Octavie Modert

Firwat kritt den Oste keen Impfzenter a wéi gëtt sécher gestallt dass all Awunner, och, a besonnesch Leit, déi net mobil sinn, ee gudden Accès zu den Zentren hunn?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden. Den Direkter vun der Santé huet haut ugekënnegt datt an enger éischter Phase am Zentrum, am Süden an am Norden jeeweils een Impfzentrum wäert opgoe fir d’Populatioun géint de COVID-19 ze impfen. An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un ...

Weider liesen

Wann e PCR-Test e schwaacht positiivt Resultat uweist, muss ee virsiichteg si wéi een dat Resultat interpretéiert well et keng harmoniséiert Approche fir d’Resultater vun deenen Tester tëscht de Laboratoire gëtt. Fir wat ginn et bis elo keng kloer Recommandatiounen zur Interpretatioun vun den Test-Resultater?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden. Gëschter war vun engem vun de Responsabele vun engem Lëtzebuerger Laboratoire dee Coronatester virhëlt gewuer ze ginn datt et keng harmoniséiert Approche gëtt fir d’Resultater vun deenen Tester. Verschidde Laboe géifen d’Resultater op verschidde ...

Weider liesen

Ginn et Retarde beim Iwwerweise vun de steierleche Kompensatiounen un d’Gemengen an de belsche Nopesch-Regiounen?

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous aimerions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances. Comme relaté par voie de presse, les compensations fiscales 2019 du Grand-Duché, généralement versées au plus tard à la fin du mois de mars, n’auraient toujours pas été versées aux ...

Weider liesen

Ass d’Zuel vun de Studenten, déi eng finanziell Hëllef bei der Uni.lu gefrot hunn, duerch d’Covid-19 Kris an d’Luucht gaangen?

Här Prësident,   Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Héichschoulminister weiderzeleeden. Studenten op der Universitéit Lëtzebuerg, déi net an de Genoss vun de finanzielle Studiebäihëllefe kommen well se d’ Konditiounen net erfëllen, hunn d’Méiglechkeet, eng finanziell Ënnerstëtzung ze kréien. Sou gëtt et eng Konventioun tëschend der Uni.lu an dem ...

Weider liesen

Firwat gesäit de Landwirtschaftsminister keng direkt Bäihëllefen fir pedagogesch Bauerebetriber vir? Wéini an ënnert wéi engen Konditiounen kënnen d’pedagogesch Bauerebetriber erëm mat hiren Aktivitéiten ufänken?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro zu Bäihëllefen fir pedagogesch Bauerebetriber un den Här Landwirtschaftsminister weider ze leeden. Fir d’Rentabilitéit vun den Bauerebetriber och an Zukunft sécherzestellen ass et wichteg dass si hir Aktivitéiten diversifizéieren. Dofir versichen ëmmer méi Baueren sech en zweet Standbeen niewent ...

Weider liesen

Verschidde Froen betreffend de Vëloswee vun Stadbriedemes op d’Hëttermillen

Monsieur le Président, Je voudrais poser la question parlementaire suivante, conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre, à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics : L’utilisation et l’aménagement de la piste ou voie cyclable sur la Route du Vin N10 entre le lieu-dit « Hëttermillen » et Bech-Kleinmacher suscite régulièrement et depuis longtemps de nombreux commentaires et questions. ...

Weider liesen

Kann d’Regierung eis Detailer zu der Nominatioun vun der neier Direktesch vun der “Bibliothèque nationale du Luxembourg” ginn ?

Monsieur le Président, Nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Madame le Ministre de la Culture au sujet de la nomination de la nouvelle directrice à la tête de la Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL). En octobre 2019, le gouvernement décide de lancer la procédure de recrutement d’un ...

Weider liesen

Wat gedenkt d’Regierung ze ënnerhuelen fir dem Mangel un Saisonsaarbechter entgéint ze kommen?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung  weider ze leeden. Och, an esouguer grad, an der aktueller „Corona“-Kris ass et wichteg, datt d’Awunner mat gudden an héichwäertege Produkter aus der regionaler Landwirtschaft a -Produktioun versuergt ginn. Fir datt dës ...

Weider liesen

Allocation Familiale elo och fir d’Kanner vum Conjoint vun engem Frontalier. Wéi ass d’Positioun vun der Regierung dozou?

Monsieur,   J’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaitons poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Famille et à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale. La Cour de Justice de l‘Union européenne (JUE) considère désormais que l‘allocation familiale liée à l‘exercice d‘une activité salariée dans un Etat membre par ...

Weider liesen

Situatioun vun de Flüchtlingen op der kroatesch-bosnescher Grenz : Wéi ass d’Positioun vu Lëtzebuerg ?

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterons poser une série de questions à Monsieur le Ministre de l’Immigration et de l’Asile au sujet de la situation des réfugiés en Bosnie-Herzégovine. La « route des Balkans » est théoriquement fermée depuis mars 2016. Pourtant, des milliers de réfugiés ...

Weider liesen