Françoise Hetto-Gaasch

Reduzéierung vum Plastikoffall: Wéi eng “Incentives” gesäit d’Regierung fir Geschäfter an Entreprise vir, fir d’Reduktioun vu Plastikverpackungen?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP 745 Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Ëmweltminister, den Här Minister fir d’Ekonomie an den Här Minister fir de Mëttelstand weider ze leeden. An der rezenter Orientéierungsdebatte iwwer d’Reduzéiere vum Plastiksoffall sinn eng Rei ...

Weider liesen

Gewalt in der Schule: wie steht es mit der Ursachenforschung? Welche Hilfestellungen werden angeboten?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP743 Herr Präsident,   Gemäß Artikel 83 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitte ich Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage an den Herrn Minister für Bildung weiterzuleiten. Laut Aussagen vom Minister für Innere Sicherheit, seien 2018, 88 Anzeigen nach Gewalttaten in der Schule bei der Polizei eingegangen. Die Anzahl der ...

Weider liesen

Mise en place d’un centre socio-thérapeutique dans les anciens locaux de l’auberge de jeunesse à Bourglinster

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP 707 Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ainsi qu’à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux ...

Weider liesen

Wéini ass d’Testphase vun d’Plattform „eSanté“ ofgeschlossen an wéini ass mat enger flächendeckend Aféierung vum Dossier de Soins Partagé (DSP) ze rechnen?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Gesondheetsminister weider ze leeden. Am Regierungsprogramm vun Dezember 2018 gouf ugekënnegt datt am Beräich vun der Gesondheetspolitik d’Plattform „eSanté“ an och den digitalen „Dossier de soins partagé“ (DSP), dee säit 2015 an enger Testphase ass, géife viru gedriwwe ginn. An dësem ...

Weider liesen

Zousätzlech Hëllefen fir d’Wënzer no de schlëmmsten Fraschtschied an de leschten 30 Joer ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës dringend parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung weider ze leeden. De Frascht an der Nuecht op de leschte 5. Mee huet mat sech bruecht datt  op der Musel bis zu 40 Prozent vun de Riewe beschiedegt sinn. A verschiddene Lage sinn esouguer 100%  vun de Riewen ...

Weider liesen

Ratifizéieren vun der internationaler Conventioun MEDICRIME

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 483 Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Santé, à Monsieur le Ministre de la Justice et à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et ...

Weider liesen

Eng Q.P. vun den CSV Ost Deputéiert iwwert de Plastiksofall

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link:  QP 470 Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung wieder ze leeden. D’Regierung huet an hirem Programm ugekënnegt de sougenannte „Plastikmüll“ wëllen ze reduzéieren. Konkret steet Folgendes am ...

Weider liesen

Prise en charge des élèves à besoins particuliers ou spécifiques dans l’enseignement fondamental

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP 454 Monsieur le Président,   Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterons poser une série de questions à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale au sujet du recrutement d’instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à ...

Weider liesen

Non-conformité de la réglementation de la profession d’ostéopathe à la Constitution

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP425 Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous voulons poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Santé. Dans le cadre du règlement grand-ducal du 23 septembre 2018 portant réglementation de la profession ...

Weider liesen

Kennen bei Ausfäll oder Retarden vun den Zich, d’Utilisateuren net éischter informéiert ginn an Alternativen proposéiert kréien?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 349 Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden. An de leschte Wochen a Méint si vill Froen zu Ausfäll respektiv Retarde vun Zich gestallt ginn an den zoustännege Minister weist ëmmer drop hin, ...

Weider liesen