Stëmmt et dass säit d’Diskussiounen iwwer d’Legaliséierung vum Cannabis lafen de Konsum bei deene méi Jonken tëscht 13 a 15 Joer vu 4-6% op elo 14% geklommen ass?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d‘Madamm Gesondheetsminister, d’Madamm Justizminister an den Här Educatiounsminister weider ze leeden.

Zur Geleeënheet vun der Aweiung vum 3. Impuls-Haus vun der asbl. Solidarité Jeunes zu Esch fir jonk Drogesüchteger, hunn déi Responsabel doriwwer informéiert datt si festgestallt hunn datt säit d’Diskussiounen iwwer d’Legaliséierung vum Cannabis lafen de Konsum bei deene méi Jonken tëscht 13 a 15 Joer vu 4-6% op elo 14% geklommen ass.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

  • Kann d’Regierung dës Zuele confirméieren?
  • Ginn et aktuell Police-Statistiken zum allgemenge Cannabis-Konsum?
  • Wéi eng konkret Preventiounsmesurë sinn am Moment en Place, wëssend datt eleng d’Annonce vun enger Legaliséierung jo esou eng Hausse vum Konsum bewierkt?
  • Hält d’Regierung un der geplangter Legaliséierung vum Cannabis fest a wa jo, wéi wäit sinn d’Aarbechte fir d’Legaliséierung fortgeschratt?
  • Wéi eng Institutiounen an Ulafstellen déi am Beräich vun der Drogepreventioun an dem Encadrement vun Toxikomane schaffen, sinn an d’Aarbechten um Legaliséierungsgesetz agebonnen oder ëm Avis gefrot ginn?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Claude Wiseler                                        Françoise Hetto-Gaasch

Deputéierten                                           Deputéiert