Léon Gloden

Bis Enn 2025 muss 50% vum Plastiksoffall recycléiert ginn. Wéi eng konkret Mesurë gesäit d’Regierung ze huele fir d’Verhale vun de Konsumenten ze änneren?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro zum Recyclage vu Verpackungs-Offäll aus Plastik un d’Madamm Ëmweltministesch, weider ze leeden. D’europäesch an d’lëtzebuergesch Gesetzgebunge gesi vir, dass bis Enn 2025 50% vum Plastiksoffall muss recycléiert ginn. Fir dës Quoten ze erreeche kënnt ee laut Experten net dolaanscht ...

Weider liesen

Est ce que le système de la localisation mobile avancée (AML) n’est pas encore activé au sein de la Central des Secours d’Urgence (CSU)?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Madame la Ministre de l’Intérieur au sujet de la localisation mobile avancée (AML). Selon un article paru au journal « Paperjam » en septembre 2019, le Code européen des communications obligerait les États ...

Weider liesen

Faillite vun der Firma Biocardel, wat huet den Staat recuperéiert?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Economie. En 2007, le Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur de l’époque avait signé une convention avec la société Biocardel Luxembourg S.A. portant sur le financement et ...

Weider liesen

Firwat schéckt d’Steierverwaltung de Steierbulletin net per ageschriwwene Bréif?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances. Depuis des années déjà, l’Administration des contributions directes (ACD) envoie les bulletins d’imposition par simple pli fermé à la poste, malgré le fait que la loi générale des ...

Weider liesen

Wéi vill Demanden ginn et vir Bai der Police vun enger Karriär C1 an eng méi héich ze wiesselen ? Wéi eng Konditiounen mussen dës Persounen erfëllen ?

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et au Monsieur le Ministre de la Fonction publique au sujet de la carrière de la Police grand-ducale. En ce qui concerne le recrutement auprès de la Police grand-ducale, il existe, selon mes ...

Weider liesen

Ass den Här Finanzminister der Meenung datt d’Kontrolle vun der Douane ouni legal Grondlag duerchgefouert goufen ?

Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances au sujet des contrôles douaniers à la frontière germano-luxembourgeoise.   Hier, la Douanesgewerkschaft est revenue sur les contrôles douaniers effectués par ses agents sur ...

Weider liesen

Fënnt d’Regierung net datt een e volumetresche Kadaster aféiere soll fir d’Verdichtung am stättesche Raum méi einfach ze maachen ?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances ainsi qu’à Monsieur le Ministre du Logement au sujet de la mise en place d’un cadastre volumétrique.   L’introduction d’un cadastre volumétrique permet une densification urbaine ...

Weider liesen

STEMMT ET DASS AN DER AFFÄRE VUN DER UNITÉ SPÉCIALE DE LA POLICE („USP“) VUM JUNI 2015 ENG ONGEWËSSHEET VUN TRANSPARENZ GËTT?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet wieder ze leeden. Op Grond vun engem rezenten Artikel am Luxemburger Wort titeléiert „Wenn die Zeit verrinnt“ gëtt ugekënnegt, dass an der Affäre vun der Unité Spéciale de la Police („USP“) vum Juni 2015 wou et zu etheschen Erniddregungen vun ...

Weider liesen

De Samschdeg de Moien huet d’Police eng Party mat 150-190 Leit am Bambësch “Um Siwebueren” opgeléist. Vill Leit hate sech hei net un déi aktuell Sécherheetsmesure gehalen. Wéi eng konkret Strofen erwaarden déi knapp 200 Leit?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit biede mir Iech dës parlamentaresch Fro un de Minister fir bannenzeg Sécherheet weider ze leeden. De Samschdeg de Moien huet d’Police eng Party mat 150-190 Leit am Bambësch « Um Siwebueren“ opgeléist. Vill Leit hate sech hei net un déi aktuell Sécherheetsmesure gehalen an et wier méiglecherweis och eng Persoun op der Party gewiescht, déi ...

Weider liesen

Wat sinn déi genee Ursaachen dass  den C.R. 134 tëschent Manternach a Mäertert bal drësseg Méint praktesch onënnerbrach  gespaart war.

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir ëffentlech Aarbechte weider ze leeden. De C.R. 134 tëschent Manternach a Mäertert war fir bal drësseg Méint praktesch onënnerbrach aus verschiddenen Ursaache gespaart. Wärend dëser Zäit huet de Verkéier missen ëmgeleet ginn an d´Leit aus der Géigend hu vill Ëmweeër misse ...

Weider liesen