Wie reagéiert d’Ministesch op de Virworf, dass d’Offallgesetz vun 2005 op d’Firma Oeko-Service zougeschnidde gouf, souwéi zu den eventuelle Wettbewerbsverzerrungen? Gouf an dësem Kontext d’Ausschreiwungsgesetz respektéiert?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro zu der SuperDrecksKëscht  un d’Madamm Ëmweltministesch weider ze leeden.

Wie aus engem Artikel vum Repoter.lu vum 15.02.2021 ervirgeet, gëtt et am System vun der Superdreckskëscht puer Ongereimtheeten. Sou gëtt zum Beispill gesot, dass d’Firma en Monopol an der Offallentsuergung vu geféierleche Substanzen hätt, dee vun der Ëmweltverwaltung gedroen an domadder vun ons Steierzueler bezuelt gëtt. Sou soll de Personnage hannert der Firma Oeko-Service Luxemburg S.A., den Hans-Peter Walter, deen och hannert der Initiativ SuperDrecksKëscht steet, weider Firmen an der Offallwirtschaft besëtzen, wat zu engem Interessekonflikt géif féieren. Am Artikel gëtt weider op puer Problemer higedeit, zum Beispill op den Artikel 2.2 vum Offallgesetz vun 2005, deen op d’SuperDrecksKëscht zougeschnidde wär an wouduerch et zu Wettbewerbsverzerrungen kéint, bzw. géif kommen. Sou beseet den Artikel, dass Firmen di och den Offalltransport ubidden, vun der Ausschreiwung ausgeschloss sinn. Duerch dat neit Offallgesetz, wat grad an der Kommissioun diskutéiert gëtt, kéint sech d’Positioun um Marché vun der SuperDrecksKëscht, souwéi anere Bedeelegunge vun Oeko-Service, laut dem Auteur wieder stäerken, vue dass d’Gesetz virgesäit, dass all Haus mat mindestens 4 Wunnengen iwwert eng Sammelplaz fir Offall verfüge muss. Och gi weider Kritiken zu der Kontrollinstanz, de Geschäftszuele vun Oeko-Service, zu de Rechter um Wuert „Superdreckskëscht“ an dem dozougehéirege Franchise-Modell, souwéi enger Personaldecisioun gemaach.

 

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

  • Kann d’Madamm Ëmweltministesch konfirméieren, dass et e Kontrakt tëschent hirer Verwaltung an der Firma Oeko-Service gëtt, dee virgesäit iwwer 11 Joer ongeféier 97 Milliounen Euro fir hir Servicer un d’Firma ze iwwerweisen?
  • Gedenkt d’Madamm Ëmweltministesch eventuelle vertragleche Verletzungen an Interessenkonflikter nozegoen, di duerch d’Firmegeflecht ronderëm den Hans-Peter Walter, di zu Wettbewerbsverzerrunge an engem, de facto, Monopol géife féieren.
  • Wie reagéiert d’Ministesch op de Virworf, dass d’Offallgesetz vun 2005 op d’Firma Oeko-Service zougeschnidde gouf, souwéi zu den eventuelle Wettbewerbsverzerrungen? Gouf an dësem Kontext d’Ausschreiwungsgesetz respektéiert?
  • Wéi wäert sech d’Positioun vun der Superdreckskëscht duerch den neie Projet de loi zum Offall veränneren?
  • Gedenkt d’Ministesch de Comité de pilotage als Kontrollinstanz ze iwwerdenken, fir dass dësen eng wierklech Kontroll ausüben ka?
  • Wie eng aner Méiglechkeete goufen a Betruecht gezu fir op de Modell vun der Superdreckskëscht am Ausland opmierksam ze maachen, anstatt iwwert en Franchise-System vu wellechem erëm d’Firma Oeko—Service profitéiert?
  • Gouf di nei Plaz an der SuperDrecksKëscht-Akademie ausgeschriwwen? Wann jo wat waren d’Kritären an wéi vill Bewerber gouf et fir di Plaz an leedender Funktioun vun deser Akademie?
  • Gouf di nei Plaz a leedender Funktioun an der SuperDrecksKëscht-Akademie ausgeschriwwen? Wann jo, wat en d’Krittären a wéi vill Bewerbunge gouf et fir di Plaz an dëser Akademie?

Här President mir bieden Iech onsen déifste Respekt unzehuelen.

 

 

 

Paul Galles                                                                   Léon Gloden

Deputéierten                                                               Deputéierten