Françoise Hetto-Gaasch

Kann d’Madamm Familljeministesch confirméieren datt eeler Leit aus de Maisons de soins, ënner der Responsabilitéit vun de jeeweilegen Direkteren, hier Famillje fir e puer Stonne besiche goen ouni datt si dono a Quarantän musse gesat ginn ? Wa jo, sinn déi betraffe Strukture schrëftlech doriwwer informéiert ginn ?

Monsieur,   J’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaitons poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Famille. En date du 20 mai 2020, Madame la Ministre de la Famille a informé la Chambre des députés que désormais les centres de soins pour personnes âgées n‘auront plus besoin de mettre leurs habitants sous quarantaine ...

Weider liesen

Ab de 25. Mee sollen d’Aktivitéiten um Niveau vum Cycle 1 vun der Spillschoul bis hin zu de Kompetenzzenteren nees opgeholl ginn. D’Reprise stellt esouwuel fir d’Léierpersonal, wéi och fir d’Kanner a fir d’Elteren eng grouss Erausfuerderung . Dës Erausfuerderung ass ëmsou méi grouss wann Kanner betraffe sinn, déi speziell Besoinen hunn. An deem Kontext stellen sech awer nach eng Partie Froen.

Här President, Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës dréngend parlamentaresch Fro un den Här Edukatiounsminister iwwert Kanner mat spezifesche Besoinë virun ze leeden. Ab de 25. Mee sollen d’Aktivitéiten um Niveau vum Cycle 1 vun der Spillschoul bis hin zu de Kompetenzzenteren nees opgeholl ginn. D’Reprise stellt esouwuel fir d’Léierpersonal, wéi och fir d’Kanner a fir ...

Weider liesen

Am Kontext vun der Coronakris hunn divers Regierungsvertrieder de Leit erkläert si kéinten aplaz Schutzmasken och e Buff oder änleches droen. Dofir krut oder kritt all Schüler vun der Regierung 2 Buffen zur Verfügung gestalt. Wéi fiabel sinn déi Buffen, a ginn se de Schüler déi néideg Protectioun?

Här President, Esou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir lech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Gesondheet weiderzeleeden. Am Kontext vun der Coronakris hunn divers Regierungsvertrieder de Leit erkläert si kéinten aplaz Schutzmasken och e Buff oder änleches droen. Dozou sief och bemierkt, dass all Schüler 2 Buffen vun der Regierung zur Verfügung gestalt krut oder ...

Weider liesen

Funktionéiert de Bewässerungssystem um Tram-Tracé momentan net oder aus wéi enge Grënn ass de Gréngsträife plazeweis verdréchent?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro iwwer den ëffentlechen Transport un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden. Et kann ee feststellen datt op verschiddenen Deeler vum Tram-Tracé, notamment um Lampertsbierg, de Gréngsträifen an deem d’Gleiser leien, komplett verdréchent ass, dat obwuel ...

Weider liesen

Dierfen och d’Veterinäre rëm vum 4. Mee un normal schaffen?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden. D’Regierung huet gëschter annoncéiert datt vum 4. Mee un déi medezinesch Aktivitéite rëm méi breet sollen opgemaach ginn an datt och all preventiv Ënnersichungen, Impfungen etc. rëm normal sollen duerchgeféiert ginn. Dëst gëllt fir all ...

Weider liesen

Sammelt Lëtzebuerg keng Daten vun jonken net begleeten Immigranten?

Monsieur le Président,   Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je voudrais adresser une série de questions à Madame la Ministre de la Famille et à Monsieur le Ministre de l’Immigration et de l’Asile. Dans le rapport « Missing Unaccompanied Minors » du European Migration Network est question des différentes approches et manières dont les Etats Membres traient les cas de mineurs ...

Weider liesen

Huet d’Regierung konkret Richtlinnen, wat d’Sécherheetsmesure vun Architekten an Ingenieuren op de Chantieren ugeet ?

Monsieur le Président,   Nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 84 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question urgente à Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi, à Monsieur le Ministre de l’Économie, à Monsieur le Ministre des Classes Moyennes et à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux Publics au sujet des conditions de ...

Weider liesen

Wéi sollen d´Leit de ganzen Grünschnittoffall lass ginn ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d´Madamm Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung weider ze leeden. Bei dem aktuelle gudde Wieder si vill Leit déi doheem de Wues méien a Gréngs schneiden. Doduerch fält vill Grünschnitt un. An der Circulaire N°3801 vum 27. Mäerz 2020 huet d´Madamme Ministesch de Gemengen et awer ...

Weider liesen

Am Kampf géint de Coronavirus stelle mer fest dass déi däitsch Regierung méi streng Preventiounsmoossnamen hëlt par Rapport zu der Lëtzebuerger Regierung. Mer stellen och fest dass Lëtzebuerg am Ranking vum “Global Health Security Index” 2019 nëmmen op der Plaz 67/197 leit. Wat seet d’Gesondheetsministesch dozou?

D’Äntwert op des parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP 1956 Monsieur le Président,   Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 84 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaite poser une question urgente à Madame la Ministre de la Santé au sujet de la prévention du Luxembourg contre l’épidémie du coronavirus 2019-nCoV (Covid-19).   En ...

Weider liesen

Gëtt et schonn ee Konzept, wat d’Legaliséierung vum Cannabis ugeet ?

D’Äntwert op des parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 1930 Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden. Informatioune vum Radio 100,7 no, läit e provisorescht Konzept vum Gesondheetsministère um Dësch, wat awer nach net vum Regierungsrot ugeholl gouf. Hei wiere verschidde ...

Weider liesen