Françoise Hetto-Gaasch

Misst d’UNI Lëtzebuerg beim Ophuele vu Studenten net och an alle Fäll déi extrascolaire Aktivitéiten, Bénévolat a Beruffsexperienz mat a Betruecht zéien ?

Par la présente, j’ai l’honneur de vous Informer que, conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour être admis à un programme d’étude à l’Université du Luxembourg, le futur étudiant doit soumettre son diplôme de fin d’études, les relevés de notes de lycée ainsi qu’un ...

Weider liesen

Il résulte du résumé des travaux du 5 juillet 2019 que le gouvernement réuni en conseil a approuvé le rapport du Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence de l’année 2018. Pourtant, et sauf erreur de ma part, ledit rapport n’a pas encore été rendu public. C’est pourquoi j’aimerais poser les questions suivantes.

Monsieur le Président,   J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Madame la Ministre de l’Egalité entre Femmes et Hommes, à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et à Monsieur le Ministre de la Justice au sujet de la violence domestique.   Il résulte du résumé des travaux du 5 ...

Weider liesen

Déi leschten Wochen hunn sech allerlee Evenementer ronderëm den Cannabidiol (CBD) multiplizéiert. Vun Perquisitiounen vun Geschäfter am Grand-Duché bis zu Onkloerheeten am Zesummenhang mat Produiten, déi op der Hemp-Expo zu Diddeleng vum 6. An 7. Juli 2019 verkaf goufen.

Här President,   Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesait, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un den Här Gesondheetsminister an un d’Madamm Minister fir de Konsumenteschutz weider ze leeden.   Déi leschten Wochen hunn sech allerlee Evenementer ronderëm den Cannabidiol (CBD) multiplizéiert. Vun Perquisitiounen vun Geschäfter am Grand-Duché bis zu Onkloerheeten am Zesummenhang ...

Weider liesen

Wéi gëtt bei der extremer Hëtzt kontrolléiert, dass Notzdéieren genuch Waasser a Schied hunn ?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP 951 Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit bieden ech lech, des parlamentaresch Fro iwwert Repercussioune vun der grousser Hetzt op Déierewelt un den Här Landwirtschaftsminister an un Madamm Ëmweltminister weider ze leeden. Mat der grousser Hëtzt hunn fir de Moment net nëmme Mënschen ze kämpfen, och Déiere ...

Weider liesen

Ass den Artikel 8 vum groussherzoglechem Reglement vum 16 November 1998 “fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie” nach ugepasst ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro iwwert Mietwunnenge bei den ëffentleche Bauträger un Madamm Logementsminister weiderzeginn. Den Artikel 8 vum groussherzoglechem Reglement vum 16 November 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit ...

Weider liesen

Wéi funktionéiert de gratis ëffentlechen Transport fir Frontalieren ? Gëlt deen och an der Grenzregioun a wéi kënnen d’Verbindunge verbessert ginn ?

Herr Präsident,   Gemäß Artikel 80 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitten wir Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage bezüglich des grenzüberschreitenden öffentlichen Transports an den Herrn Minister für Mobilität und öffentliche Bauten weiterzuleiten. Jeden Tag pendeln rund 50.000 Grenzgänger aus Deutschland nach Luxemburg zu ihrem Arbeitsplatz. Während der rezenten deutsch-luxemburger ...

Weider liesen

E Gesamtkonzept fir den ëffentlechen Transport

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro iwwer den ëffentlechen Transport un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden. Leider muss ee feststellen datt et am ländleche Raum nach ëmmer un enger adequater Offer am ëffentlechen Transport feelt. Dagsiwwer sinn d’Verbindungen, leider meeschtens awer just a ...

Weider liesen

An der geschriwwener Presse war en Artikel iwwer d’Hotellerie zu Lëtzebuerg an d’Tatsaach datt eng sëllechen Hoteller, notamment am Raum Mëllerdall-Iechternach hir Diere mussen zou maachen, well de Generatiounswiessel ganz schwiereg ass a kaum een do ass deen de Betrib nach wëll weiderféieren.

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir den Tourismus an de Mëttelstand weider ze leeden. An der geschriwwener Presse vun haut war en Artikel iwwer d’Hotellerie zu Lëtzebuerg an d’Tatsaach datt eng sëllechen Hoteller, notamment am Raum Mëllerdall-Iechternach hir Diere mussen zou maachen, well de ...

Weider liesen

Ass den CGDIS ënnerbesat?Feelt et souwuel u berufflechem, wéi och u benevollem Personal fir déi deeglech Erausfuerderungen ze meeschteren?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP789 Här President, Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, des parlamentaresch Fro un d‘ Madamm Inneministesch weider ze leeden. Laut eisen Informatioune feelt et a ville CGDIS`en souwuel un berufflechem Personal wei och un Benevolle fir di deeglech Erausfuerderungen ze meeschteren.https://osten.csv.lu/wp-admin/edit.php An ...

Weider liesen

Stagnation voire déclinaison des taux d’inscription à l’éducation précoce dans certaines communes

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP 781 Monsieur le Président,   Par la présente, nous avons l’honneur de vous Informer que, conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterons poser une série de questions à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. L’éducation précoce a été introduite progressivement à ...

Weider liesen