemps de nombreux commentaires et questions. ...

Weider liesen

Kann d’Regierung eis Detailer zu der Nominatioun vun der neier Direktesch vun der “Bibliothèque nationale du Luxembourg” ginn ?

Monsieur le Président, Nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Madame le Ministre de la Culture au sujet de la nomination de la nouvelle directrice à la tête de la Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL). En octobre 2019, le gouvernement décide de lancer la procédure de recrutement d’un ...

Weider liesen

Wat gedenkt d’Regierung ze ënnerhuelen fir dem Mangel un Saisonsaarbechter entgéint ze kommen?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung  weider ze leeden. Och, an esouguer grad, an der aktueller „Corona“-Kris ass et wichteg, datt d’Awunner mat gudden an héichwäertege Produkter aus der regionaler Landwirtschaft a -Produktioun versuergt ginn. Fir datt dës ...

Weider liesen

Allocation Familiale elo och fir d’Kanner vum Conjoint vun engem Frontalier. Wéi ass d’Positioun vun der Regierung dozou?

Monsieur,   J’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaitons poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Famille et à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale. La Cour de Justice de l‘Union européenne (JUE) considère désormais que l‘allocation familiale liée à l‘exercice d‘une activité salariée dans un Etat membre par ...

Weider liesen

Situatioun vun de Flüchtlingen op der kroatesch-bosnescher Grenz : Wéi ass d’Positioun vu Lëtzebuerg ?

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterons poser une série de questions à Monsieur le Ministre de l’Immigration et de l’Asile au sujet de la situation des réfugiés en Bosnie-Herzégovine. La « route des Balkans » est théoriquement fermée depuis mars 2016. Pourtant, des milliers de réfugiés ...

Weider liesen

Postbüro Réimech: Wéi positionéiert sech den Här Wirtschaftsminister Fayot zu der Äntwert vu sengem Virgänger Schneider, déi der Gemeng Réimech no d’Realitéit net rëmspigelt ?

Här Chamberspresident, Esou ewéi et am Artikel 83 vum Chambersreglement steet, wëll ech eng Zousazfro iwwert d‘Postwiesen un den Här Wirtschaftsminister Franz Fayot stellen. A senger Äntwert op meng parlamentaresch Ufro Nr. 1728 iwwer de Postbüro zu Réimech huet de viregte Wirtschaftsminister Etienne Schneider geschriwwen, d’Ännerungen am Ugebuet vun den Zerwisser wäre mat de lokale Gemengenautoritéiten ...

Weider liesen

Wéi kann den net kontaminéierte Bauschutt zu Lëtzebuerg weider verwäert ginn ?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je voudrais poser une question parlementaire à Madame la Ministre de l’Environnement concernant les décharges pour déchets inertes. Le Luxembourg souffre d’un manque chronique de décharges pour déchets inertes provenant de chantiers de construction, de rénovation ou de ...

Weider liesen

En 2017, le Luxembourg s’est doté d’une nouvelle forme de société, la société à responsabilité limitée simplifiée. Comment la situation des Sàrls a-t-elle evolué dpuis 2017?

Monsieur le Président, Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous aimerions poser une question parlementaire à Madame le Ministre de la Justice concernant la société à responsabilité limitée simplifiée. En 2017, le Luxembourg s’est doté d’une nouvelle forme de société, la société à responsabilité limitée simplifiée. L’idée sous-jacente était celle de permettre un accès plus simple à ...

Weider liesen

Virun e puer Joren huet Lëtzebuerg d’Iddi lancéiert zu enger “Start-Up” Natioun ze avancéieren. Wéini ass eng Entreprise eng “Start-Up”, a wéi huet d’Zuel an de Fonctionnement vun de “Start-Up” zanter 2015 evoluéiert?

Monsieur le Président, Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je voudrais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Economie, à Monsieur le Ministre des Classes Moyennes et à Madame le Ministre de la Justice concernant les start-up. Il y a quelques années le Luxembourg a lancé l’idée de devenir une « start-up nation ». Or, comme le note la Fondation IDEA, il ...

Weider liesen