Françoise Hetto-Gaasch

Non-conformité de la réglementation de la profession d’ostéopathe à la Constitution

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP425 Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous voulons poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Santé. Dans le cadre du règlement grand-ducal du 23 septembre 2018 portant réglementation de la profession ...

Weider liesen

Kennen bei Ausfäll oder Retarden vun den Zich, d’Utilisateuren net éischter informéiert ginn an Alternativen proposéiert kréien?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 349 Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden. An de leschte Wochen a Méint si vill Froen zu Ausfäll respektiv Retarde vun Zich gestallt ginn an den zoustännege Minister weist ëmmer drop hin, ...

Weider liesen

Wéi ass d’Evolutioun vun de Suiciden an de leschten 10 Joer ? Ginn et detailléiert Statistiken heizou, och wat d’Alterskategorien ugeet ?

D’Äntwert op dës Fro fann der, wann der op dëse Link klickt: QP 319 Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Gesondheetsminister weider ze leeden.Leider schéngt et wéi wann zu Lëtzebuerg an der leschter Zäit d’Unzuel vun de Leit déi sech d’Liewen huelen erëm zougeholl hätt, zemools ënnert de jonke Mënschen. An dësem ...

Weider liesen

Wann nei Betriber, respektiv onofhängeg Beruffer an de Gemengen hir Dieren opmaachen oder sech néierloossen, esou ginn d’Gemengeresponsabel net forcement eppes dovu gewuer: Deelt d’Regierung d’Meenung datt et sënnvoll wier datt nei Betriber sech op der Gemeng mussen umellen? Wann nee, aus wat fir engem Grond? Wa jo, gedenkt d’Regierung séier déi noutwendeg Schrëtt an d’Weeër ze leeden?

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Inneminister, den Här Minister fir d’Ekonomie an den Här Minister fir de Mëttelstand weider ze leeden. Wann nei Betriber, respektiv onofhängeg Beruffer an de Gemengen hir Dieren opmaachen oder sech néierloossen, esou ginn d’Gemengeresponsabel net forcement eppes dovu gewuer. An dësem Kontext géife mir ...

Weider liesen

Laut Accord interprofessionnel musse Betriber obligatoresch Cotisatiounen fir sektoriell Weiterbildungsformatiounen un déi sougenannt Centres de compétences ausbezuelen. Eng Partie Handwierksbetriber si vum Dierwiechter somméiert ginn, fir Cotisatiounen fir dëss Formatiounen un dëss Zentren nozebezuelen. Muss ee Betrib dee net Member ass an der Fédération des Artisans as, och des Cotisatiounen bezuelen? Wat ass di finanziell Bedeelegung vum Staat bei dëse Kompetenzzentren?

D’Äntwert op dës Fro fann der, wann der op dëse Link klickt: QP 283 Här President, Sou wéi d’ Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, des parlamentaresch Fro un den Här Aarbechtsminister weiderzeleeden. Laut Accord interprofessionnel vum 3. Juli 2015 tëschent der Fédération des Artisans an de Gewerkschaften LCGB an OGBL, an laut Groussherzoglechem Reglement vum 1. November 2015, mussen d‘Betriber ...

Weider liesen

La création d’une « maison de l’enfant » pour l’accueil d’enfants maltraités annoncée par le Ministère de l’Éducation nationale en 2017 est-elle toujours d’actualité?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 213 Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Justice, à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, ...

Weider liesen

Wéieng Konsequenzen huet d’Annulatioun vum PPP fir d’Extensioun vum Bouneweger Lycée ?

Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Travaux publics au sujet de l’annulation de la procédure PPP. Une extension du Lycée technique de Bonnevoie devait être inaugurée pour la rentrée scolaire de 2020/2021. Un partenariat ...

Weider liesen

QP. vun eisen Ost-Deputéiert: Wartezeiten für Knochendichtemessungen (Osteodensitometrie)

Hei fann der d’Äntwert vum Minister op dës Fro: QP 178 Herr Präsident,   Gemäß Artikel 83 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitten wir Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage an den Gesundheitsminister sowie den Minister für soziale Sicherheit weiterzuleiten. Die Bezeichnung Knochendichtemessung, auch Osteodensitometrie genannt, bezieht sich auf verschiedene medizinisch-technische Verfahren ...

Weider liesen