Octavie Modert

Eng Q.P. vun den CSV Ost Deputéiert iwwert de Plastiksofall

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link:  QP 470 Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung wieder ze leeden. D’Regierung huet an hirem Programm ugekënnegt de sougenannte „Plastikmüll“ wëllen ze reduzéieren. Konkret steet Folgendes am ...

Weider liesen

Wéini geet la «La Roseraie » zu Mondorf ërem op

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP 448 Monsieur le Président, Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je voudrais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures et à Monsieur le Ministre du Tourisme concernant la Cafétéria « La Roseraie » au parc thermal à Mondorf-les-Bains. Début 2017, ...

Weider liesen

Op der Schanz/Altréier mussen d’Lycéesschüler, grad esou wéi aner Benotzer vum ëffentlechen Transport, iwwer déi dräispureg E29 goen, mussen hei net am Senn vun der Foussgängersécherheet déi noutwendeg Moossname musse geholl ginn?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 218 Här Prësident,   Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden. Op der Schanz/Altréier mussen d’Lycéesschüler, grad esou wéi aner Benotzer vum ëffentlechen Transport, iwwer déi dräispureg E29 goen, fir ...

Weider liesen

Quelles sont les différentes manifestations induites par le Gouvernement pour rappeler l’importance historique de ces premières semaines de l’année 1919 qui culminaient dans l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte, pour qu’un débat historique puisse rafraîchir la mémoire collective et mettre en exergue l’importance de cette période pour le Grand-Duché?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 212 Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser une question parlementaire à Monsieur le Premier Ministre au sujet de la culture historique au Luxembourg. Il y a 100 ans, le 15 janvier 1919, après une semaine plus que ...

Weider liesen

QP. vun eisen Ost-Deputéiert: Wartezeiten für Knochendichtemessungen (Osteodensitometrie)

Hei fann der d’Äntwert vum Minister op dës Fro: QP 178 Herr Präsident,   Gemäß Artikel 83 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitten wir Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage an den Gesundheitsminister sowie den Minister für soziale Sicherheit weiterzuleiten. Die Bezeichnung Knochendichtemessung, auch Osteodensitometrie genannt, bezieht sich auf verschiedene medizinisch-technische Verfahren ...

Weider liesen

QP. vum Octavie Modert: Firwat gouf d’groussherzoglecht Reglement iwwert d’Organisatioun vun der Formatioun fir Stagiaire beim Staat esou spéit publizéiert

D’Äntwert op dës Fro fann der, wann der op dëse Link klickt: QP 155 Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de poser une question parlementaire, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique au sujet de la publication du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 « portant organisation de la formation pendant le stage pour les ...

Weider liesen

Des citoyens luxembourgeois se trouvent-ils actuellement bloqués en Thaïlande dans la zone menacée par la tempête Pabuk ?

Monsieur le Président,   Conformément à l’article 84 du Règlement de la Chambre des Députés, je voudrais adresser une question urgente à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes au sujet de l’approche de la tempête « Pabuk » sur les îles du golfe de Thaïlande. La presse internationale vient de faire le point sur la situation dramatique qui se déroule actuellement sur les îles du golfe de ...

Weider liesen

Avancée du projet relatif au Château de Schengen: Quelles démarches le Gouvernement a-t-il entreprises concrètement depuis octobre 2018 pour faire rentrer le Château de Schengen dans le Domaine de l’Etat ?

D’Äntwert op dës Fro fann der, wann der op dëse Link klickt: QP 145 Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Economie et à Monsieur le Ministre des Finances au sujet de l’avancée du projet relatif au Château de Schengen annoncé par ...

Weider liesen

Formation spécifique pour les administrateurs étatiques

D’Äntwert op dës Fro fann der, wann der op dëse Link klickt: QP 146 Monsieur le Président,   Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je voudrais adresser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Fonction publique au sujet de la formation spécifique préparant à la fonction d’administrateur. Dans ses réponses aux questions parlementaires de Laurent Mosar (n° 2724) du ...

Weider liesen