Wier et net sënnvoll datt extra Teststatioune fir Schüler agerriicht ginn, fir datt d’Waardezäiten net ze laang sinn?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister an den Här Educatiounsminister weider ze leeden.

Am Moment gi ganz vill Schoulkanner an de COVID-19 Test geschéckt, entweder well se selwer Symptomer hunn, well e positive Fall an hirer Klass war oder well si mat engem Positiven a Kontakt waren. Dëst bréngt mat sech datt vill Laboratoiren uechter d’Land iwwerlaf sinn an d’Eltere mat hire Kanner oft Stonnelaang waarde musse bis se getest ginn.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d‘Regierung stellen:

 1. Wéi vill Schüler goufe säit Schoulufank getest?
 2. Deelt d’Regierung d’Meenung datt et sënnvoll wier extra Teststatioune fir Schüler anzeriichte fir datt d’Waardezäiten net ze laang sinn?
 3. Wann nee, aus wéi enge Grënn?

 

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto                                Claude Wiseler

Deputéiert                                         Deputéierten

Fënnt d’Regierung net datt een e volumetresche Kadaster aféiere soll fir d’Verdichtung am stättesche Raum méi einfach ze maachen ?

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances ainsi qu’à Monsieur le Ministre du Logement au sujet de la mise en place d’un cadastre volumétrique.

 

L’introduction d’un cadastre volumétrique permet une densification urbaine plus intense, ce qui serait à l’avantage de la création notamment de logements. De même, il y a une tendance actuelle dans l’organisation des complexes immobiliers de vouloir limiter les règles de la copropriété au strict minimum.

Malgré ces constats, une loi régissant le cadastre volumétrique n’a jusqu’à présent pas vu le jour.

Bien que des montages cadastraux de ce type ont été de facto acceptés dans le passé, par exemple dans le cadre de la Rocade de Bonnevoie, il me revient qu’aujourd’hui l’Administration du Cadastre et de la Topographie refuserait de continuer à accepter de telles constructions en particulier pour des superpositions de volume entre différentes propriétés privées.

Il est dès lors difficile de réaliser des projets avec des superpositions entre différents volumes, non seulement entre volumes domaine public / propriété privée, mais aussi entre propriétés privées.

Dans ce contexte j’aimerais attirer l’attention des Messieurs les Ministres sur la législation belge qui entrera en vigueur le 1er septembre 2021, permettant une segmentation verticale de la propriété, sans qu’il soit nécessaire de s’appuyer sur le régime de la copropriété forcée. Aussi, la Belgique connaît déjà depuis très longtemps le cadastre volumétrique.

Dans ce contexte j’aimerais poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres :

 • Messieurs les Ministres ne considèrent-ils pas qu’il faille introduire le cadastre volumétrique afin de permettre une densification urbaine plus facile ?
 • Messieurs les Ministres entendent s’inspirer de la législation belge pour introduire le cadastre volumétrique et donner la faculté de limiter le recours à la copropriété forcée ?

Je vous prie de bien vouloir croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma très haute considération.

 

Léon Gloden

Député

Verschlechterung vun den Aarbechtskonditioune vum edukativen a psychosoziale Personal : Wéi reagéiert de Ministère op d’Fuerderunge vun de Gewerkschaften?

Gemäß Artikel 83 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitten wir Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage an den Herrn Bildungsminister weiterzuleiten.

Da wir, trotz abgelaufener Frist noch keine Antwort auf unsere parlamentarische Frage vom 15.Juli 2020 in Bezug auf  die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen des edukativen und psychosozialen Personals erhalten haben und da laut  Pressemitteilungen der Gewerkschaften SPEBS/CGFP, SLEG/CGFP, ALEE/CGFP, APPSAS, APCCA/SEW/OGBL bis dato noch kein Dialog diesbezüglich stattgefunden hat, möchten wir folgende zusätzliche  Fragen an den Herrn Minister für Bildung stellen:
Was sagt der Herr Minister zu den Vorwürfen der betroffenen Gewerkschaften?
Warum fand kein Dialog mit den Betroffenen im Vorfeld der Entscheidungen statt?
Laut Pressemitteilung des Ministeriums vom 4.September soll in den Sekundarschulen mit Hilfe von Mitgliedern des CePAS (Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires) sogenannte « équipes d’intervention testing » enstehen, welche beim Contact-Tracing mithelfen sollen.
Wohlwissend dass durch die Covid19 Pandemie die Anzahl von Kindern mit sozialen Ungleichheiten, psychischen Leidens, sowie schulischen Lücken und Verzögerungen riskiert zu zunehmen, wie wird sicher gestellt dass durch die weitere Aufgabe des Contact-Tracing, das betroffene Personal ihrer eigentlichen Arbeit nach gehen kann?
Wie gedenkt das Ministerium auf die Forderungen der Gewerkschaften zu reagieren?

Martine Hansen,  Françoise Hetto

Abgeordnete

Ginn et Ännerungen bei den neien RGTR Horairen vum 13 September zu den virgestallten RGTR Pläng vum Februar?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden.

Den 13. September ass et zu enger ganzer Rei Changementer bei den Horairen an den Arrête vum RGTR-Bus-Reseau komm. D’Reorganisatioun vum RGTR ass iwwer déi lescht Jore virbereet ginn, de Public an och d’Gemenge goufe consultéiert. D’Gemenge konnten och hir Avisen zum proposéierte RGTR-Plang areechen an am Februar hat den Transportministère ëffentlech Reuniounen uechter d’Land organiséiert fir den neie RGTR Plang virzestellen.

Et muss een awer elo feststellen, datt vill vun de Changementer déi elo den 13. September a Kraaft getruede sinn, net méi deem entsprieche wat mat enger Rei Gemenge beschwat gi war a wat am Februar presentéiert gouf.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Kann de Minister confirméieren datt nach zu enger Rei Ännerunge komm ass déi net deem entsprieche wat am Februar matgedeelt gouf?
 • Wa jo, bei wéi ville Linnen ass dat de Fall?
 • Fir wat goufen déi concernéiert Gemengen net am Virfeld informéiert?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto-Gaasch

Deputéiert

STEMMT ET DASS AN DER AFFÄRE VUN DER UNITÉ SPÉCIALE DE LA POLICE („USP“) VUM JUNI 2015 ENG ONGEWËSSHEET VUN TRANSPARENZ GËTT?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet wieder ze leeden.

Op Grond vun engem rezenten Artikel am Luxemburger Wort titeléiert „Wenn die Zeit verrinnt“ gëtt ugekënnegt, dass an der Affäre vun der Unité Spéciale de la Police („USP“) vum Juni 2015 wou et zu etheschen Erniddregungen vun Mataarbechter komm ass, eng Ongewëssheet vun Transparenz gëtt.

Ech wëll an dem Kontext folgend Froen un den Här Minister stellen:

 • Kann den Här Minister dës Informatiounen bestätegen?
 • Aus wéi engem Grond sinn déi jeeweileg Prozeduren am Kader vun den 3 Joren vun der respektiver Verjärungsfrist vum Diszplinarverfahren net agehalen gi?
 • Wat fir Moossnamen wäert den Här Minister souwuel um prozeduralen Niveau an wann néideg och um Personal-Niveau huelen?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Léon Gloden

Deputéierten

Die Einstufung Luxemburgs als Risikogebiet wird immer mehr zu einer Belastungsprobe für die guten freundschaftlichen Beziehungen in der Grenzregion

Aus den Statistiken des luxemburgische Gesundheitsministeriums vom 12. August 2020 geht hervor, dass die Zahl der Neuinfizierten unter 50 Infizierten auf 100 000 Einwohner in der vergangenen Woche gefallen ist. Dieser Wert liegt derzeit bei 47,44 und ist im Vergleich zu der vorigen Woche eine spürbare Verbesserung.

Der luxemburgische Außenminister nahm dies zum Anlass, um seinen deutschen Amtskollegen Maas über die neuesten Entwicklungen in Kenntnis zu setzen. Asselborn betonte in seinem Schreiben, dass „es nach den von den deutschen Behörden festgelegten Kriterien keine Grundlage mehr für eine Einstufung Luxemburgs als Risikogebiet gibt“. Das deutsche Auswärtige Amt schreibt auf ihrer Webseite: „Die Zahl der Neuinfektionen ist zwar rückläufig, die Inzidenz von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner auf sieben Tage überschritten wird jedoch weiterhin überschritten, so dass das Robert-Koch-Institut Luxemburg zum Risikogebiet erklärt hat“ (Stand 15. August 2020).

Aus dem Datensatz des vom Robert-Koch-Instituts veröffentlichte Zahlen (13. August 2020) geht eindeutig hervor, dass Luxemburg rund 48 Infizierte pro 100 000 Einwohner hat. Aus dem Tageblatt Artikel geht hervor, dass das deutsche Außenministerium sowie das Gesundheitsministerium und das Bundesinnenministerium darüber entscheiden, wann Luxemburg nicht mehr als Risikogebiet eingestuft wird.

Die CSV Osten fordert daher die zuständigen deutschen Behörden auf, diese Entscheidung schnellst möglich zu treffen. Die innerdeutschen Grenzwerte hat Luxemburg unterschritten mit 48 Infizierten pro 100 000 Einwohnern.

Der Ball liegt jetzt auch bei der luxemburgischen Regierung, allen voraus bei dem abgetauchten Premierminister Bettel, sich stark zu machen, dass dies bald ein Ende hat. Der Druck von Seiten der Gesundheitsministerin und des Außenministers müssen weiterhin hochgehalten werden.

Die CSV Osten wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass die Grenzregion gestärkt wird und das unbeschwerte Zusammenleben ohne Einschränkungen möglich sein wird.

 

De Samschdeg de Moien huet d’Police eng Party mat 150-190 Leit am Bambësch “Um Siwebueren” opgeléist. Vill Leit hate sech hei net un déi aktuell Sécherheetsmesure gehalen. Wéi eng konkret Strofen erwaarden déi knapp 200 Leit?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit biede mir Iech dës parlamentaresch Fro un de Minister fir bannenzeg Sécherheet weider ze leeden.

De Samschdeg de Moien huet d’Police eng Party mat 150-190 Leit am Bambësch « Um Siwebueren“ opgeléist. Vill Leit hate sech hei net un déi aktuell Sécherheetsmesure gehalen an et wier méiglecherweis och eng Persoun op der Party gewiescht, déi positiv op de Covid19 getest gi wier.

An deem Kader wollte mir dem Här Minister fir bannenzeg Sécherheet dës Froe stellen:

 • Wéi eng konkret Strofen erwaarden déi knapp 200 Leit?
 • Kann den Här Minister confirméieren, dass eng infizéiert Persoun op der Party war? Wann jo, wéi eng Strof erwaart si? Mussen all déi aner Gäscht an dem Fall an d’Quarantaine?
 • Wéi eng Strof erwaart déi Persounen, déi keng Masken unhate respektiv d’gestes barrières net agehalen hunn?
 • Ass et an sou Fäll schonn zu Iwwergrëffer géint d’Policebeamte komm?
 • Wéi si d’Policebeamte géint Iwwergrëffer an esou Fäll geschützt?
 • Wéi gedenkt den Här Minister an Zukunft kënnen op esou „Partien“ ze reagéieren?

 

Här President, mir bieden Iech, eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto-Gaasch                                                                    Léon Gloden

Députéiert                                                                                             Députéierten

E Stonneplang vir d’Schoul vun 8 bis 13 Auer ass fir verschidde Gemengen och no der Pandemie duerchaus eng valabel Optioun. Géif den Educatiounsminister sou ee Stonneplang, deen vun der Gemeng zesummen mam Schoulpresident, dem Schoulpersonal an den Elteren ausgeschafft gouf an déi 28 Stonnen respektéiert, guttheeschen ?

Här President,

 

Esou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, géife mir Iech bieden folgend parlamentaresch Fro un den Här Educatiounsminister weiderzeleeden.

Vill Gemengen sinn am gaangen déi lescht Virbereedungen fir d’Schoulrentrée 2020/2021 ze treffen.

Ee vun de Punkten, deen an deem Kontext diskutéiert gëtt, sinn déi jeeweileg Stonnepläng. Wärend dem Deconfinement goufen Stonnepläng duerch d’Land op eng Plage vun 8 bis 13 Auer reduzéiert. Ee Modell, dee fir verschidde Gemengen och no der Pandemie duerchaus eng valabel Optioun kéint duerstellen, virausgesat d’Léierpersonal an och d’Elteren wieren domadder averstanen.

An diverse Gemengen wäicht haut schonn de Stonneplang vum « klassesche » Modell of.

Sou fënnt de Cours an der Gemeng Housen 5 Deeg d’Woch vun 7.40 bis 12.35 statt, woubäi d’Klassen aus de Cyclen 2 bis 4 all zweete Samschden och nach Schoul hunn fir op de Contingent vun 28 Stonne ze kommen.

D’Cyclen 2 bis 4 an der Gemeng Recken op der Mess hunn en änleche Stonneplang : vu Méindes bis Freides vun 7.55 bis 12.30 a Samschdes vun 7.55 bis 11.45

An deem Kontext wéilte mir folgend Froen un den Här Educatiounsminister stellen :

 • Wier et méiglech eng Iwwersiicht ze kréien iwwer bestoend Stonnepläng an de Gemengen uechtert d’Land ?
 • Wéi bewäert de Minister déi vum « klassesche » Modell ofwäichend Stonnepläng ?
 • Géif de Minister e Stonneplang, deen (i) vun der Gemeng zesummen mam Schoulpresident, dem Schoulpersonal an den Elteren  ausgeschafft gouf, (ii) déi 28 Stonnen respektéiert, (iii) awer vum gewinnten Horaire staark ofwäicht, guttheeschen ?
 • Wa nee, firwat net ? Gesäit de Minister an deem Fall keen Agrëff an déi kommunal Autonomie ?
 • Wa jo, ënnert wéi enge Viraussetzungen géif de Minister sou engem Stonneplang zoustëmmen ?

Mat déifstem Respekt,

Françoise Hetto-Gaasch

Deputéiert

Michel Wolter

Deputéierten

 

D’Ubidder vu private Sproochecouren hunn duerch den Covid-19 en Abroch vum Ëmsaz bis zu 90%, kréien allerdéngs keng finanziell Hëllef vum Staat.

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës dréngend parlamentaresch Fro un den Här Educatiounsminister an un den Här Minister fir Mëttelstand weider ze leeden.

Och wann de Secteur am Mäerz ganz séier op virtuell Coure geswitched huet, esou hunn d`Ubidder vu private Sproochecouren duerch Covid19 en Abroch vum Ëmsaz vun tëschend  50% bis 95%. D`Betriber hu säit dem confinement vill Couren missten storneieren, respektiv buchen d´Betriber wéinst der finanzieller Onsécherheet de Moment keng weider Formatioune fir hir Mataarbechter. Déi aktuell Gesetzer mat deenen d´Betriber finanziell Ënnerstëtzung kennen ufroen, couvréieren net de Secteur vun de « centres de formation privés non conventionnés ». Ouni eng séier finanziell Hëllef, riskéiere vill Ubidder Mataarbechter mussen ze kënnege respektiv ganz mussen zou ze maachen.

 

An desem Kontext, well ech gäre folgend Froen stellen:

 • Sinn d´Ministeren au courant vun der Prekaritéit am genannte Secteur?
 • Gedenken d`Ministeren de betraffene Betriber eng finanziell Hëllef zoukommen ze loossen?
 • Wa jo, wéini?
 • Wa nee, aus wéi enge Grënn gëtt dëse Secteur vun de Bäihëllefen ausgeschloss?

 

Mat beschte Gréiss,

 

Francoise Hetto

Deputeiert

Wat sinn déi genee Ursaachen dass  den C.R. 134 tëschent Manternach a Mäertert bal drësseg Méint praktesch onënnerbrach  gespaart war.

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir ëffentlech Aarbechte weider ze leeden.

De C.R. 134 tëschent Manternach a Mäertert war fir bal drësseg Méint praktesch onënnerbrach aus verschiddenen Ursaache gespaart. Wärend dëser Zäit huet de Verkéier missen ëmgeleet ginn an d´Leit aus der Géigend hu vill Ëmweeër misse fueren. Als Grond fir d´Aarbechten ass d´Erofrutsche vum Talus laanscht d´Syr ugefouert ginn.

Ech wëll an dem Kontext folgend Froen un den Här Minister stellen:

 • Wéi eng Aarbechte sinn hei gemaach ginn?
 • Aus wéi engem Grond hunn dës Aarbechten sou laang gebraucht?
 • Wie kënnen an Zukunft sou laang Chantiere besser koordinéiert ginn, fir d’Bauzäiten esou kleng wéi méiglech ze halen?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Léon Gloden

Deputéierten