Octavie Modert

Wéi funktionéiert de gratis ëffentlechen Transport fir Frontalieren ? Gëlt deen och an der Grenzregioun a wéi kënnen d’Verbindunge verbessert ginn ?

Herr Präsident,   Gemäß Artikel 80 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitten wir Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage bezüglich des grenzüberschreitenden öffentlichen Transports an den Herrn Minister für Mobilität und öffentliche Bauten weiterzuleiten. Jeden Tag pendeln rund 50.000 Grenzgänger aus Deutschland nach Luxemburg zu ihrem Arbeitsplatz. Während der rezenten deutsch-luxemburger ...

Weider liesen

E Gesamtkonzept fir den ëffentlechen Transport

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro iwwer den ëffentlechen Transport un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden. Leider muss ee feststellen datt et am ländleche Raum nach ëmmer un enger adequater Offer am ëffentlechen Transport feelt. Dagsiwwer sinn d’Verbindungen, leider meeschtens awer just a ...

Weider liesen

An der geschriwwener Presse war en Artikel iwwer d’Hotellerie zu Lëtzebuerg an d’Tatsaach datt eng sëllechen Hoteller, notamment am Raum Mëllerdall-Iechternach hir Diere mussen zou maachen, well de Generatiounswiessel ganz schwiereg ass a kaum een do ass deen de Betrib nach wëll weiderféieren.

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir den Tourismus an de Mëttelstand weider ze leeden. An der geschriwwener Presse vun haut war en Artikel iwwer d’Hotellerie zu Lëtzebuerg an d’Tatsaach datt eng sëllechen Hoteller, notamment am Raum Mëllerdall-Iechternach hir Diere mussen zou maachen, well de ...

Weider liesen

Incident en prison et amélioration de la sécurité des gardiens de prison et des forces de l’ordre

Monsieur le Président,   Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des députés, nous souhaiterions poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et à Monsieur le Ministre de la Justice au sujet des pistolets à impulsions électriques. Un prisonnier extrêmement agressif en détention provisoire au centre ...

Weider liesen

Zousätzlech Hëllefen fir d’Wënzer no de schlëmmsten Fraschtschied an de leschten 30 Joer ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës dringend parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung weider ze leeden. De Frascht an der Nuecht op de leschte 5. Mee huet mat sech bruecht datt  op der Musel bis zu 40 Prozent vun de Riewe beschiedegt sinn. A verschiddene Lage sinn esouguer 100%  vun de Riewen ...

Weider liesen

Maßnahmen zur Verringung von Krankenhauskeim-Erkrankungen (MSRA-Strategie) in Luxemburg

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP 671 Herr Präsident,   Gemäß Artikel 83 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitten wir Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage an den Gesundheitsminister sowie den Minister für soziale Sicherheit weiterzuleiten. Jährlich sterben in der EU mehr als 33.000 Menschen an Infektionen mit antibiotikaresistenten Keimen (Methicillin ...

Weider liesen

Eng Q.P. vun den CSV Ost Deputéiert iwwert de Plastiksofall

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link:  QP 470 Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung wieder ze leeden. D’Regierung huet an hirem Programm ugekënnegt de sougenannte „Plastikmüll“ wëllen ze reduzéieren. Konkret steet Folgendes am ...

Weider liesen

Wéini geet la «La Roseraie » zu Mondorf ërem op

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP 448 Monsieur le Président, Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je voudrais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures et à Monsieur le Ministre du Tourisme concernant la Cafétéria « La Roseraie » au parc thermal à Mondorf-les-Bains. Début 2017, ...

Weider liesen

Op der Schanz/Altréier mussen d’Lycéesschüler, grad esou wéi aner Benotzer vum ëffentlechen Transport, iwwer déi dräispureg E29 goen, mussen hei net am Senn vun der Foussgängersécherheet déi noutwendeg Moossname musse geholl ginn?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 218 Här Prësident,   Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden. Op der Schanz/Altréier mussen d’Lycéesschüler, grad esou wéi aner Benotzer vum ëffentlechen Transport, iwwer déi dräispureg E29 goen, fir ...

Weider liesen

Quelles sont les différentes manifestations induites par le Gouvernement pour rappeler l’importance historique de ces premières semaines de l’année 1919 qui culminaient dans l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte, pour qu’un débat historique puisse rafraîchir la mémoire collective et mettre en exergue l’importance de cette période pour le Grand-Duché?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 212 Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser une question parlementaire à Monsieur le Premier Ministre au sujet de la culture historique au Luxembourg. Il y a 100 ans, le 15 janvier 1919, après une semaine plus que ...

Weider liesen