Welch Méiglechkeeten hunn Verainer fir Evenementer ze organiséieren am Respekt vun allen noutwendegen a gültege sanitäre Mesuren?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dësparlamentaresch Fro un d’Madamm Inneminister, d’Madamm Gesondheetsminister, d’Madamm Kulturminister an den Här Sportminister weider ze leeden

Momentan ginn d’Gemenge vun de benevolle Responsabele vun de Veräinerkontaktéiert fir ze froe wat fir eng Méiglechkeeten si hunn fir, am Respekt vun allen noutwendegengültege sanitäre Mesuren, e puer Evenementer ze organiséieren déihinnen hëllefe fir och weiderhin hir Aktivitéite fir déi sëllege Kanner, Jonker an Erwuessener kënnen ze garantéieren.

Effektiv ass et esou datt den aktuellen Text vum Gesetz iwwer d’Mesuren am Kampf géint de COVID-19 net op all Froen eng Äntwert liwwert an et awer wichteg wier dattall Gemengeresponsabel déi selwecht Informatiounen an déi selwecht Richtlinnen firhir Veräiner hätten.

Aus dësem Grond géif ech gäre folgend Froen un d‘Regierung stellen:

Dierf an de Buvettë vun de Sportinfrastrukturen Iessen an Drénken zerwéiertginn, wann d’Leit et am Setze consomméieren?
Dierf an enger Sportshal oder an engem Centre culturel en Owend bei dem Iessen zerwéiert gëtt, organiséiert gi wann net méi wéi 10 Leit un engem Dëschsetzen? Wann nee, dierfen Take out Iessen organiséiert ginn?
Wat ass konkret ze verstoen ënner engem „lieu de restauration occasionnelleesou wéi et am Artikel 2 vum Gesetz virgesinn ass?
Mussen d’Gemengen dofir suergen datt tëscht all Aktivitéit vu verschiddeneVeräiner Vestiairen an Dusche musse gebotzt ginn, wëssend datt den Timing tëscht den eenzelen Traininge vu Veräiner meeschtens ganz enk ass an dat e grousse finanziellen Opwand fir d’Gemengen ass?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

Françoise Hetto-Gaasch​​​​

​​Deputéiert            ​​​​​