Françoise Hetto-Gaasch

Am Kampf géint de Coronavirus stelle mer fest dass déi däitsch Regierung méi streng Preventiounsmoossnamen hëlt par Rapport zu der Lëtzebuerger Regierung. Mer stellen och fest dass Lëtzebuerg am Ranking vum “Global Health Security Index” 2019 nëmmen op der Plaz 67/197 leit. Wat seet d’Gesondheetsministesch dozou?

D’Äntwert op des parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP 1956 Monsieur le Président,   Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 84 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaite poser une question urgente à Madame la Ministre de la Santé au sujet de la prévention du Luxembourg contre l’épidémie du coronavirus 2019-nCoV (Covid-19).   En ...

Weider liesen

Gëtt et schonn ee Konzept, wat d’Legaliséierung vum Cannabis ugeet ?

D’Äntwert op des parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 1930 Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden. Informatioune vum Radio 100,7 no, läit e provisorescht Konzept vum Gesondheetsministère um Dësch, wat awer nach net vum Regierungsrot ugeholl gouf. Hei wiere verschidde ...

Weider liesen

Den 11. Oktober 2016 gouf de Congé Parental reforméiert. Wéi evoluéiert d’Regierung no 3 Joer déi verschidde Modeller déi am Congé Parental ugebuede ginn?

Monsieur le Président,   J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Madame le Ministre de la Famille et à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire concernant le congé parental.   Lors des débats parlementaires concernant la réforme du congé parental ...

Weider liesen

Euthanasie : Gëtt genuch informéiert a wéi kann de Wonsch vu betraffene Patiente besser respektéiert ginn ?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP 1748 Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Gesondheetsminister weider ze leeden. Laut enger TNS Illres Ëmfro am Optrag vun der zoustänneger Kontrollkommissioun, wëssen 10 Joer nodeems d’Euthanasiegesetz zu Lëtzebuerg a Kraaft getrueden ass, nëmme 4 vun 10 ...

Weider liesen

Wier eng zousätzlech Begleetpersoun beim Schwammunterrecht am C1 sënnvoll ?

Här President, Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Bildungsminister weider ze leeden.   De Schwammunterrecht ass fir d‘ Kanner e grousse Spaass- fir d‘ Enseignanten allerdéngs oft eng Erausfuerderung besonnesch wann si mat deene klengen aus dem C1 schwamme ginn. Eng Klass vun oft 15-18 Schüler gläichzäiteg ze superviséieren, duschen ...

Weider liesen

Wat huet d’Regierung mat hirem Gebai um Site “Waldhaff” am Gréngewald wëlles ?

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaitons poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances et à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics au sujet de l’avenir du site « Waldhaff ». Après le litige autour de la véranda du café-restaurant « Waldhaff » et ...

Weider liesen

Firwat goufe Lëtzebuergesch Coursen am Maacher Lycée annuléiert a misst d’minimal Zuel vu Leit net erof gesat ginn ?

Par la présente, j’ai l’honneur de vous Informer que, conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre de l’Education nationale. Selon nos informations, le nombre minimum de participants pour les cours de langues luxembourgeoises « Débutants A1.1 » et « Intermédiaire A1.2 », organisés par le Lycée Maacher a été augmenté à la ...

Weider liesen

Zanter November 2017 ass d’Sécherheetsstruktur “Unisec” zu Dräibur operationell. An hirer Roll als Mediatrice huet den Ombudsman an hirem Rapport eng Rei Recommandatioune gemaach fir des Struktur ze verbesseren. Wéi eng Konklusiounen zéien déi politesch Responsabel aus dësem Rapport?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et à Madame la Ministre de la Justice. Depuis novembre 2017, l’Unité de sécurité (Unisec) pour mineurs délinquants à Dreiborn est ...

Weider liesen

Le 8 novembre est la Journée Internationale de Solidarité Intersexe (personnes ayant des atypiques du développement sexué). Malgré les efforts déployés ces dernières années, il reste encore beaucoup à faire tant au niveau politique que sociétal.

Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Santé et à Madame la Ministre de la Justice.   Le 8 novembre est la Journée Internationale de Solidarité Intersexe (personnes ayant des atypiques du développement sexué). Malgré les ...

Weider liesen

Wéi steet et mat de Kritäre vun der Unerkennung vum Diplom vun den Osteopathen ?

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaitons poser une question parlementaire à Monsieur Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale. En août 2018, la profession d’ostéopathe a été inscrite sur la liste des professions de santé réglementées. La date de clôture de la ...

Weider liesen