Octavie Modert

Incident en prison et amélioration de la sécurité des gardiens de prison et des forces de l’ordre

Monsieur le Président,   Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des députés, nous souhaiterions poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et à Monsieur le Ministre de la Justice au sujet des pistolets à impulsions électriques. Un prisonnier extrêmement agressif en détention provisoire au centre ...

Weider liesen

Zousätzlech Hëllefen fir d’Wënzer no de schlëmmsten Fraschtschied an de leschten 30 Joer ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës dringend parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung weider ze leeden. De Frascht an der Nuecht op de leschte 5. Mee huet mat sech bruecht datt  op der Musel bis zu 40 Prozent vun de Riewe beschiedegt sinn. A verschiddene Lage sinn esouguer 100%  vun de Riewen ...

Weider liesen

Maßnahmen zur Verringung von Krankenhauskeim-Erkrankungen (MSRA-Strategie) in Luxemburg

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP 671 Herr Präsident,   Gemäß Artikel 83 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitten wir Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage an den Gesundheitsminister sowie den Minister für soziale Sicherheit weiterzuleiten. Jährlich sterben in der EU mehr als 33.000 Menschen an Infektionen mit antibiotikaresistenten Keimen (Methicillin ...

Weider liesen

Eng Q.P. vun den CSV Ost Deputéiert iwwert de Plastiksofall

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link:  QP 470 Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung wieder ze leeden. D’Regierung huet an hirem Programm ugekënnegt de sougenannte „Plastikmüll“ wëllen ze reduzéieren. Konkret steet Folgendes am ...

Weider liesen

Wéini geet la «La Roseraie » zu Mondorf ërem op

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP 448 Monsieur le Président, Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je voudrais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures et à Monsieur le Ministre du Tourisme concernant la Cafétéria « La Roseraie » au parc thermal à Mondorf-les-Bains. Début 2017, ...

Weider liesen

Op der Schanz/Altréier mussen d’Lycéesschüler, grad esou wéi aner Benotzer vum ëffentlechen Transport, iwwer déi dräispureg E29 goen, mussen hei net am Senn vun der Foussgängersécherheet déi noutwendeg Moossname musse geholl ginn?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 218 Här Prësident,   Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden. Op der Schanz/Altréier mussen d’Lycéesschüler, grad esou wéi aner Benotzer vum ëffentlechen Transport, iwwer déi dräispureg E29 goen, fir ...

Weider liesen

Quelles sont les différentes manifestations induites par le Gouvernement pour rappeler l’importance historique de ces premières semaines de l’année 1919 qui culminaient dans l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte, pour qu’un débat historique puisse rafraîchir la mémoire collective et mettre en exergue l’importance de cette période pour le Grand-Duché?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 212 Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser une question parlementaire à Monsieur le Premier Ministre au sujet de la culture historique au Luxembourg. Il y a 100 ans, le 15 janvier 1919, après une semaine plus que ...

Weider liesen

QP. vun eisen Ost-Deputéiert: Wartezeiten für Knochendichtemessungen (Osteodensitometrie)

Hei fann der d’Äntwert vum Minister op dës Fro: QP 178 Herr Präsident,   Gemäß Artikel 83 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitten wir Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage an den Gesundheitsminister sowie den Minister für soziale Sicherheit weiterzuleiten. Die Bezeichnung Knochendichtemessung, auch Osteodensitometrie genannt, bezieht sich auf verschiedene medizinisch-technische Verfahren ...

Weider liesen

QP. vum Octavie Modert: Firwat gouf d’groussherzoglecht Reglement iwwert d’Organisatioun vun der Formatioun fir Stagiaire beim Staat esou spéit publizéiert

D’Äntwert op dës Fro fann der, wann der op dëse Link klickt: QP 155 Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de poser une question parlementaire, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique au sujet de la publication du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 « portant organisation de la formation pendant le stage pour les ...

Weider liesen

Des citoyens luxembourgeois se trouvent-ils actuellement bloqués en Thaïlande dans la zone menacée par la tempête Pabuk ?

Monsieur le Président,   Conformément à l’article 84 du Règlement de la Chambre des Députés, je voudrais adresser une question urgente à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes au sujet de l’approche de la tempête « Pabuk » sur les îles du golfe de Thaïlande. La presse internationale vient de faire le point sur la situation dramatique qui se déroule actuellement sur les îles du golfe de ...

Weider liesen