Octavie Modert

Postbüro Réimech: Wéi positionéiert sech den Här Wirtschaftsminister Fayot zu der Äntwert vu sengem Virgänger Schneider, déi der Gemeng Réimech no d’Realitéit net rëmspigelt ?

Här Chamberspresident, Esou ewéi et am Artikel 83 vum Chambersreglement steet, wëll ech eng Zousazfro iwwert d‘Postwiesen un den Här Wirtschaftsminister Franz Fayot stellen. A senger Äntwert op meng parlamentaresch Ufro Nr. 1728 iwwer de Postbüro zu Réimech huet de viregte Wirtschaftsminister Etienne Schneider geschriwwen, d’Ännerungen am Ugebuet vun den Zerwisser wäre mat de lokale Gemengenautoritéiten ...

Weider liesen

Wéi kann den net kontaminéierte Bauschutt zu Lëtzebuerg weider verwäert ginn ?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je voudrais poser une question parlementaire à Madame la Ministre de l’Environnement concernant les décharges pour déchets inertes. Le Luxembourg souffre d’un manque chronique de décharges pour déchets inertes provenant de chantiers de construction, de rénovation ou de ...

Weider liesen

En 2017, le Luxembourg s’est doté d’une nouvelle forme de société, la société à responsabilité limitée simplifiée. Comment la situation des Sàrls a-t-elle evolué dpuis 2017?

Monsieur le Président, Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous aimerions poser une question parlementaire à Madame le Ministre de la Justice concernant la société à responsabilité limitée simplifiée. En 2017, le Luxembourg s’est doté d’une nouvelle forme de société, la société à responsabilité limitée simplifiée. L’idée sous-jacente était celle de permettre un accès plus simple à ...

Weider liesen

Virun e puer Joren huet Lëtzebuerg d’Iddi lancéiert zu enger “Start-Up” Natioun ze avancéieren. Wéini ass eng Entreprise eng “Start-Up”, a wéi huet d’Zuel an de Fonctionnement vun de “Start-Up” zanter 2015 evoluéiert?

Monsieur le Président, Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je voudrais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Economie, à Monsieur le Ministre des Classes Moyennes et à Madame le Ministre de la Justice concernant les start-up. Il y a quelques années le Luxembourg a lancé l’idée de devenir une « start-up nation ». Or, comme le note la Fondation IDEA, il ...

Weider liesen

D’Réimecher Post gëtt den 3. Februar 2020 duerch e sougenannte “Point Post” erswat. Wat bedeit dat genee fir d’Kantonalhaaptstad?

D’Äntwert op des parlamentaresch Fro fann der hei : QP 1728 Här Chamberspresident, Esou ewéi et am Artikel 83 vum Chambersreglement steet, wëll ech eng parlamentaresch Ufro iwwert de Postbüro zu Réimech un den Här Wirtschaftsminister stellen. En offiziell Informatiounsblat vun EPT-Post Lëtzebuerg ass viru kuerzem vum Bréifdréier an d’Haiser ausgedeelt ginn, mat der Ukënnegung, dat d’Réimecher Post vum 3. Februar ...

Weider liesen

29 Stroossen därfe bei Schnéi an Äis net befuer ginn : No wéi enger Kritère sinn déi Stroossen ausgewielt ginn ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden. Den 13. Dezember 2019 gouf e groussherzoglecht Reglement verëffentlecht mat 29 Stroossen, déi bei Schnéi an Äis net dierfe befuer ginn. An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un den Här Minister fir Mobilitéit an ...

Weider liesen

D’Gemenge sinn ee wichtegen Acteur fir d‘Wunnengsproblematik zu Lëtzebuerg ze léisen a vill vun hinne sinn och bereet Verantwortung ze iwwerhuelen. Sou stellen sie zum Beispill den ëffentleche Bauträger, wéi dem Fonds du Logement oder der SNHBM Terrain‘en zur Verfügung fir sozialen an abordabele Wunnengsraum ze schafen.

Här President, Esou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro iwwert de sozialen an abordabelen Wunnengsbau un den Här Wunnechtsbauminister weiderzeleeden. Den Här Wunnechtsbauminister huet a sengen éischten Aussoen ënnerstrach, dat Gemenge ee wichtegen Acteur sinn fir d‘Wunnengsproblematik zu Lëtzebuerg ze léisen a vill vun hinne sinn och bereet ...

Weider liesen

Wéini fänken d’Aarbechten um Quai fir d’Schëffer zu Réimech un a wat ass fir d’Esplanade virgesinn ?

Monsieur le Président, Je voudrais poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés. Les travaux de rénovation et de construction des quais d’accostage à Remich ne commenceront pas en 2019, suivant les informations de Monsieur le Ministre. Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les ...

Weider liesen

Wéi eng Gedenkzeremonien a Manifestatioune gi vun der Regierung fir de 75te Joresdag vum Ufank vun der Ardennenoffensiv organiséiert ?

Här Chamberspresident, esou ewéi et am Artikel 83 vum Chambersreglement steet, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro iwwert de 75. Joresdag vun der Ardennenoffensiv un den Här Staatsminister weider ze leeden. De 16. Dezember 2019 ass de 75. Joresdag vum Ufank vun der Ardennenoffensiv, e lescht grousst Opbeemen vum Nazi-Regim, bis an de Januar 1945 eran, wou den Norden an den Nordosten vum Lëtzebuerger Land ...

Weider liesen

Wéi ass déi aktuell Situatioun, wat d’Aschreiwen am RBE ugeet ?

Monsieur le Président, Conformément à l’article 84 du Règlement de la Chambre des Députés, je voudrais poser une question urgente à Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’Etat et à Monsieur le Ministre de la Justice concernant le registre des bénéficiaires effectifs. D’après l’article 27 de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (RBE), les entités immatriculées auprès du ...

Weider liesen