Kann d’Regierung eis informéieren, ob d’Danzschoulen mussen zou hunn oder ob dës ënnert deenen am Gesetz virgesinnen Oplagen dierfen Presenzkueren organiséieren ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsministesch wéi och un den Här Sportsminister weider ze leeden.

Danzschoulen organiséieren momentan Danzkueren per Videokonferenz. D’Kapitel 2, Artikel 4bis. vum Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 gesäit folgend Oplagen fir d’Sportsaktivitéiten fir :

« Un maximum de dix personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité sportive ou de culture physique à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d’au moins deux mètres entre les différents acteurs sportifs.

Les installations sportives doivent disposer d’une superficie minimale de quinze mètres carrés pour les activités sportives exercées individuellement, d’au moins cinquante mètres carrés pour les activités exercées par deux personnes au maximum et d’au moins trente mètres carrés par personne pour les activités exercées par trois à dix personnes au maximum. »

An deem Kontext hat den Här Sportsminister am Februar 2021 an engem Communiqué informéiert datt d’Danzen oder all anere Sport Dobannen ausgeübt kann ginn, een eben just déi am Gesetz verankert Mesuren misst respektéieren. Et géif een awer recommandéieren keen Sport Dobannen ze maachen mee dësen no baussen ze verlageren, an dëst vir en ligne ze sinn mat de Mesuren déi an der Educatioun an an der Santé virgesi sinn.

Ausserdeem hätt de Conservatoire dierfen Danzkueren organiséieren, mat der Begrënnung datt dëst ënner „éducation physique“ géing falen, wärend d’Kueren an den Danzschoulen ënnert „culture physique“ géinge falen, obschonn dës Kueren an der Realitéit d’selwecht géingen oflafen.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Kann d’Regierung mech informéieren, ob d’Danzschoulen mussen zou hunn oder ob dës ënnert deenen am Gesetz virgesinnen Oplagen dierfen Presenzkueren organiséieren ?
 • Gëllen d’Recommandatiounen vum Här Sportsminister, datt all Sportskueren dobaussen sollen oflafen, nach ëmmer ?
 • Ass dat momentan och nach ëmmer esou datt en Ënnerscheed tëschent den Danzkueren am Conservatoire an deenen a de privaten Danzschoulen gemaach gëtt ?
 • Wa jo, aus wéi engem Grond, wëssend datt déi privat Danzschoulen finanziell extrem leiden an datt se duerchaus capabel sinn d’Kueren ënnert deene selwechte Konditiounen ofzehalen, mam Respekt vu sämtleche Hygiensmesuren ?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

 

Françoise Hetto-Gaasch

Deputéiert

 

Kënnen d’Ministeren eis soen, wéi vill Persounen, déi déi lescht Joren aus dem Prisong vu Schraasseg entlooss goufen, eng Iwwernuechtungsoffer gemaach kritt hunn?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un d’Madamm Justizministesch, d’Madamm Familljeministesch an den Här Immigratiounsminister weiderzeleeden.

Den 23. Mäerz 2021 goung an engem RTL Reportage rieds vu Persounen, déi zanter Juni 2020 aus dem Prisong entlooss goufen, ouni dass si ee feste Wunnsëtz haten. Et heescht an deem Reportage weider, dass vun deenen 30 Persounen, sech der 11, illegal hei am Land opgehalen hunn an déi aner hätten d’Iwwernuechtungsofferen vum Service central d’assistance sociale respektiv dem Service psycho-éducatif vun der Prisongsverwaltung net acceptéiert.

D’Madamm Justizministesch huet erkläert, dass geplangt wier, de Schraasseger Ex-Detenuen d’Méiglechkeet ze ginn iwwergangsweis op Giwenech ze goen. Och géif um Projet vun de sougenannten Transitiounswunnengen geschafft ginn. An enger rezenter Äntwert op d’parlamentaresch Fro n°3698 hunn d’Madamm Ministeren nach geäntwert, dass, entgéint dem Koalitiounsaccord vun 2018, 2019 decidéiert gi wier zu Lëtzebuerg keng Transitiounshaiser ze schafen.

Mir wéilten duerfir folgend Froen u virgenannt Ministere stellen :

 • Kënnen d’Ministeren eis soen, wéi vill Persounen, déi déi lescht Joren aus dem Prisong vu Schraasseg entlooss goufen, eng Iwwernuechtungsoffer gemaach kritt hunn?

 

 • Wéi vill Persounen hunn dës Offeren refuséiert?
 • Wat waren d’Grënn vun deenen Ofsoen (den Detenu hat schonn eng Méiglechkeet fir ze logéieren, etc.) ?
 • Wier et méiglech dës Informatiounen opgelëscht op déi lescht 5 Joren ze kréien?

 

 • Kënnen eis d’Ministeren erklären, ob dann elo Transitiounshaiser geplangt sinn oder net, wëssend dass ni gefuerdert gouf, dass sou Strukturen nëmmen Ex-Detenuen solle reservéiert bleiwen?

 

 • Wéi gëtt am allgemengen de Suivi vun den Ex-Detenue gemaach? Wie mécht dee Suivi? Wéi leeft dee Suivi of?

 

 • Kënnen d’Ministeren bestätegen, dass et an de leschte Joren just zu där enger, am Reportage beschriwwener, onvirbereeter Entloossung aus dem Prisong vu Schraasseg komm ass? Wéi konnt et dozou kommen?

 

 • Wat déi 11 Persounen, déi illegal am Land waren, ubelaangt, kënnen d’Ministeren eis soen, ob et sech hei exklusiv ëm Persounen aus Drëttlänner handelt?

 

 • Kënnene d’Ministeren eis erklären, wéi d’Prise en charge vun dëse Persounen konkret no hirer Entloossung ofleeft?

 

 • Ginn dës Persounen, no hirer Entloossung, direkt am Centre de rétention ënnerbruecht, wou jo och en psychosozialen Encadrement séchergestallt ass, fir duerno ausgewisen / ausgeflunn ze ginn ?
  • Wann net, wéi gëtt hir Ausweisung konkret duerchgezunn?
  • Ginn et do Prozeduren? Wa jo, kënnen d’Ministeren, déi am Detail beschreiwen?

 

 • Wann net, ginn déi Leit an deem Fall sech selwer iwwerlooss?
  • Sollt dat de Fall sinn, sinn d’Ministeren net der Meenung, dass de néidege Kader feelt fir ze verhënneren, dass se an de kriminelle Milieu nees erofrutschen? Hunn d’Ministeren dozou statistescht Material?
  • Sinn d’Ministeren der Meenung, dass Ännerungen un de gesetzleche / prozedurale Bestëmmungen néideg sinn?

Här President, mir bieden Iech, eisen déifste Respekt unzehuelen.

Françoise Hetto-Gaasch
Deputéiert
Paul Galles
Deputéierten

Wéi vill Prozent vum Äerdgasbedarf vun ArcelorMittal soll zu Rodange duerch de Biogas an enger éischter Phas ersat ginn? Wat fir eng Zort vu Biomass soll an der Biogasanlag verbrannt ginn? Soll och Mais benotzt ginn?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro zu enger Biogasanlag am Walzwierk vun ArcelorMittal zu Rodange un den Här Energieminister weider ze leeden.

Wéi ee rezent aus de Medie konnt liesen, huet ArcelorMittal mat Vow eng Ofsichtserklärung ënnerschriwwe fir eng Biogasanlag am Walzwierk zu Rodange ze installéieren, déi dann am industrielle Moossstab Äerdgas soll ersetzen. Dëst soll een éischte Schrëtt hin zu der Produktioun vu „gréngem“ Stol duerstellen. Fir d’Biogasanlag ze bedreiwen, gëtt dat sougenannte Biomass-Pyrolyse Verfare benotzt, wou un sech all Zort vun Holzproduit, mee awer och Feldfriichten oder Iwwerreschter dovunner zum Asaz kënne kommen. Bei dësem Prozess gëtt engersäits Biogas produzéiert, anerersäits bleift awer och Kuel als Nieweprodukt iwwreg.

An deem Kontext wéilte mir folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Wéi vill Prozent vum Äerdgasbedarf vun ArcelorMittal soll zu Rodange duerch de Biogas an enger éischter Phas ersat ginn? Wéi gesäit den Zäitplang an di successiv Steigerung vun der Biogasproduktioun fir d’Walzwierk aus?
 2. Wat fir eng Zort vu Biomass (z.B. Holz, Mais, Stréi) soll an der Biogasanlag verbrannt ginn? Soll och Mais benotzt ginn? Schléisst d’Pyrolyse aus, dass Gülle oder aner Iessensreschter, wéi z.B. Offäll aus Kantinnen oder Restaurante, benotzt ginn?
 3. Wou sollen di néideg Quantitéite vun dëser Biomass hierkommen?
 4. Ginn et och Pläng fir d’Kuel weider ze benotzen an doduerch den Asaz vu Kuel fossillen Ursprongs ze ersetzen?

Här President, mir bieden Iech onsen déifste Respekt unzehuelen.

 

Martine Hansen                                                                      Octavie Modert

Deputéierten                                                                           Deputéierten

Huet de System ECOBOX sech gutt zu Lëtzebuerg etabléiert ? Wéi ass den Impakt a wéi vill sou Boxe sinn am Ëmlaf ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro zur ECOBOX  un d’Madamm Ëmweltministesch weider ze leeden.

D’ECOBOX gouf vum Ëmweltministère an d’Liewe geruff fir den Einwegplastik ze reduzéieren an de Restauranten, wéi och de Verbraucher, eng nohalteg Léisung ze offréiere fir hir Muehlzëschten ze transportéieren. Géint eng Pfandgebühr vu 5€ kritt een säin Iessen an der ECOBOX geliwwert. D’ECOBOX kann nom Benotzen da rëm an de Betriber di mat maachen zréck bruecht gi bzw. géint eng aner agetosch ginn. All ECOBOX gëtt vun dëse Betriber professionell gebotzt a bei engem Defekt kritt een eng nei ECOBOX. Onsen Informatiounen no ass de Projet ronderëm d’ECOBOX awer kee wierkleche Succès.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Gouf de Projet ECOBOX ëffentlech ausgeschriwwen? Wann nee, firwat net? An un wien ass de Projet gaangen?
 • Wat ass den Impakt vum Projet ECOBOX? Wéi vill sou Boxe sinn am Ëmlaf? Wéi vill Boxen hunn missten no engem Defekt ausgetosch ginn? Wéi oft ass d’ECOBOX bei engem Akaf zum Asaz komm, bzw. wéi vill Einwegplastik konnt duerch d’ECOBOX agespuert ginn? Wéi vill Betriber maache bei dësem Projet mat?
 • Stëmmt et, dass d’Betriber deelweis eng extra Spullmaschinn mussen uschafen, an dëst op eege Käschten, fir d’professionell Botze vun der ECOBOX ze garantéieren? Wann jo, wat sinn d’Grënn hei fir? Gëtt et keng aner Optioun?
 • Géif d’Ministesch soen, dass de System ECOBOX sech gutt zu Lëtzebuerg etabléiert huet oder op een eppes un dem Modell misst änneren? Gouf oder gëtt de Projet ECOBOX evaluéiert?
 • Onsen Informatiounen no sollen an Zukunft och nohalteg Iessgeschier, wéi Forschetten a Läffelen, mat sou engem Pfandsystem promovéiert ginn. Stëmmen dës Informatiounen? Wann jo, gouf och en anere System a betruecht gezunn dee villäicht besser wéi de bestoende System funktionéiere géif? Wann jo, wäert dësen neie Projet ausgeschriwwe ginn?

 

Här President mir bieden Iech onsen déifste Respekt unzehuelen.

 

 

Paul Galles                               Léon Gloden                            Jean-Paul Schaaf

Deputéierten                           Deputéierten                           Deputéierten

Ist es hier in Luxemburg bekannt dass ausländische Supermarktketten, sich offenbar nicht darum bemühen, die Lieferketten so kurz wie möglich zu halten?

Herr Präsident,

 

gemäß Artikel 83 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer bitten wir Sie, nachfolgende parlamentarische Anfrage an den Herrn Wirtschaftsminister weiterzuleiten.

 

Regionale Produkte erfreuen sich seit Beginn der Corona-Krise zunehmender Beliebtheit bei den Verbrauchern: Konsumenten legen Wert auf kurze Lieferketten und versuchen so ganz bewusst, die heimischen Produzenten zu unterstützen. Das haben zahlreiche Presseartikel in den vergangenen Monaten thematisiert.

 

Meinen Informationen zufolge gibt es allerdings einige ausländische Supermarktketten, die sich offenbar nicht darum bemühen, die Lieferketten so kurz wie möglich zu halten. So müssen manche Luxemburger Produzenten, deren Ware in den Supermärkten hierzulande verkauft wird, ihre Produkte an die Muttergesellschaft im Ausland liefern – bevor jene Produkte wieder zurück nach Luxemburg transportiert und hier verkauft werden.

 

Vor diesem Hintergrund möchte ich folgende Fragen an den Herrn Wirtschaftsminister stellen:

 • Hat der Herr Minister Kenntnis von solchen Geschäftspraktiken?
 • Ist der Herr Minister nicht der Meinung, dass kurze Lieferketten und die Förderung regionaler Produkte angesichts der aktuellen Situation besonders wichtig sind?
 • Immer wieder wird regionales Einkaufen gefördert – wie gedenkt der Herr Minister also gegen solche Geschäftspraktiken, die im klaren Widerspruch dazu stehen, vorzugehen?

Mit vorzüglicher Hochachtung

 

Françoise Hetto-Gaasch

Abgeordnete

Gëtt op de Luxair-Flich kee Lëtzebuerger Crémant méi zerwéiert?

Här President,

Esou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un déi Häre Ministere fir Mobilitéit a Wäibau weiderzeleeden.

Eisen Informatioun no kréien d’Passagéier op de Flich vun der Luxair amplaz vu Lëtzebuerger Crémant neierdéngs e „Quality White Sparkling Wine“ aus franséischer Produktioun mam Numm „Cuvée Spéciale Luxair“ zerwéiert.

An deem Kontext erlabe mir eis, folgend Froen un déi Häre Ministere fir Mobilitéit a Wäibau ze stellen:

 • Kënnen déi Häre Ministere confirméieren, dass op de Luxair-Flich kee Lëtzebuerger Crémant méi zerwéiert gëtt?
 • Wa jo, wat sinn d’Grënn vun dëser Decisioun zu Ongonschte vum Lëtzebuerger Wäibau?
 • No wéi enge Critèren ass deen neie Produit erausgesicht ginn?
 • A wéi engem Mooss sollen nach aner Lëtzebuerger Produiten, déi op Luxair-Flich zerwéiert ginn, duerch auslännescher ersat ginn?
 • Wëssend, dass d’Luxair e wichtege Vecteur bei der Promotioun vu Lëtzebuerger Produiten ass, wéi eng Alternativen huet d’Regierung virgesinn, fir de Verloscht opzefänken?

Här President, mir bieden Iech, eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Octavie Modert                      Françoise Hetto-Gaasch                     Léon Gloden

Deputéiert                              Deputéiert                                          Deputéierten

Wie reagéiert d’Ministesch op de Virworf, dass d’Offallgesetz vun 2005 op d’Firma Oeko-Service zougeschnidde gouf, souwéi zu den eventuelle Wettbewerbsverzerrungen? Gouf an dësem Kontext d’Ausschreiwungsgesetz respektéiert?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro zu der SuperDrecksKëscht  un d’Madamm Ëmweltministesch weider ze leeden.

Wie aus engem Artikel vum Repoter.lu vum 15.02.2021 ervirgeet, gëtt et am System vun der Superdreckskëscht puer Ongereimtheeten. Sou gëtt zum Beispill gesot, dass d’Firma en Monopol an der Offallentsuergung vu geféierleche Substanzen hätt, dee vun der Ëmweltverwaltung gedroen an domadder vun ons Steierzueler bezuelt gëtt. Sou soll de Personnage hannert der Firma Oeko-Service Luxemburg S.A., den Hans-Peter Walter, deen och hannert der Initiativ SuperDrecksKëscht steet, weider Firmen an der Offallwirtschaft besëtzen, wat zu engem Interessekonflikt géif féieren. Am Artikel gëtt weider op puer Problemer higedeit, zum Beispill op den Artikel 2.2 vum Offallgesetz vun 2005, deen op d’SuperDrecksKëscht zougeschnidde wär an wouduerch et zu Wettbewerbsverzerrungen kéint, bzw. géif kommen. Sou beseet den Artikel, dass Firmen di och den Offalltransport ubidden, vun der Ausschreiwung ausgeschloss sinn. Duerch dat neit Offallgesetz, wat grad an der Kommissioun diskutéiert gëtt, kéint sech d’Positioun um Marché vun der SuperDrecksKëscht, souwéi anere Bedeelegunge vun Oeko-Service, laut dem Auteur wieder stäerken, vue dass d’Gesetz virgesäit, dass all Haus mat mindestens 4 Wunnengen iwwert eng Sammelplaz fir Offall verfüge muss. Och gi weider Kritiken zu der Kontrollinstanz, de Geschäftszuele vun Oeko-Service, zu de Rechter um Wuert „Superdreckskëscht“ an dem dozougehéirege Franchise-Modell, souwéi enger Personaldecisioun gemaach.

 

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Kann d’Madamm Ëmweltministesch konfirméieren, dass et e Kontrakt tëschent hirer Verwaltung an der Firma Oeko-Service gëtt, dee virgesäit iwwer 11 Joer ongeféier 97 Milliounen Euro fir hir Servicer un d’Firma ze iwwerweisen?
 • Gedenkt d’Madamm Ëmweltministesch eventuelle vertragleche Verletzungen an Interessenkonflikter nozegoen, di duerch d’Firmegeflecht ronderëm den Hans-Peter Walter, di zu Wettbewerbsverzerrunge an engem, de facto, Monopol géife féieren.
 • Wie reagéiert d’Ministesch op de Virworf, dass d’Offallgesetz vun 2005 op d’Firma Oeko-Service zougeschnidde gouf, souwéi zu den eventuelle Wettbewerbsverzerrungen? Gouf an dësem Kontext d’Ausschreiwungsgesetz respektéiert?
 • Wéi wäert sech d’Positioun vun der Superdreckskëscht duerch den neie Projet de loi zum Offall veränneren?
 • Gedenkt d’Ministesch de Comité de pilotage als Kontrollinstanz ze iwwerdenken, fir dass dësen eng wierklech Kontroll ausüben ka?
 • Wie eng aner Méiglechkeete goufen a Betruecht gezu fir op de Modell vun der Superdreckskëscht am Ausland opmierksam ze maachen, anstatt iwwert en Franchise-System vu wellechem erëm d’Firma Oeko—Service profitéiert?
 • Gouf di nei Plaz an der SuperDrecksKëscht-Akademie ausgeschriwwen? Wann jo wat waren d’Kritären an wéi vill Bewerber gouf et fir di Plaz an leedender Funktioun vun deser Akademie?
 • Gouf di nei Plaz a leedender Funktioun an der SuperDrecksKëscht-Akademie ausgeschriwwen? Wann jo, wat en d’Krittären a wéi vill Bewerbunge gouf et fir di Plaz an dëser Akademie?

Här President mir bieden Iech onsen déifste Respekt unzehuelen.

 

 

 

Paul Galles                                                                   Léon Gloden

Deputéierten                                                               Deputéierten

WAT SINN D’URSAACHEN, DASS D’ABROCHVERSICH ZU LËTZEBUERG ËM DAT DUEBELT EROPGAANGE SINN?

Här President,

Esou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro zu den Abréch un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet weiderzeleeden.

Am Communiqué vun der Police zur „Campagne anti-cambriolage 2020/2021 » steet ze liesen, dass d’Abréch a bewunnten Haiser vun Oktober 2020 bis Januar 2021 par Rapport zur Vergläichsperiod 2019/2020 ëm 200 Fäll erofgaange sinn, vun iwwer 600 op ronn 400.  Parallel dozou sinn d’Abrochversich awer vun 240 op 450 eropgaangen.

Wann ee sech d’Statistik vun Abréch an Abrochversich zesummen ukuckt, ass d’Situatioun quasi onverännert. Mam Ënnerscheed, dass déi 200 Fäll, an deenen d’Brigangen net an d’Haus erakomm sinn, elo bei den Tentative stinn. Opgrond vun der Tatsaach, dass d’Leit duerch d‘Covid-19-Mesuren generell méi doheem sinn, ass den Abrochbilan vun der Police awer net gutt.

An an der Hallschent vun de Fäll – Abréch an Abrochversich – gouf probéiert, duerch d’Garage oder duerch de Keller an d’Haus eranzekommen, eng Virgoensweis, déi virun allem um Territoire vun der Stad Lëtzebuerg zimmlech heefeg ass, wéi d’Police weider schreift.

Am Kontext vun dësem Bilan erlaben ech mir, folgend Froen un den Här Minister ze stellen:

 • Wat sinn d’Ursaachen, dass d’Abrochversich ëm dat Duebelt eropgaange sinn?
 • A wéi enger Frequenz par Rapport zur selwechter Period 2019/2020 si vun der Police tëscht Oktober 2020 a Januar 2021 Patrulle gefuer ginn ?
 • Wéi hu sech déi zousätzlech Aufgabe vun der Police am Kader vum „Couvre-feu“ op déi regulär „Anti-cambriolage“-Patrullen ausgewierkt?
 • Wéi eng Mesure si geplangt, fir dass d’Zuel vun den Abréch an Abrochversich net nach weider eropgeet?
 • Wa gewosst ass, dass a 50 Prozent vun de Fäll duerch Garage oder Keller agebrach gëtt, wéi wierkt sech dat op d’Statistik vun de geklauten Autoen aus?
 • A wéi vill Fäll dovun kann ee vun engem Home-Jacking schwätzen?
 • Wann déi Abrochmethod duerch Garage a Keller an der Stad Lëtzebuerg besonnesch populär ass, wéi eng Quartieren si besonnesch betraff a wat ass d’Strategie vun der Police, fir géint dee Phenomen virzegoen?
 • Wéi deelen sech d’Abréch an d’Abrochversich geografesch op? Wéi ass d’Relatioun tëscht der Stad Lëtzebuerg an dem Rescht vum Land?
 • D’Policegewerkschaft SNPGL nennt de pluriannuelle Rekrutéierungsplang vun der Regierung „illusoresch“. Et wier net realistesch ze mengen, datt schon nächst Joer 200 zousätzlech Poliziste kéinten op den Terrain geschéckt ginn.  Wéi steet de Minister zu där Ausso a wéi gedenkt hien, d’Sécherheetsgefill vun de Leit ze stäerken?

Här President, ech bieden Iech, mäin déifste Respekt unzehuelen.

Léon Gloden

Deputéierten

Firwat ass d’Formatioun “Ee Schrëtt géint Gewalt” net obligatoresch fir Leit déi wéinst Gewalt am Stot condamnéiert sinn ?

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Madame la Ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes.

 

L’association sans but lucratif Inter-Actions et le ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes ont récemment signé une convention pour développer une formation de lutte contre la violence domestique dénommée “Ee Schrëtt géint Gewalt”. La formation s’adresse principalement aux auteurs de violence domestique au Luxembourg.

Pendant la formation de 80 heures, les participants seront outillés pour apprendre à maîtriser et à surmonter leurs comportements violents et pour se rendre compte de leur responsabilité et de la conséquence de leurs actes.

 

Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes :

 • En quoi cette formation diffère-t-elle du programme du Riicht Eraus, qui s’adresse également aux auteurs de violence domestique ?
 • Selon nos informations, la formation offerte n’est pas contraignante pour les auteurs de violence domestique. La participation se fait sur une base volontaire. Madame la Ministre peut-elle nous confirmer cette information ?
 • Dans l’affirmative, quelles en sont les raisons ?
 • La Ministre ne juge-t-elle pas que la formation devrait être obligatoire pour des auteurs condamnés de violence domestique, du moins pour les récidivistes ?
 • Madame la Ministre ne juge-t-elle pas que le terme « invité » à l’adresse des auteurs est une farce par rapport à la gravité des faits ?

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

 

Francoise Hetto

Députée

Ass d’Regierung net der Meenung, dass et eng iwwergeuerdent Strategie gi muss, fir eng eventuell Benodeelegung vu Wëssenschaftlerinnen an der Hierarchie vun der Uni Lëtzebuerg ze ënnerbannen, a wéi wëll d’Regierung an dëser Hisiicht virgoen ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Héichschoul a Fuerschung an un d’Madame Ministesch fir Chancëgläichheet weiderzeleeden.

Eisen Informatiounen no sinn d’Resultater vum « Gender Equality Audit », deen op der Uni Lëtzebuerg duerchgefouert gouf, net am Aklang mat de Prinzippie vun der Chancëgläichheet. Bal 90 Prozent vun de Wëssenschaftlerinne soen, si hätte par Rapport zu hire männleche Wëssenschaftlerkolleegen net déi selwecht Chancen op eng leedend Positioun.

An deem Kontext erlabe mir eis, folgend Froen un d’Regierung ze stellen :

 • Kann d’Regierung dës Resultater vum « Gender Equality Audit » confirméieren ?
 • Firwat kommunikéiert d’Universitéit vu Lëtzebuerg, oder d’Regierung, net iwwer dësen Audit ?
 • Wéi erkläert et sech, dass bäi sou enger « jonker » Universitéit, déi sech ëmmer gären « innovativ » gëtt – an dat ass richteg esou -, d’Frae laut dem Audit par Rapport zu hire männleche Kolleege benodeelegt sinn, wat hir Carrièresaussiichten ugeet ?
 • Ass d’Regierung net der Meenung, dass et eng iwwergeuerdent Strategie gi muss, fir eng eventuell Benodeelegung vu Wëssenschaftlerinnen an der Hierarchie vun der Uni Lëtzebuerg ze ënnerbannen, a wéi wëll d’Regierung an dëser Hisiicht virgoen ?

Här President, mir bieden Iech, eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Martine Hansen                                              Octavie Modert

Deputéiert                                                      Deputéiert