Octavie Modert

Virun e puer Joren huet Lëtzebuerg d’Iddi lancéiert zu enger “Start-Up” Natioun ze avancéieren. Wéini ass eng Entreprise eng “Start-Up”, a wéi huet d’Zuel an de Fonctionnement vun de “Start-Up” zanter 2015 evoluéiert?

Monsieur le Président, Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je voudrais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Economie, à Monsieur le Ministre des Classes Moyennes et à Madame le Ministre de la Justice concernant les start-up. Il y a quelques années le Luxembourg a lancé l’idée de devenir une « start-up nation ». Or, comme le note la Fondation IDEA, il ...

Weider liesen

D’Réimecher Post gëtt den 3. Februar 2020 duerch e sougenannte “Point Post” erswat. Wat bedeit dat genee fir d’Kantonalhaaptstad?

D’Äntwert op des parlamentaresch Fro fann der hei : QP 1728 Här Chamberspresident, Esou ewéi et am Artikel 83 vum Chambersreglement steet, wëll ech eng parlamentaresch Ufro iwwert de Postbüro zu Réimech un den Här Wirtschaftsminister stellen. En offiziell Informatiounsblat vun EPT-Post Lëtzebuerg ass viru kuerzem vum Bréifdréier an d’Haiser ausgedeelt ginn, mat der Ukënnegung, dat d’Réimecher Post vum 3. Februar ...

Weider liesen

29 Stroossen därfe bei Schnéi an Äis net befuer ginn : No wéi enger Kritère sinn déi Stroossen ausgewielt ginn ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden. Den 13. Dezember 2019 gouf e groussherzoglecht Reglement verëffentlecht mat 29 Stroossen, déi bei Schnéi an Äis net dierfe befuer ginn. An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un den Här Minister fir Mobilitéit an ...

Weider liesen

D’Gemenge sinn ee wichtegen Acteur fir d‘Wunnengsproblematik zu Lëtzebuerg ze léisen a vill vun hinne sinn och bereet Verantwortung ze iwwerhuelen. Sou stellen sie zum Beispill den ëffentleche Bauträger, wéi dem Fonds du Logement oder der SNHBM Terrain‘en zur Verfügung fir sozialen an abordabele Wunnengsraum ze schafen.

Här President, Esou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro iwwert de sozialen an abordabelen Wunnengsbau un den Här Wunnechtsbauminister weiderzeleeden. Den Här Wunnechtsbauminister huet a sengen éischten Aussoen ënnerstrach, dat Gemenge ee wichtegen Acteur sinn fir d‘Wunnengsproblematik zu Lëtzebuerg ze léisen a vill vun hinne sinn och bereet ...

Weider liesen

Wéini fänken d’Aarbechten um Quai fir d’Schëffer zu Réimech un a wat ass fir d’Esplanade virgesinn ?

Monsieur le Président, Je voudrais poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés. Les travaux de rénovation et de construction des quais d’accostage à Remich ne commenceront pas en 2019, suivant les informations de Monsieur le Ministre. Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les ...

Weider liesen

Wéi eng Gedenkzeremonien a Manifestatioune gi vun der Regierung fir de 75te Joresdag vum Ufank vun der Ardennenoffensiv organiséiert ?

Här Chamberspresident, esou ewéi et am Artikel 83 vum Chambersreglement steet, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro iwwert de 75. Joresdag vun der Ardennenoffensiv un den Här Staatsminister weider ze leeden. De 16. Dezember 2019 ass de 75. Joresdag vum Ufank vun der Ardennenoffensiv, e lescht grousst Opbeemen vum Nazi-Regim, bis an de Januar 1945 eran, wou den Norden an den Nordosten vum Lëtzebuerger Land ...

Weider liesen

Wéi ass déi aktuell Situatioun, wat d’Aschreiwen am RBE ugeet ?

Monsieur le Président, Conformément à l’article 84 du Règlement de la Chambre des Députés, je voudrais poser une question urgente à Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’Etat et à Monsieur le Ministre de la Justice concernant le registre des bénéficiaires effectifs. D’après l’article 27 de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (RBE), les entités immatriculées auprès du ...

Weider liesen

Wéi funktionéiert de gratis ëffentlechen Transport fir Frontalieren ? Gëlt deen och an der Grenzregioun a wéi kënnen d’Verbindunge verbessert ginn ?

Herr Präsident,   Gemäß Artikel 80 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitten wir Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage bezüglich des grenzüberschreitenden öffentlichen Transports an den Herrn Minister für Mobilität und öffentliche Bauten weiterzuleiten. Jeden Tag pendeln rund 50.000 Grenzgänger aus Deutschland nach Luxemburg zu ihrem Arbeitsplatz. Während der rezenten deutsch-luxemburger ...

Weider liesen

E Gesamtkonzept fir den ëffentlechen Transport

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro iwwer den ëffentlechen Transport un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden. Leider muss ee feststellen datt et am ländleche Raum nach ëmmer un enger adequater Offer am ëffentlechen Transport feelt. Dagsiwwer sinn d’Verbindungen, leider meeschtens awer just a ...

Weider liesen

An der geschriwwener Presse war en Artikel iwwer d’Hotellerie zu Lëtzebuerg an d’Tatsaach datt eng sëllechen Hoteller, notamment am Raum Mëllerdall-Iechternach hir Diere mussen zou maachen, well de Generatiounswiessel ganz schwiereg ass a kaum een do ass deen de Betrib nach wëll weiderféieren.

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir den Tourismus an de Mëttelstand weider ze leeden. An der geschriwwener Presse vun haut war en Artikel iwwer d’Hotellerie zu Lëtzebuerg an d’Tatsaach datt eng sëllechen Hoteller, notamment am Raum Mëllerdall-Iechternach hir Diere mussen zou maachen, well de ...

Weider liesen