Non classé

Wie reagéiert d’Ministesch op de Virworf, dass d’Offallgesetz vun 2005 op d’Firma Oeko-Service zougeschnidde gouf, souwéi zu den eventuelle Wettbewerbsverzerrungen? Gouf an dësem Kontext d’Ausschreiwungsgesetz respektéiert?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro zu der SuperDrecksKëscht  un d’Madamm Ëmweltministesch weider ze leeden. Wie aus engem Artikel vum Repoter.lu vum 15.02.2021 ervirgeet, gëtt et am System vun der Superdreckskëscht puer Ongereimtheeten. Sou gëtt zum Beispill gesot, dass d’Firma en Monopol an der Offallentsuergung vu geféierleche ...

Weider liesen