Wéi eng Uebstzorte ginn am meeschten an d’Schoule geliwwert a gëtt et vill Gaspillage alimentaire beim Schouluebst ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dësparlamentaresch Fro iwwer d‘Schouluebst un den Här Landwirtschaftsminister an den Här Educatiounsminister weider ze leeden.

Wéi eng Uebstzorte ginn am meeschten an d’Schoule geliwwert?
Wéi eng Uebstzorte ginn am meeschte giess a wéi eng am mannsten?
Gëtt et vill Gaspillage alimentaire beim Schouluebst ?
Wa jo, wéi eng Uebstzorte sinn am meeschte betraff?
Ass et méiglech dAusschreiwung fir d’Schouluebst esou ze formuléieren dattoch méi kleng lokal Produzente kënne matmaachen?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

Françoise Hetto-Gaasch​​​​         Martine Hansen

Deputéiert​​​​​​                                  Deputéiert